Helt fel att bygga bostäder på värdefull åkermark

Det finns en osynlig skattkista under våra fötter som vi ofta tar för givet – våra jordbruksmarker. De är hjärtat i vår matproduktion och utgör en kritisk del av vårt ekosystem – de ger livsmiljöer för många växter och djur och är avgörande för biologisk mångfald. Jordbruksmarken är inte bara en plats där grödor odlas och djur betar. Den har en långtgående betydelse för vårt samhälle och vår överlevnad.

Därför anser Centerpartiet att det är av yttersta vikt att vi inte bebygger våra goda jordbruksmarker, utan i stället bevarar dem för framtida generationer.

I dessa tider med oroligheter runt om i världen är det extra viktigt att vi ser över Sveriges egen försörjningsförmåga när det gäller livsmedel. Jordbruksmarken är kärnan i vår matförsörjning. Om vi bebygger dessa marker kommer vi att minska vår förmåga att producera mat i tillräckliga mängder för att föda vår växande befolkning.

Jordbruksmarken har också en nyckelroll i att hantera klimatförändringar. De fungerar som kolsänkor genom att lagra kol i marken. Att bebygga mark i stället för att använda den för odling ökar risken för koldioxidutsläpp och förvärrar klimatförändringarna.

Bevarande av jordbruksmarken främjar även lokal matproduktion och minskar beroendet av långa transporter. Detta kan hjälpa till att minska koldioxidutsläpp och förbättra livsmedelssäkerheten i samhället.

I Järna önskar fastighetsägaren av Kallfors 1:341 att en detaljplan upprättas över fastigheten. Den areal som den tilltänkta detaljplanen omfattar är 18 hektar jordbruksmark av mycket god kvalitet. Fram till 1990 användes arealen för odling av spannmål. 1990 upphörde spannmålsodlingen. På arealen såddes gräs och området har senare använts som pay and play-golfbana.

Avsikten är nu att bygga 400 bostäder i varierande boendeformer på marken.

Omvägen, att under en begränsad tid använda åkermarken som golfbana, ska inte kunna göra det enklare eller ens möjligt att exploatera åkermark av god kvalitet för bostadsbyggande. Det är stötande.

Södertälje kommun har antagit ett antal strategier som har till syfte att bevara viktiga delar av vår natur som är avgörande för framtiden. Såväl odlingsstrategin som livsmedelsförsörjningsstrategin anger mycket klart att åkermark har högsta prioritet att bevara.

I ett tidigare ärende, 2017, då kommunen beviljat bygglov för en hotell- och konferensanläggning i Ytterjärna sa Mark- och miljödomstolen nej med hänvisning till miljöbalken och bevarandet av jordbruksmark. Domstolen skriver att ”brukningsvärd jordbruksmark inte får tas i anspråk för bebyggelse och anläggningar” om de i stället kan uppföras på annan mark, samt att ”Det är endast väsentliga samhällsintressen som kan motivera avsteg från bestämmelsen”.

I december 2020, satte mark- och miljödomstolen även stopp för Nykvarns kommuns planer på att bygga ett nytt bostadsområde på jordbruksmark vid Älgbostad nära Hökmossbadet. I detta beslut tas även upp att det inte inverkar att marken inte hade brukats på över ett decennium.

En beviljad detaljplan för fastigheten Kallfors 1:341 är ett beslut som helt klart strider mot både miljöbalken och de av Södertälje kommunfullmäktige beslutade strategierna att bevara åkermark för framtiden.

Centerpartiet anser att åkermarken på fastigheten är mycket värdefull – och att den ska bevaras som sådan.

Järna centerpartiavdelning

Per-Anders Fritshammar (C)

Tina Karlsson (C)