Hölö-Mörkö – alltid i Centerpartiets hjärta

Det är alltid spännande när fler partier visar sitt intresse för oss som bor på landsbygden. Centerpartiet har med stor envishet och med viss framgång drivit landsbygdsfrågor i Södertälje kommun eftersom det är viktigt att stoppa tudelningen och hålla ihop stad och land och ge goda förutsättningar för att leva, bo och driva företag i hela kommunen.

Centerpartiet har till exempel med kraft arbetat med att få fiber-/bredbandsutbyggnad i hela kommunen, nu har den politiska majoriteten (S, MP och V) hängt på, men det råder fortsatt förvirring om hur det ska gå till och den utlovade bredbandssamordnaren är fortfarande inte rekryterad. Vi räknar med att det blir fortsatt arbete för Centerpartiet för att se till att löftena förverkligas.

Några andra exempel är kommunalt övertagande av färjan till Oaxen, föreslagit en utredning för att bygga bro till Oaxen, sätta el och belysning på Ettans kalkugn på Oaxen för att släppa in besökare.

Vi har föreslagit att man med lokal förankring ska arbeta fram både strategi- och handlingsplan för landsbygdsutveckling. Kommundelnämnderna borde vara den naturliga kontaktytan i kommundelarna men nu försöker man få igång ett landsbygdsnätverk för att kommunen ska ha en motpart att diskutera med. Man kan undra varför kommunen inte börjar i rätt ända och gör som Centerpartiet föreslår, i stället för att krångla till det.

Under åren har det inte bara, men mycket tack vare vårt envisa arbete för Hölö-Mörkö blivit både en F–9-grundskola, idrottshall, fler platser på Wijbackens vård- och omsorgsboende för äldre, kretsloppsanpassad avloppshantering för att fler ska kunna bygga och bo på landsbygden samt lägenheter på Wij-området.

Vi var och är övertygade om att när kommunen går före, i det här fallet Telge bostäder, så kommer också andra byggherrar att följa efter, vilket just nu sker på Wij.

Nu när det börjar hända saker och förutsättningarna för att det ska byggas en butik vid Wij ökar, kastar socialdemokraten Tomas Kullberg grus i maskineriet genom att torgföra idén att en butik ska byggas på andra sidan järnvägen (Västra Lida/Grävsta). Han kan varken ha tänkt igenom logistik eller funderat över det kundunderlag en bra butik kräver.

Då är det viktigt att även de Hölö-Mörköbor som inte bor i Hölö tätort känner sig välkomna och där det nära läget till motorvägen är en viktig faktor. Det här inspelet från Kullberg riskerar att skjuta fram en butiksetablering i många år.

Förvånande nog påstår han dessutom att det är en förutsättning för att få tågstopp i Hölö. Centerpartiet har arbetat i 30 årstid för detta och vi ger inte upp för att få till ett tågstopp i Hölö – oavsett om det handlar om pendel- eller regiontåg – och vet att inte beror ett tågstopp på om det blir en butik vid stationen. Däremot skulle ytterligare några hundra hus, både villor och hyresbostäder, bidra till att övertyga alla beslutsfattare om tågstopp.

En sakupplysning: vid byggande av en helt ny station krävs det att cirka 10 000 invånare bor i närområdet. Lite enklare i Hölö, dock, där spåren finns.
Vårt arbete för pendeltåg och bättre kollektivtrafik för Hölö-Mörköborna har tidigare resulterat i tre snabb-bussturer både morgon och eftermiddag. Vi har också fått landstingets trafikkontor/SL att på allvar börja planera för anropstrafik. När det blir till kan kollektivtrafiken förbättras i hela kommundelen.
En annan vinst vi vunnit är att Södertälje kommun numer alltid står upp för tågstopp i Hölö vid kontakter med landstinget, trafikhuvudmannen.

Tage Gripenstam (C)
ordförande Hölö-Mörkö centerpartiavdelning

Linda Chalkias (C)
andra vice ordförande i Hölö-Mörkö kommundelsnämnd