MÅL & BUDGET 2023-2025

Södertälje från Stadshusets tak

Centerpartiets Södertälje, där hela kommunen lever tillsammans och utvecklas på landsbygden och i staden. Vi ser möjligheter i Södertälje kommuns utmaningar, möjligheter till ökad jämställdhet, trygghet, mångfald, hållbarhet, företagande. I vårt Södertälje sätts barnen och utbildningen i centrum, äldre får välja och har en god kvalité på sin omsorg, företagen trivs och näringslivet växer och mår bra.

Här kan du ladda ned hela budgetförslaget i en läsvänlig PDF. , 607.2 kB.

Trygghetsfrågornas betydelse har stärkts under alla fyra åren som vi i Centerpartiet varit en del av majoriteten och är nu aktuellare än på länge. Satsningar på skola och förskola har varit och är fortsatt nödvändiga, något vi i Centerpartiet bejakar och förstärker ytterligare. För att klara arbetet för att återfå tryggheten i hela Södertälje behöver politiken och kommunen kroka arm med de som bor i våra stadsdelar, med organisationer, kyrkor och andra delar av samhället som polisen i kampen mot den organiserade brottsligheten. PAX-samarbetet är en viktig del och kan utgöra katalysator och motor i det arbetet. Centerpartiet kommer att delta aktivt i det arbetet. En viktig del i det är att hålla efter utemiljön enligt devisen rent, snyggt och tryggt, till exempel i våra parker, grönområden, gator, gång- och cykelvägar, stadskärnan, stads- och kommundelar. Ett annat viktigt område är att fortsätta arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Mångfald är ett begrepp som i ett ord fångar mycket av det som är Södertälje. För Centerpartiet är det en av de stora fördelarna med Södertälje. Mångfalden finns överallt, i stad och på landsbygd, personer med olika bakgrunder och tillhörigheter, företagare, entreprenörer och människor med skiftande, stora och breda kompetenser. Utmaningarna är många men mångfalden är en förutsättning som ger stora möjligheter för att lyckas i arbetet med att utveckla och göra Södertälje kommun till en bra plats att leva i. Alla människors lika rätt och värde är centralt för Centerpartiet och kommunen har ett särskilt ansvar att stå upp för särskilt utsatta, t.ex. HBTQi-personer.

Stadens utveckling är central men för att få en bra utveckling måste hela kommunen leva och då måste landsbygdens möjligheter lyftas och äntligen är landsbygdsstrategin klar, något vi gick till val på 2018 och som förhoppningsvis ska underlätta för de som vill bygga, bo, leva och driva företag på landsbygderna och i deras tätorter. Ett viktigt arbete är att fullfölja fibernätsanslutning till alla i hela kommunen som vill.

En stor utmaning är fortsatt sysselsättningen och därför är ökade kontakter och nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet och ideell sektor nödvändig.

Ett omfattande arbete behövs för att få fler företag att vilja vara med och ta sig an samhällets gemensamma utmaningar. När företagen är med på allvar kommer integration och sysselsättning få positiva resultat, tillväxten förstärks och vi får ett bättre samhälle att leva i och skillnaderna i samhället minskar! Våra ungdomar måste redan i skolan få lära sig att bli företagare.

Kommunen har under den senaste mandatperioden aktivt arbetat för att utveckla en bättre och bredare dialog med våra företag. Vissa svårigheter går inte att bortse från, speciellt situationen under pandemin, men nu har äntligen ett metodiskt arbete startat för att bemötandet och inställningen till företagare ska förbättras. Villkor som kan underlätta företagandet är ett måste, några exempel är förenklade regler, snabbare hantering av myndighetsärenden som bygglov och alkoholtillstånd och öppna för att fler entreprenörer ska kunna konkurrera om att få utföra kommunala tjänster. Vi är övertygade om att det arbetet ska ledas av kommunstyrelsen och som nu en styrgrupp tillsatt av kommunstyrelsen och föreslår att den ska få fortsätta sitt arbete. Vi föreslår därför att en utredning om att införa en arbetslivs- och näringslivsnämnd avslås.

Att skapa det socialt och ekologiskt hållbara Södertälje är en utmaning som vi har framför oss, något vi i Centerpartiet är beredda att arbeta hårt med. Vi är övertygade om att använda tillväxten för att driva miljö- och klimatfrågorna är rätt väg att gå.

Inom förskolan ska kvalitet och mångfald klaras genom att tillföra resurser och hålla nere barngruppernas storlek. För att ge alla barn och ungdomar möjlighet att nå kunskapsmålen måste kvaliteten i grund- och gymnasieskolorna ständigt förbättras och utvecklas i en lärarledd skola. Rektor måste få tid att ta ett större ansvar för skolans pedagogiska resultat. Många saker påverkar den psykiska ohälsan bland våra barn och unga, ytterligare satsningar på kuratorer, psykologer och skolhälsovård är viktiga verktyg.

I äldreomsorgen måste kvalitet och mångfald fortsatt lyftas och säkerställas för att förebygga ohälsa och värna livskvaliteten. Valfrihet är viktigt, kombinerat med kvalitetskontroller, för att säkerställa brukarnas behov och integritet. Andra angelägna frågor för våra äldre är god mat, måltidsmiljöer, förebyggande hälsovård och välutvecklade mötesplatser för våra äldre.

Kommunens arbete med kvalité handlar om att utöka värdet för medborgarna. En offensiv kvalitetsutveckling bidrar till ett framgångsrikt Södertälje där varje verksamhet är en lärande organisation som ständigt utvecklas för Södertäljebornas bästa. Detta kräver insatser, samt ett ledarskap som styrprocesser i förbättring och förändringar. Personalen måste få en större delaktighet, ett tydligt ansvar och ledarskap. Då blir personalen vår största tillgång för att hitta nya framtidslösningar.

En stor del av kommunens verksamhet bedrivs av entreprenörer/företag inom alla områden från snöröjning till skolor och gruppboenden. Därför måste kvalitetsutveckling ske i samarbete med våra olika entreprenörer och systematiseras och förbättras oavsett bransch.

På denna grund föreslår Centerpartiet en budget för ett Södertälje som ger alla delaktighet, ökat självbestämmande och en god jordmån för ALLA människor att växa. Vår budget ger också förutsättningar för att skapa en bred plattform kring frågor som sysselsättning, hållbar utveckling och kvalitetssäkring av den kommunala verksamheten.

Tage Gripenstam, gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.