Moraåns damm är "räddad"!

Lägger vi ihop Centerpartiets motioner, allt det arbete och engagemang Moraåns vänner lagt ned med många idéer och iordningsställande av Picknickudden och arbetet för att få återställa den engelska parken till ursprungligt skick, Hembygdsföreningens arbete, Företagarupprorets engagemang. Problemen med att säkra järnvägsbron, där grunden vilar på träpålar. Tar hänsyn till länsstyrelsens kulturmiljöutredning som slår fast och visar stora värden för den historiska miljön och naturkulturvärdena och nu senast länsstyrelsens naturenhets besked till kommunen som innebär att dammarna kan vara kvar men att det måste anordnas ett förbilöp för svagsimmande fisk.

Allt detta arbete och engagemang kallar Boel Godner i LT ett spel. För oss alla intressenter är detta en allvarlig utmaning för en majoritet av Järnaborna där vi genom vårt engagemang hindrat att dammen inte redan är riven. Att kalla det ett spel är förnedrande mot folkviljan och demokratin. Tack vare det arbetet från många kan vi nu gå in i en konstruktiv process där det givna målet är att behålla dammen intakt och kompromissen är att göra en fiskeväg förbi dammen.

Centerpartiet i Södertälje gläds åt att länsstyrelsen i två olika beslut och rapporter slår fast att Moraån uppströms väg 57 vid Nykvarn är en unik miljö med högt kulturbygdsvärde och att det inte är ett bra alternativ att riva dammen. Vi föreslog i en motion 2011 att Södertälje kommun skulle utreda hur de unika kvalitéerna skall tillvaratas för Järnabornas bästa. Inget händer, 2012 utvecklar vi frågan ytterligare i ny motion till kommunfullmäktige för att definitivt stoppa sportfiskarnas idé om att riva dammen och förstöra hela den unika 500 åriga miljön och biotopen. Utredningsarbetet tar fart men inga definitiva beslut kommer, snarare slingrar man sig eftersom det finns starka politiska intressen för havsöringen men inte för verksamheter eller de som bor och använder området för rekreation.

Havsöringen har enligt annan sakkunskap goda lekmöjligheter i Moraån fram till dammen områden som grusats och underhållits av bland annat Stockholms stad. Nyttan med att grunda upp Moraån ovan dammen kan därför starkt ifrågasättas.

I maj 2014 gör centerpartiet ett nytt försök att motionera för att lyfta det värdefulla kulturlandskapet ytterligare. Nu föreslog vi att det vore utmärkt att utveckla rekreationsområdet genom att binda ihop Mora gård, Picknickudden och Engelska parken vid Mora Park med enkla och till miljön anpassade broar för gående och cyklister och föreslog återigen att kommunen ska säga nej till en rivning. Det skulle underlätta för cyklister, motionärer, hundpromenader runt Moraåns övre dalgång med Billstaån och binda ihop Järna med Billstaområdet för cyklister och gående.

Under åren vi arbetat för detta har det pratats om en tidigare badplats med simskola i ån. En idé som nu vuxit sig stark hos Moraåns vänner och i synnerhet en grupp ungdomar -vad bra säger vi! Och vill göra allt för att de ska lyckas.
Med allt detta engagemang och arbete nedlagt av många och nu besked och rapporter från länsstyrelsen finns det enligt vår uppfattning bara ett alternativ, en kompromiss, bygg ett förbilöp för svagsimmande fisk utan att riva dammen vid Nykvarn och sänka vattennivån.

Att nu ungdomar står upp för och föreslår badplats och broar menar vi är ytterligare argument för att utveckla området utifrån våra tidigare motioner. Säkerligen kan detta engagemang leda till ytterligare idéer och utveckling av denna pärla i Järna, Södertälje kommun.

Tage Gripenstam, gruppledare Centerpartiet Södertälje

Per-Anders Fritshammar, ordförande Järna-Vårdinge Centerpartiavdelning