Vi ser möjligheter för Torekällberget

På debattplats i LT och på sociala medier har det rests farhågor kring planerna för restaurang och hotell på Torekällberget. Vi i Stadsbyggnadsnämnden har stor respekt för detta och vi vill här ge vår syn på det nyss påbörjade planarbetet.

Torekällberget är en älskad och viktig plats för Södertäljeborna. Stadsbyggnadsnämndens ledamöter bor alla i Södertälje. Att slå vakt om det unika Torekällberget är för oss lika viktigt som för alla andra Södertäljebor. Vår utgångspunkt är därför att den byggnad som kan komma att uppföras där det tidigare värdshuset låg ska ansluta väl till den karaktäristiska kulturmiljö som Berget utgör.

Vi var väldigt många som med bedrövelse nåddes av beskedet att restaurangen vid entrén drabbats av en förödande brand, sommaren 2016. Tack och lov spreds den inte till omgivande kulturbyggnader. Numera återstår bara sorgliga rester i en stängselomgärdad grop. De nya fastighetsägarna har en tydlig vision om att bygga upp något nytt på platsen och har ansökt om ett planbesked med fokus på ett hotell, med näringsverksamhet.

Stadsbyggnadsnämnden ser med öppet sinne på att tomten ges nytt liv och innehåll. Vi menar att det är angeläget att det som görs ska tillföra och understödja övrig verksamhet på berget. Det ska stärka Södertälje och Torekällberget som besöksmål, men det ska också finnas verksamhet som är tillgänglig för alla som söker sig dit, till exempel genom en lunchservering.

Vi ser positivt på att det finns seriösa entreprenörer som vill vara med och utveckla Södertälje. Vi tycker också att förändringar ska ske under kontrollerade former och i dialog. I en planprocess har vi de bästa förutsättningarna att klara detta.

Det är inte det gamla värdhushuset, som har byggts om och till genom åren, som varit bevarandevärd. Det är snarare byggnadens relation till övriga Torekällberget, som är den värdefulla delen. Uppfyller man inte våra högt ställda krav på gestaltning – inte minst anpassad våningshöjd – och parkering, kommer heller inte planerna att genomföras.

Nämnden anser att goda förslag förtjänar att prövas. Ett beviljat planbesked innebär att vi vågar se möjligheterna och väga för- och nackdelar mot varandra, väl medvetna om frågans inneboende utmaningar.

I planprocessen finns också en stor öppenhet för synpunkter från alla som är engagerade i frågan, och vi välkomnar också att fastighetsägaren själv visat en stor öppenhet för en bred dialog i frågan.

Vi är övertygade om att platsen jämfört med i dag skulle vinna på nytt liv. Vi välkomnar en verksamhet som kan vara både långsiktig och bärkraftig, samtidigt som den tjänar Södertäljebor och besökare väl.

Leif Åhlin (C)
Håkan Buller (S)
Ammi Wohlin (MP)
Rudi Benedek (M)
Peder Edström (V)
Mats Siljebrand (L)