Klimatkrisen och artutrotningen är vår tids ödesfrågor

Ja, det är nödläge, både klimatförändringarna och artutrotningen är systemhotande och förändrar livet som vi känner det på vår planet. De är vår tids ödesfrågor och förändringarna blir allt mer påtagliga även lokalt, till exempel i form av högre temperaturer och mer extremt väder.

Flera vänsterpartister påstår (LT, 11 maj) att vi i det politiska styret stoppar huvudet i sanden gällande klimatet. Vänsterpartiets höga tonläge klingar falskt eftersom det saknar koppling till den politik de prioriterat i förhandlingar, när de ingått i styret på både nationell och lokal nivå.

Södertälje kommun har höga mål och ambitioner i miljö- och klimatarbetet. I flera delar har vi bra resultat men det finns samtidigt mycket kvar att göra.

Det stämmer att vi röstade nej till Vänsterpartiets förslag om att utlysa nödläge där de också föreslår att ta fram en handlingsplan. Att utlysa klimatnödläge förändrar i sig inte politiken eller åtgärderna, vilket visat sig hos flera aktörer som tagit ett sådant beslut. Kommunen har redan i dag ambitiösa klimatmål och ett miljö- och klimatprogram som är fastställt i bred politisk enighet (ja, Vänsterpartiet och även Moderaterna röstade för de mål och åtgärder som ingår där).

Vi menar att fokus behöver ligga på genomförande av det som redan beslutats. En del av det arbetet är att kommunen och Telge förstärkt det strategiska ledarskapet för ekologisk och social hållbarhet det senaste året.

Ett annat skäl till att vi sa nej till Vänsterpartiets förslag är att de resonerar om att kommunen ska sättas i stabsläge där hinder ska undanröjas. I sitt debattinlägg utvecklar de sitt resonemang och pratar om undantagstillstånd. Vi som ingår i det politiska styret menar att samhället ska byggas på demokratiskt fattade beslut med tydliga strukturer och regler. Det behöver gälla även för den nödvändiga klimatomställningen och övriga delar av miljöpolitiken, inte minst som vi kommer att leva med dem över lång tid.

I höstas genomfördes en dialog om klimatet med slumpmässigt utvalda invånare i kommunen. Det är tydligt att våra invånare vill se förändring och att många är beredda att själva göra uppoffringar för klimatets skull. Det är en viktig ingång för den process som påbörjats med att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram för kommunen, samtidigt som vi stärker arbetet för att nå målen i nuvarande program. Vi har lyssnat in invånarna i ett första steg och de politiska diskussionerna har påbörjats i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott som tar fram förslaget.

Vänsterpartiet har hittills varit ganska tysta i utskottet kring detta men vi ser fram emot att de börjar engagera sig mer i arbetet framåt.

Majoritetspartierna i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott

Hanna Klingborg (MP), ordförande
Elof Hansjons (S)
Anna Syrjänen (KD)
Nina Wahlin (C)