Vi tar miljö- och klimatarbetet på allvar

I Södertälje finns en bred politisk enighet om att kommunen ska utvecklas till ett långsiktigt hållbart samhälle med utgångspunkt från FN:s Agenda 2030. Den nya majoriteten har gett hållbarhetsfrågorna stort utrymme i sin politiska inriktning. Vi går mot tider av ökade utmaningar som orsakas av klimatförändringarna. Det krävs lugn och kloka beslut, samtidigt som vi inser allvaret i situationen och att det brådskar att komma framåt.

Klimat- och miljöarbetet kan inte bedrivas utan ett intensivt globalt samarbete och ansvarstagande. Samtidigt är det på lokal nivå som vi har möjlighet att konkret utforma ett samhälle som lever i samklang med naturen och klimatet. Det handlar om allt från att gå över till fossilfria bränslen och åtgärda förorenade vattendrag, till att bygga energieffektiva hus och minska nedskräpningen. Miljö- och klimatfrågorna kan heller inte betraktas eller hanteras isolerade från andra samhällsfrågor. De är intimt sammankopplade med frågor som rör vår välfärd. Inte minst eftersom utmaningarna vi står inför kräver ett välfungerande samhälle, där demokrati, delaktighet, tillväxt, hälsa och trygghet kan leda utvecklingen framåt.

Under kommande mandatperiod ser vi som viktigast att kommunen metodiskt arbetar med att uppnå de mål vi redan beslutat om. Vi ska minska vår klimatpåverkan bland annat genom att ställa om fordonsflottan till fossilfria bränslen till 2020, minska energiförbrukningen och öka andelen ekologisk och närodlad mat. I kommunen finns många företag som jobbar aktivt med miljö- och klimatfrågor, och det är viktigt att vi tar tillvara på samarbetet med dessa, exempelvis genom Södertälje Science Park.

Slutligen vill vi lyfta fram ungas engagemang. Både internationellt och i Sverige finns just nu många unga människor som uppmärksammar klimatfrågan. Barn och ungdomar kan ofta reagera med en frisk klarhet och vilja. Deras röster ger inspiration till att lämna över en värld som går att leva i för kommande generationer.

För Södertäljes nya stabila majoritet är miljö- och klimatfrågor en av våra prioriteringar.

Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
David Winerdal (KD)
Hanna Klingborg (MP)