Gruppledare Tage Gripenstam sammanfattar 2016

För de flesta av oss var Julen en glädjens tid. Men inte för alla vare sig i Sverige eller runtom i världen.

Centerpartiet har tagit tydlig ställning för Asylrätten och ett värdigt mottagande och prövning av flyktingars möjligheter att stanna. Men vi tar samtidigt ansvar för mottagandet genom att presentera ett stort antal förslag för att underlätta för fler att etablera sig i Sverige. Våra förslag handlar exempelvis om att ställa krav och ge
incitament för fler att komma i arbete och studier, underlätta för företagande och företagarna att växa och anställa.

Våra förslag ger en bättre integration men det ökar också, som det alltid gjort, vår tillväxt och förutsättningar för en bibehållen välfärd.

De olika politikområdena vi torgför med Annie Lööf som främsta ledare har gjort Centerpartiet tydligare.

Vi är tydliga med att lyfta människors oro för att samhället klyvs och delas, Mellan grupper av folk, men också mellan stadsdelar, mellan stora städer och landsbygd, och mellan olika delar av vårt land. Här har vi tagit på oss uppgiften att stå för och visa upp ett nytt ledarskap för hela landet.

Året som gått i Södertälje

Några av årets stora rubriker, debatter och problem vi upplevt under 2016 är motorvägsbron, bilbränder, polisens nya organisation, korruption på stadsbyggnadskontoret med felaktiga bygglov som följd, kriminella som försöker och ibland lyckas sko sig av skattemedel. En valfrihetsdebatt med fel fokus, istället för att diskutera kvalité och innehåll som vi gör så fokuseras det på populistiska utspel om fuskande företag och stora vinster, 0,6% av välfärdskostnaderna är vinster.

Men mycket är positivt, skolresultaten ökar även om det är långt kvar till höga nivåer. Nu sker flera viktiga steg mot ett bättre centrum. Samarbetet har på allvar kommit igång mellan fastighetsägare, handlare och kommunen. Isen har brutits, alltfler skakar hand för ett gemensamt arbete för att lyfta hela vår stadskärna.

Byggprojekten startar, det blir fler bostäder. Intresset för att bygga i Södertälje ökar, en del i det är naturligtvis bostadsbristen en annan del är att försäljningar av delar av Telge Bostäders lägenhetsinnehav gör att fler fastighetsbolag upptäcker Södertälje. Något vi påstått i vår argumentering när vi vill sälja delar av Telge Bostäders lägenhetsbestånd och nu ser vi det hända.

I Centerpartiet är vi vana vid att våra idéer förverkligas av den politiska majoriteten, ibland tar det lång tid men ganska ofta sker det innan de ens svarar på motionerna vi lagt i kommunfullmäktige.
Det finns många frågor där vi är mer progressiva än majoriteten och står för den utveckling Södertälje kommun behöver. Men ibland blir man förundrad rent av förbannad när majoriteten ändrar något som fungerar på grund av en intern politiks dragkamp om hur stor den egna tuppkammen ska vara. Ta de aktuella besluten i slutet på året då de beslutar sig för att flytta skogskötseln från Tekniska nämnden till Miljönämnden (tillsynsmyndighet, någon som minns när sophämtningen låg hos Miljönämnden) och exploateringar till kommunstyrelsen från Tekniska nämnden, i botten en intern dragkamp i miljöpartiet som kommunstyrelsens ordförande utnyttjar.
Nu så sker något annat - ett nytt fenomen.

Bredbandssatsningen vi krävt kommer igång. Det är bra - Visserligen alldeles för sent efter att majoriteten hanterat frågan i långbänk internt.

Vad har hänt? Helt plötsligt ser den politiska majoriteten att Centerpartiet växer sig starkt nationellt, att vi aktivt arbetar för att intressera fler grupper för vår politik lokalt och det med viss framgång och att de inte kan rubba vårt förtroende på landsbygden, då helt plötsligt kommer en bredbandssatsning – man undrar!

Vi profilerar oss inom flera områden utöver de klassiska kommunala frågorna skolan och omsorgerna.

Vi har många förslag kring miljöfrågor, giftfria förskolor och skolor, att företagen ska få det lättare att starta och växa i Södertälje, kultur och idrott ska utvecklas i hela kommunen.
Vi kräver och har föreslagit strategiskt arbete följt av genomförbara handlingsplaner för att vår landsbygd ska utvecklas. Men vi har också detaljförslag alltifrån konstgräsplaner för fotboll till nya vård- och omsorgsboenden och att utveckla landsbygdens tätorter.

Vi har också under året pekat på att vi inte kan vänta med satsningar på våra stadsdelar till centrum är färdigt, om det nu blir färdigt någon gång, en del i att arbeta för en bra integration är att lyfta våra så kallade miljonprogramsområden, det sker en del positivt men det måste fortsätta och utvecklas.

När jag funderar över vår politik lokalt och nationellt, alla aktiva duktiga Centerpartister ser jag stora möjligheter till ett framgångsrikt val 2018. Det arbete som vi gemensamt är mitt i, både i vardag och i planering ska ge resultat.

Om vi alla hjälps åt att sprida budskapet, öka tydligheten och vår trovärdighet. Då blir vi i Centerpartiet det nya ledarskap som många längtar efter och är beredda att stötta. Det ser vi inte minst i glädjande opinionssiffror.

Särskilt roligt är det att vi får hälsa allt fler nya medlemmar välkomna också från grupper där vi har haft dålig representation.

Tack för alla insatser under 2016!

Vill du bli medlem? Klicka här!

Tage Gripenstam, gruppledare