Har Järnaborna sett sin sista kulturfest?

Södertälje kommun har en stor landsbygd med flera mindre tätorter och mycket lokalt engagemang. Detta avspeglas i en kommunorganisation med fyra kommundelsnämnder.

Med ett nytt politiskt styre är vi som denna mandatperiod suttit i majoriteten i Järna kommundelsnämnd, oroliga för att kommundelarnas existens hotas. Att den positiva utveckling som de medfört under många år nu ska stoppas.

I valrörelsen har Moderaterna inte öppet drivit frågan om att avveckla kommundelarna, men tidigare har partiet haft en sådan agenda. Därför vet man inte riktigt var det nya styret står i denna fråga. Realistpartiet har under valrörelsen försökt profilera sig i kommundelarna, men betyder det att man när det kommer till skarpt läge kommer stå upp för dem?

Om kommundelarna skulle försvinna skulle det inte bara vara en försvagning av den lokala demokratin, utan också få negativa konsekvenser för Järna samhälle. Järna kulturfest har arrangerats under många år av ideella krafter med ekonomiskt stöd från Järna kommundelsnämnd. Liknande samarbeten har skett med höst- och julmarknader i Järna centrum. Givetvis går det att tänka sig andra former för detta, men på sikt finns en stor risk att det lokala engagemanget inte kommer tas tillvara på samma sätt utan kommundelsnämnderna.

Den lokalkännedom som finns i kommundelsnämnderna är också viktig i arbetet med bygglov och detaljplaner. Beslut blir ofta bättre om de fattas så nära dem som berörs som möjligt (givetvis gäller det inte när jäv föreligger). Vi vet var ungdomarna hänger på kvällarna, hur man lättast tar cykeln genom centrum och känner till alla områden i vår bygd. Vi känner till Järnas historia och vi har en känsla för vad Järnaborna vill i framtiden.

Kommundelsnämnderna är ansvariga för kommunens lokala förskolor och skolor, vilket möjliggör en närmare kontakt med våra skolenheter, till skillnad från en utbildningsnämnd som hanterar alla skolor. Likaså har vi en tät dialog med fritidsgården och biblioteket. Den lokala förankringen och dialogen är en styrka när viktiga beslut ska fattas som rör våra barns utbildning och fritid.

Vi känner ett stort ansvar och engagemang för att utveckla och ta hand om det samhälle vi själva lever i. På gång är utveckling av mötesplatser i samarbete med föreningslivet när kommunen satsar och bygger ut på idrottsplatsen och nya Futurum.

Nämndens arbete har också under många år präglats av gott samarbete över blockgränserna. Vi hoppas att detta arbete kan få fortsätta och att det nya styret släpper tankar på att avveckla och i stället funderar på hur det vill utveckla och förbättra kommundelarnas ansvar och arbete.

Hanna Klingborg (MP)
Susanne Bergström (S)
Per-Anders Fritshammar (C)