Stadskärnan måste vara tillgänglig – även för dem som kommer utifrån

Leif Åhlin


I kommunens planer är det tänkt att Jovisgatan ska bli bilfri och att Storgatan ska bli gågata även norr om Stora Torget.

Centerpartiet har tidigare presenterat förslag för att centrum ska bli både mer tillgängligt och med mindre biltrafik i gångstråk och parkmiljöer.

Två exempel av större betydelse är:

• en Marenbro för bilar där både större fritidsbåtar kommer in i Inre Maren och Slussholmen får minskad trafik.

• en avfart från Oxbacksleden med direktaccess till Lunagaraget (kräver ett efterlängtat parkeringsanvisningssystem).

Centerpartiet har förmånen att få sitta med i den politiska styrgruppen för stadskärnan. Där ser vi nu hur fullmäktiges beslut om stadskärnans utveckling växer fram – inklusive de nya tankarna om den nya delen av stadskärnan, den norra, som LT nyligen skrivit om.

Det tjänstemännen beskriver i LT, är möjliga förändringar. En del och mycket viktiga förändringar pågår redan i och med byggnation av KTH:s campus och nya bostäder. Parkeringsgaragen som nämns är beslutade i den parkeringsöverenskommelse, som Alliansen träffade med majoriteten hösten 2016.

Det som oroar är den något naiva inställningen till hur viktigt det är att centrum också är tillgängligt för övriga Södertäljebor. Inte minst för dem i våra kommundelar, men också för de som kommer från andra kommuner. Och som Södertälje är beroende av för att underlaget ska vara tillräckligt för en attraktiv stadskärna med stort och varierat utbud av handel, service och restaurangliv.

En grundförutsättning för det är naturligtvis att det bor fler i centrum och i det avseendet sker det nu äntligen en snabb förbättring, Kvarteret Venus vid Stora Torget är snart klart, för nya bostäder vid Orionkullen är alla beslut fattade, byggandet av bostäder i den norra stadskärnan har startat och det börjar röra sig vid gamla polishuset för att ta några exempel.

Vi tror inte att det är bra för stadskärnan att ta bort tillgängligheten för dem som anländer med bil.

Vi blir dock förvånade över att förslagen kring norra stadskärnan presenteras för Södertäljeborna utan att den politiska processen – eller lika viktigt en förankringsprocess med invånarna – om dessa dramatiska förändringar gjorts eller pågår parallellt. Lika oroligt är det att inte hela trafikeringsproblematiken presenteras.
Att prioriteringen i ett centrum ska vara att gående ska ha en trevlig miljö att röra sig i, upplevelserik, trygg med så få konfliktytor som möjligt med övriga trafikanter är något Centerpartiet ställer upp på. Men vi tror inte att det är bra för stadskärnan att ta bort tillgängligheten för dem som anländer med bil.

Det är ingen ny fråga att ett villkor för en positiv utveckling av Marenplan är att Kringlanparkeringens in/utfart flyttas. Nu finns återigen ett sådant förslag, även det positivt.

Problemen uppstår när man börjar lägga ihop alla förändringar, hur ska tillresande med bil (ett viktigt underlag för centrums företagare) uppfatta Södertälje centrum och ens välja att åka hit?

Frågorna är många:

Är det någon idé att behålla Kringlangaraget över huvud taget om Jovisgatan ska bli bilfri?

Ska Västra Kanalgatan dubbelriktas under Mälarbron när Kattsvansen, enligt förslaget, försvinner?

All trafik kommer att ledas upp på Nygatan – är det bra?

Kommer den genomgående trafiken över Mälarbron att fungera med nya busshållplatser och en fyrvägskorsning till?

Dessa frågor kräver svar innan beslut fattas om permanenta åtgärder på kort och lång sikt. Ambitionerna är vällovliga men det goda får inte bli det bästas fiende.

Tage Gripenstam (C), gruppledare
Leif Åhlin (C), ordförande Centerpartiet Södertälje