Dags att minska farten!

I Södertälje kommun har vi olika naturskydd både på privat och offentlig mark. Skyddet har historiskt kommit till av olika skäl för att inte bara skydda naturvärden utan också för att sätta av mark till förmån för friluftsliv och människors tillgång till naturen. Numer är det oftast för att bevara biologisk mångfald och i ett försök att återskapa i första hand skog som den var långt innan den brukades, ens började växa. Idag finns 25 naturreservat snart 26 i Södertälje kommun och dessutom natura 2000-områden. Alla är inte kommunala eller på kommunal mark.

I delar av vårt land höggs under 1800-talets slut och början av 1900-talet stora delar av skogen bort. Ny skogsbrukslag ”1905” nya regleringar och krav som över tid skärpts har gjort att vi har återbeskogat vårt land och att vi idag har stora skogar. Ofta tack vare privata skogsägare och lantbrukare. Resultatet har varit så bra att det inneburit att klåfingriga myndigheter och särintressen numer vill skydda skog och mark, all skog, med orimliga konsekvenser.

Fruktansvärt att till exempel bli av med hela sitt sparkapital som man byggt upp i sin skogsförvaltning, vem betalar den pensionen eller generationsskiftet när ”plötsligt" skogen blivit gammal och det till exempel växer en vanligt förekommande orkide “Knärot” som förhindrar avverkning?? Ska avverkningen stoppas då måste också ersättningen vara rimlig.

Brukningsmetoderna diskuteras och med all rätt. Vi är många som vill ha en hållbar skog som levererar värde för naturen och ekonomin. Förutsättningarna är väldigt olika i skogslandskapet och därför kommer det att behövas olika avverkningsmetoder under lång tid.

Lämnar man reservat vind för våg med att till exempel inte begränsa barkborren så bidrar man till skogsförstörelse och dessutom blir skogen till slut inte lämplig att vara i på grund av risken att träden faller. Det är viktigt att förstå att det väldigt sällan behövs reservat eftersom de fina skogar vi har beror på generationer av skogsägare som vill ha en välskött skog och vi har i Södertälje kommun sedan några år tillbaka en välskött kommunal skog som gynnar klimat, biologisk mångfald och ekonomiskt uttag. Det tillsammans med Skogsstyrelsens normala regelverk och vår lagstiftning blir skyddet tillräckligt bra.

Vi upplever att just nu är trenden inte minst i Södertälje kommun att man inte får exploatera åkermark, inte ens dålig åkermark, och snart inte heller skog. Teserna vi ofta möter inte minst i vår egen kommun är att tätortsnära skog ska sparas åt de som bor nära samtidigt som ny bebyggelse inte ska kunna byggas på landsbygden. Skikt på skikt med begränsningar gör att det inte går att utveckla kommunen med bostäder och företagsmark någonstans. Inte ens på de för ändamålet mest lämpliga markerna, och där människor vill bo.

Centerpartiet vet att det ibland kan vara befogat med naturreservat där även exemplet ovan Knärot skyddas. Därför föreslår vi att det tas fram en plan där områden prioriteras och pekas ut på vår kommunala mark med en total omfattning av ca 100 Ha som sedan succesivt kan bli reservat under den kommande 20-årsperioden. Och att miljönämndens inventerade önskelista möjligtvis kan vara ett underlag men inget annat.

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta

Att en prioriterad plan för naturskydd arbetas fram för den kommunala marken och att det för den kommande 20 årsperioden avsätts max 100 Ha till det.

Att innan planen antas av kommunfullmäktige ska inget annat arbete ske med inrättande av nya naturreservat.

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Tage Gripenstam, Leif Åhlin, Robil Haidari, Linda Chalkias, Johan Johander