Vi i majoriteteten tar gemensamt ansvar i en föränderlig omvärld

I dag, måndag 25 november, samlas fullmäktiges ledamöter för att debattera och fatta beslut om Södertälje kommuns budget. Budgetdebatten speglar en viktig demokratisk princip där varje parti har möjlighet att lägga fram sina förslag.
Vi föreslår en budget med ett stabilt ekonomiskt resultat. Prognoser från SKL visar att svenska kommuner har några tuffare år framför sig. Det märker även vi i Södertälje.

Samtidigt ser vi en kommun som växer och en demografisk sammansättning som förändras – antalet äldre ökar i snabbare takt än antalet personer i arbetsför ålder. Det ställer stora krav på välfärden och på ordning och reda i ekonomin.

Tack vare de senaste årens enträgna arbete med att amortera på låneskulden, förbättra resultatet, investera i personalens utbildningsmöjligheter och fatta ansvarsfulla beslut, finns utrymme för satsningar trots en förväntad stramare ekonomi.

Vi prioriterar:

• Barn och ungas uppväxt och möjligheter till en god utbildning. I skolan bygger vi samhällets framtid och genom systematiskt arbete kan vi se till att alla barn och unga ges förutsättningar för att bra liv. En likvärdig skolgång är bästa sättet att förebygga utanförskap i Södertälje. Vi satsar också på trygghetsskapande arbete genom fler fältassistenter och planerar för en ny familjecentral i Hovsjö.

• Rätten till värdigt åldrande. I Södertälje ska man kunna åldras i trygghet. Antalet platser i våra vård- och omsorgsboenden byggs ut och det planeras för minst ett trygghetsboende. Samtidigt utvecklar vi mötesplatser som erbjuder äldre möjlighet till samvaro, kultur och andra aktiviteter i syfte att arbeta förebyggande och motverka den psykiska ohälsan. Därtill genomför vi ett långsiktigt och strukturerat arbete för att personalen ska ha goda arbetsvillkor.

• En attraktiv kommun för boende och näringsliv. Nya bostäder, en levande stad och landsbygd och en fungerande infrastruktur krävs för att människor ska kunna bo, verka och leva i Södertälje. Historiskt stora satsningar görs på gator, gång- och cykelvägar. Samhällsplaneringen fortsätter med sikte på 20 000 bostäder till 2036. Vi investerar för att utveckla idrott och friluftsliv och under kommande år färdigställs landsbygdstrategin. Därtill fortsätter arbetet för ett bättre företagsklimat.

• Ett kraftfullt klimat- och miljöarbete. Södertälje ska fortsätta utvecklas som nod för hållbar livsmedelsutveckling. Alla kommunens verksamheter ska vara delaktiga i klimatarbetet och vi ska utveckla samarbetet med företag och andra aktörer för att nå klimatmålen. Antalet laddstolpar ska bli fler och kommunens plastanvändning ska minska. Södertälje ska vara föregångare inom ekologisk hållbarhet och stärka biologisk mångfald och arbetet med vattenfrågor.

Det finns mycket positivt i vår kommun, samtidigt finns ett ständigt närvarande behov av utveckling. Vi är överens om att det är genom ihärdigt och tålmodigt arbete som vi når resultat. Tillsammans tar vi ansvar för Södertälje.

Tage Gripenstam (C)
kommunalråd

Boel Godner (S)
kommunstyrelsens ordförande

David Winerdal (KD)
kommunalråd

Hanna Klingborg (MP)
kommunalråd