Centerpartiet värnar om företagare & boende i Pershagen!

”Redan när försäljningen diskuterades motsatte vi oss att jordbruksmarken skulle ingå. Det var ett ställningstagande utifrån att kommunen måste agera ärligt gentemot företagarna och med tanke på tidigare beslut i kommunens översiktsplan såg vi det orimliga i att den marken skulle vara aktuell för exploatering. Men varför gjorde vi då inte gemensam sak med Moderaterna och Liberalerna när de ville ta bort åkermarken från planförslaget redan innan samrådet? Jo, helt enkelt därför vi har en markägare som frågar hur marken får användas och det ska prövas utifrån den lagstiftning som finns. För oss i Centerpartiet är det främmande att låta politiska åsikter styra vilka frågor som får ställas.”

Centerpartiet i Södertälje avger härmed yttrande i samråd avseende ”Program för Pershagen 1:4 och Bränninge gård 1:1”.

Generellt sett är området intressant med sitt läge ur kommunikationssynpunkt. Det är även positivt om det kan bli ett mer inbjudande utseende på ”Träsket”. Däremot delar vi inte hanteringen av riksintressen inom området, även om samrådshandlingen innehåller motstridiga uppgifter vad gäller förekomsten och hanteringen av dessa.

Det är Centerpartiets bestämda uppfattning att det finns åkermark av hög kvalitet i områdets södra del och därmed utgör den delen ett riksintresse enligt Miljöbalken. Till följd av detta skall hänsyn även tas till vad som sägs i översiktsplanen och de pågående arbetena med livsmedelsförsörjningsstrategi och odlingsstrategi. Centerpartiets slutsats blir därför att åkermarken i programområdets södra del skall tas bort från vidare planläggning.

Översiktsplanen pekar även ut ett samband inom en grön kil i området. Vidare planläggning behöver säkerställa att ett sådant samband bibehålls.

Samrådshandlingen pekar även på förekomsten av rödlistade arter inom området. Den vidare planläggningen måste säkerställa att dessa arter kan leva kvar.

Slutligen vill Centerpartiet peka på vikten av fungerande lösningar på dagvattenhanteringen inom området, inte minst med tanke på ”Träskets” nuvarande funktion som fördröjningsmagasin.

För Centerpartiet i Södertälje
Leif Åhlin, ordförande