Varje halmstrå är viktigt

Värmen ökar och torkan försvåras. Det är dags att Södertälje kommun, tillsammans med LRF, sätter sig ned och bestämmer vilka åtgärder som fortfarande går att göra lokalt i kommunen för att underlätta för våra lantbrukare, alldeles särskilt de som arbetar med djur, boskap, får och hästar.

Vad finns att göra nu och vad kan man förbereda för när det kommer regn, till exempel genom att stängsla in skogsbeten, öppna upp arrenden som är i träda för beten alternativt slå foder på. Svårt när torkan pågått så länge, men varje halmstrå är viktigt. På längre sikt krävs föreberedelser och åtgärder för kommande torkperioder.

Några åtgärder som vi tycker är självklara handlar om vattentillgången:

• Till att börja med, stoppa alla utrivningar av dammar, till exempel i Moraån. Inventera var fler dammar kan byggas för att skapa vattenreserver för bevattning av åkermark och bidra till att stärka grundvattennivåerna. Reproduktionsplatser för fisk får ordnas med hjälp av förbipassager.

• Förstklassig åkermark, som den i Bränninge med tillgång till Bränningeån, ska och kan inte exploateras för bebyggelse, gör omedelbart upp med Kilenkrysset om att rädda åkermarken till livsmedelsproduktion.

• Inventera platser för att på kommunal och privat mark anlägga våtmarker/sjöar som reservoarer för bevattning och lokal bekämpning av brand. Det kommer dessutom att gynna mångfalden av djur och landskap. Kräv samtidigt av landshövding och länsstyrelse att dessa nya anläggningar inte bestraffas med strandskydd. Och att strandskyddet omprövas för att underlätta för betande djur och bevattning. Exempel med strandskydd kring diken ter sig i dagens allvarliga situation utopisk.

• Kräv också av länsstyrelse, havs- och vattenmyndigheten, naturvårdsverket att regler som förhindrar användandet av vattendrag för bevattning av åkermark och stöd i djurhållningen undanröjs.

Centerpartiet har krävt av landshövdingen i Stockholms län att en kriskommission ska starta för att ta tag i vår största utmaning på mycket länge.

I slutet på 1800-talet och runt sekelskiftet bidrog missväxt till att 1 miljon människor var tvungna att lämna landet för att söka en bättre tillvaro någon annanstans, i första hand i Nordamerika.

Du och vi kan hjälpa våra bönder genom att handla svensk mat. Att enbart köpa kött och fläsk från svenska bönder kan innebära att chansen för våra svenska bönder att fortsätta sin verksamhet kommande år förbättras.

Tage Gripenstam (C)
gruppledare

Per Pettersson
LRF Mälardalen, ordförande