Återför rent vatten till naturen!

2018 drabbades vi av en osedvanlig torr sommar med stora problem för lantbruket, våra vattendrag och den biologiska mångfalden. Riktigt lika illa som då har det inte blivit igen men det har varit nära. Att utveckla arbetet och tekniken för att återföra vatten till naturen är naturligtvis önskvärt av många olika skäl.

Idag samlas stora delar av vårt avloppsvatten i SYVAB:s anläggning Himmerfjärdsverket från Södertälje, Botkyrka, Nykvarn, Salem och än så länge delar av Stockholm avlopp.

”SYVAB:s övergripande mål är att skydda vår miljö mot utsläpp som kan påverka Östersjön”. “De krav som idag finns på reningen av avloppsvattnet regleras med tillstånd från miljödomstolen.”

Hitintills har syftet varit det ovanstående som är hämtat från SYVAB:s hemsida. Vi ser framför oss kommande år med mer varierat årsklimat med nya torrperioder med allvarliga konsekvenser för vår viktiga livsmedelsproduktion men också för att minska effekten av torka i naturen. Nu är det dags att planera och investera långsiktigt för att återföra det rena vattnet från Himmerfjärdsverket.

När det blev klart att Hölö med flera orter skulle anslutas till Himmerfjärdsverket väcktes iden av LRF om en returledning med renat vatten till lämpliga punkter, dammar, våtmarker i landskapet. En alldeles utmärkt ide som naturligtvis behöver planering och en flerårig investeringsplan. Det kan/kunde också vara/varit en lösning för att möjliggöra en anslutning av Gnesta kommun som behöver renat vatten just för återföring i vattensystemen för att inte tvingas bygga en ny egen reningsanläggning.

Centerpartiet vet att det är långa processer och just därför är det viktigt att starta arbetet omedelbart.

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

Att som delägare i SYVAB ta initiativ till att det startas ett arbete med syfte att återföra det högklassiga renade sötvattnet till landskapet.

Tage Gripenstam, Leif Åhlin, Robil Haidari, Linda Chalkias, Johan Johander