Varför vill inte Miljöpartiet värna de goda åkermarkerna?

Per-Anders Fritshammar, Järna kommundelsnämnd & Tage Gripenstam, gruppledare

I samband med årets mål och budget för Södertälje vek Miljöpartiet ut sig som miljöns Rodin Hood (LT, 18 november). Det började med de globala målen att avskaffa fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Och vidare till att barnen, genom Naturskolan, ska ha naturen som klassrum och lära sig hur hela ekosystemet är uppbyggt och få grundläggande förståelse för miljö- och klimatfrågan. Det är välkänt sätt. Miljöpartiet avleder med stora frågor långt borta, för att dölja sina egna miljömisstag på hemmaplan.

En titt i backspegeln och en titt framåt på vad Miljöpartiet i Södertälje ställt till med samtidigt som man slår sig för bröstet och säger att de står bakom att det nu tas fram en livsmedelsstrategi i Södertälje kommun kopplad till både odlingsstrategi och utbyggnadsstrategi. Under cirka fem år har länets största ekologiskt drivna mjölkgård fört Davids kamp mot Goliat, för att värna åkermarken i Ytterjärna och södra Storstockholms mjölkproduktion. Säby gård valde att kämpa och överklagade Södertälje kommuns detaljplan för byggande av konsthall och hotell i Ytterjärna i direkt anslutning till gårdens betesmarker.

I slutet av 2017 kom Mark- och miljödomstolen med sitt utslag och undanröjde detaljplanen. Utslaget räddade för tillfället värdefull åkermark och möjliggjorde fortsatt ekologiska mjölkproduktion på Säby gård. Det var inte på något sätt ett överraskande utslag. Länsstyrelsen har tidigt i remissvar sagt att om byggnation genomförs enligt Södertälje kommuns förslag till detaljplan i Ytterjärna innebär det driftinskränkningar för Säby Gård.

Problemet är att Miljöpartiet ställer sig på Goliats sida, de som överklagar domstolens utslag och är beredda att offra mjölkgården för att bygga konsthall med vidhängande hotell på fel plats. Centerpartiet har hela tiden på alla nivåer i kommunen hävdat att konsthallen är ett bra projekt för Ytterjärna men också föreslagit att den ska byggas på annan plats – inte i direkt kontakt med Säby gård.

Åkermark ska så långt möjligt producera livsmedel och lämnas vidare till kommande generationer i oförstört skick. Det överlämnandet till våra barn deltar Miljöpartiet inte i. Miljöpartiet är redo att ödelägga denna goda åkermark väl lämpad för livsmedelsproduktion.
Det växer inte ut någon ny åkermark.

Miljöpartiet avleder med stora frågor långt borta, för att dölja sina egna miljömisstag på hemmaplan.
Även i Bränninge lever bra åkermark för produktion av livsmedel farligt. Södertälje kommun har sålt mark, från Södertälje syd i norr till Bränningeån i söder, till ett företag som inte har för avsikt att bedriva livsmedelsproduktion. Nu har ärendet om att pröva byggnation på marken varit ute på remiss. Centerpartiet har tydligt sagt nej till en exploatering av de södra delarna av området som i dag är jordbruksmark. Miljöpartiet har inte gjort det – och nu riskerar den att hamna under asfalt och betong.

Centerpartiet kommer fortsatt att motsätta sig exploatering för byggnation av Bränninges högkvalitativa åkermark - god åkermark i sammanhållna jordbruk ska inte exploateras.

Sverige har nu endast 50 procents självförsörjning av livsmedel. Resten måste importeras. Den politik som Miljöpartiet för ökar transporter, ökar utsläpp och ökar risken för dålig luft.

Per Anders Fritshammar (C) Järna kommundelsnämnd
Tage Gripenstam (C) kommunstyrelsen
Leif Åhlin (C) stadsbyggnadsnämnden

Leif Åhlin

Leif Åhlin, Stadsbyggnadsnämnden