Ja till äldreboende och skejtpark – nej till varg

Centerpartiet står upp för landsbygden och alla våra kommundelar.

Under fyra år har vi drivit på fiberutbyggnaden på landsbygden och de flesta har erbjudits anslutning.

Vi gick 2018 till val på fullstor konstgräsplan i Hölö och idrottshall i Mölnbo, check på det.

Vi har ökat på budgeten för investering i våra gator och gång- och cykelvägar – det vill säga underhållet har ökat kraftigt och nya gång- och cykelvägar har byggts. Statsbidragsberättigade enskilda vägar och Oaxen-färjan har fått ökade kommunala stöd. Med andra ord vi levererar det vi lovat.

Valet 2022 beskrivs av många som ett val där mänskliga rättigheter ställs mot populism. På ett lokalt plan finns det också ödesfrågor, där vi behöver värna det vi anser självklart – bland annat en levande landsbygd med möjlighet att bo och arbeta.

De gröna näringarna, lantbruket och livsmedelsproduktion ligger oss varmt om hjärtat. Självklart ska vi bevara värdefull åkermark, men också se till att vi till exempel tar hänsyn till breda lantbruksmaskiner när vägar byggs om.

Centerpartiet vill också underlätta plan- och bygglov i kommundelarna. Plan- och bygglagen måste följas men inte missbrukas för onödiga avslag.

I Järna arbetar Centerpartiet för att Södertuna ska bli verklighet, utan att värdefull åkermark försvinner, med nya företag som ger jobb och fler boende i Järna. Järna ligger bra till med egna arbetsplatsområden och mellan Södertuna och Almnäs. Bra för handel, livsmedelsutveckling, kollektivtrafik och nya gång- och cykelvägar. Prioriterat längs Tvetavägen som i dag är en trafikfarlig väg för cyklister, barn och unga.

Vi vill bygga bostäder anpassade för äldre. De som vill åldras i kommundelarna ska kunna det. Vi vill öppna för lunch för pensionärer på Ljungbacken. Vi samverkar gärna med pensionärsföreningar och kyrkor för bra mötesplatser för äldre.

Unga som blivit för gamla för fritidsgården saknar för närvarande en mötesplats i Järna. Ett medborgarförslag finns om att skapa en skejtpark i Järna. Centerpartiet är positivt till det. Vi arbetar också för att komplettera Järna med en simhall.

Centerpartiet vill rädda de gröna näringarna, älgstammen och en och annan hund och katt från varg och minska oron för varg i kommundelarna. Avveckla Sjunda vargrevir är vårt besked.
En satsning på unika kultur- och naturvärden gör vi genom att arbeta för att Moraåns dalgång på båda sidor av 57:an ska bli naturreservat.

I Enhörna är en av våra stora frågor en ny skola. Vi har inte nått mål under de gångna fyra åren, men nu är plats och detaljplan klara så nu ska vi se till att spaden sätts i jorden. Vi vill att Enhörna ska växa, men varsamt för de som vill bygga, bo och driva företag. Vi stöttar de samlingslokaler som drivs av föreningar-

I Vårdinge–Mölnbo har Centerpartiet sedan länge drivit frågan om ett vård- och omsorgsboende. Det har sagts att Mölnbo saknar underlag för detta, men det går att bygga för äldre. Lägenheter kan hyras ut till yngre (exempelvis funktionshindrade) om underlaget bland äldre saknas. Vi för en dialog med bland andra SL om att bygga en servicestation med toaletter, möjlighet att fylla på el och vatten vid Mölnbo station.

I Hölö-Mörkö vill Centerpartiet satsa på entrén till Hölö med våtmark och promenadstråk med belysning som förlänger motionsspår och lyfter idrottsplatsen. Vi fullföljer det tagna beslutet om att ansluta Hölö, och arbetar för anslutning av Mörkö till Himmerfjärdsverket så att fler kan bygga och bo. Det är viktigt för skola, utvecklad och ny service. I Wij-området vill vi släppa fram en entreprenör som vill bygga en butik, efterfrågad av Coop och en obemannad mack för alla bränslen och el. Viktigt för miljön och lantbruks- och entreprenadmaskiner.

Tage Gripenstam, Centerpartiet
Linda Chalkias, Centerpartiet, Hölö-Mörkö
Per-Anders Fritshammar, Centerpartiet, Järna
Lena Ljungquist, Centerpartiet, Enhörna
Bengt Tandberg, Centerpartiet, Vårdinge-Mölnbo