Vi genomför den största kapacitetsökningen inom äldreomsorgen på flera år

Södertälje kommun växer och antalet äldre blir fler. Vi vill att man ska kunna åldras med trygghet och med förvissning att det finns boende här i Södertälje. När livet förändras ska man kunna lita på att det finns en plats att bo på. Därför investerar och genomför vi nu under några år den största kapacitetsökningen inom äldreomsorgen på flera år.

Under de senaste sju åren har det invigts ett nytt äldreboende i Glasberga och ett i Björkmossen. Vi har också byggt ut antalet platser på Wijbacken i Hölö och nu i år tecknat ett ramavtal med företaget Attendo som ger fler möjlighet att bo på deras boende mellan Hovsjö och Måsnaren.
Utökningen av platser har varit viktig. Men vi behöver fortsätta bygga för äldre. Antalet platser i vård- och omsorgsboenden utökas, fler boendealternativ för äldre skapas och det förebyggande arbetet värnas.

Brett över partigränserna planerar vi ytterligare ett boende. Vi ser över möjligheterna att få till stånd ett till vård- och omsorgsboende genom att en extern aktör bygger på mark de själva äger för att bli klara senast 2021. Själva verksamheten kommer att drivas av kommunen.

Planering och genomförande av utbyggnad i Lina som tidigare har presenterats fortsätter. Detaljplanering av marken är ännu inte färdig men boendet kommer att byggas, även om vi bedömer att det blir försenat jämfört med tidigare plan. Boendet i Lina ska såväl byggas som drivas av kommunen.

Det innebär att vi går från att inte bara planera för ett, utan två, boenden inom de närmsta åren. Totalt kan de ge över 100 ytterligare platser.

Inte enbart vård- och omsorgsboendeplatser behöver utökas. Det finns också en efterfrågan på alternativa boendeformer för äldre. Därför utreder vi nu möjligheten att inrätta ett eller flera trygghetsboenden i befintliga kommunala fastigheter. Trygghetsboende är till för äldre vars behov inte är så omfattande att omsorg dygnet runt är nödvändigt.

Genom att erbjuda ett mellanting mellan att bo kvar i sitt ordinarie boende och att flytta till ett vård- och omsorgsboende kan vi nå fler människor i behov av stöd och service. Samtidigt kan vi arbeta förebyggande och minska behovet av ytterligare insatser. Den psykiska ohälsan och ensamheten bland äldre är stor, trygghetsboende fyller i dessa avseenden en mycket viktig funktion.

Långsiktighet och ordning och reda är vad som krävs för att göra Södertälje kommun trygg och säker att åldras i.

Tage Gripenstam (C)
kommunalråd

Boel Godner (S)
kommunstyrelsens ordförande, Södertälje

David Winerdal (KD)
kommunalråd

Hanna Klingborg (MP)
kommunalråd