FÖRBÄTTRA Tillgängligheten till våra naturreservat och naturområden

När vi träffade och pratade med medborgare vid Logsjön i Järna blev vi påminda om behovet av bättre tillgänglighet där för besökare. Oavsett om de var ute och promenerade - med och utan hund, motionerade eller cyklade runt Logsjön var det en fråga som återkom.

Eftersom vi varit runt och besökt ett större antal av våra reservat så blir behovet av ökad tillgänglighet tydligt. Vilket också bekräftades av den naturvårdare från kommunen som var med och informerade vid vår aktivitet om att höja vattennivån i Logsjön.

Det handlar om att inte få ut bilarna i terrängen, som ibland medför olämplig och ibland olaglig parkering, utan det som är viktigt är ordnad parkering med ett tillräckligt antal platser som underlättar för de som av olika skäl behöver komma nära. En annan del som behöver förbättras är bra och låsbara cykelparkeringar. Samtidigt är det dags att göra en åtgärdsplan för att underlätta cykling fram till våra naturreservat som inte har det idag.

Vi vill att kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret tillsammans med miljökontoret i uppdrag att snarast planera för och finansiera en upprustning av tillgängligheten vid och till våra naturreservat och naturområden som är öppna och används av våra invånare till rekreation och motion. Det är i grunden både en rättvisefråga och en fråga om att minska skadetrycket i terrängen och därmed uppmuntra fler att besöka våra fantastiska naturområden utan att det blir en belastning för miljön.

Centerpartiet föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag starta planeringen enligt ovan för att tillgängliggöra våra naturområden och att arbeta in nödvändiga mål och resurser i budgeten 2024-2026.

För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Tage Gripenstam, gruppledare
Robil Haidari, ledamot
Nina Wahlin. Ledamot
Linda Chalkias, ersättare
Leif Åhlin, ersättare