Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter

I dag uppmärksammar vi i Centerkvinnorna, FN:s internationella flickadagen, som initierats av barnrättsorganisationen Plan international och som syftar till att synliggöra flickors rättigheter och deras särskilt utsatta situation.

I Sverige växer 100 000 unga upp med hedersförtryck. I Sverige dör flickor under hedersförtryck. Länsstyrelsen i Östergötland, som sedan 2005 har i uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, rapporterar om en ökad medvetenhet i samhället, men att situationen är fortsatt allvarlig. Fortfarande vittnar flickor om tvångsäktenskap, könsstympning, allvarligt psykiskt våld och grovt fysiskt våld.

Centerkvinnorna arbetar för följande initiativ:

• Vi vill att riktlinjer tas fram för hur individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska bemötas av socialtjänsten.

• Vi vill se ökad kunskap och effektiva verktyg för exempelvis skol- eller vårdpersonal som möter flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

• Vi vill förhindra att skattemedel går till trossamfund, skolor och organisationer som hindrar arbetet mot hedersförtryck.

• I syfte att arbeta förebyggande mot barn- och tvångsäktenskap vill vi att Sverige, liksom Storbritannien, inför en Forced marriage unit (tvångsäktenskapsenhet) under utrikesdepartementet, en enhet som arbetar förebyggande och med befogenhet att ta hem flickor som förs utomlands för att giftas bort.

• Vi vill också att brott som begås i hederns namn ska få en egen brottsrubricering.
Internationella flickadagen 11 oktober handlar om flickors rättigheter i hela världen. Globalt som lokalt. Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Nina Wahlin
Centerkvinnorna