Yttrande över Södertälje kommuns årsbokslut 2022

Det är glädjande att behandla ett årsbokslut med ett bra ekonomiskt resultat det ger förutsättningar att genomföra satsningar och tryggt utveckla den nuvarande verksamheten och att möta orosmoln.

Trots det har Centerpartiet ett antal frågetecken inför framtiden. Några självklara orosmoln som fortsatta prishöjningar, hur påverkar kriget i Ukraina fortsättningsvis, hur ser utvecklingen av inflationen ut och hur slår tex energi- och bränslepriser på de kommunala kostnaderna, intäkterna och investeringarna.

Några andra utmaningar är, kvalitativa satsningar på och tryggheten i skolan, rättvisande budgetramar för omsorgen, kvalitén och maten i äldreomsorgen, investeringsvolymen för gatuunderhåll, hur klarar vi exploateringstrycket för bostäder/lokaler i hela kommunen även på landsbygden, och att näringslivsklimatet fortsätter förbättras? Blir stadskärnan bra för handel och restauranger och räcker våra åtgärder i samverkan med andra för att vår befolkning ska känna att de bor i en bra och trygg kommun?
Utmaningarna handlar också om klimat- och miljö. Det finns mycket att arbeta vidare med.

Vi tackar naturligtvis för att vi i majoritetssamarbetet 2019-2022 haft möjlighet att genomföra vår föreslagna politik. Under 2022 är vi särskilt stolta över att en ny Idrottshall i Mölnbo invigts, att satsningarna på föreningsliv och idrott fortsatt, att de ökade resurserna för underhåll av gatu-, gång- och cykelvägar och nyanläggning av gång- och cykelvägar fortsatt, och att vi har underlättat för etablering av nya busslinjer för att nämna några exempel. Att vårt initiativ på en bredbandssatsning på landsbygden genomförts.

Att ha en ekonomi i balans är viktigt och ett krav. Likaså att ha kontroll och en rättvisande budget.

Läs hela yttrandet här , 88.5 kB..

Tage Gripenstam, gruppledare
Centerpartiet