Arbete

MER SAMORDNADE ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER

Arbetsmarknadsåtgärder måste gälla alla arbetslösa, men kommunens insatser måste särskilt riktas till unga och de socialbidragstagare som idag får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Det handlar naturligtvis om en stor bredd av åtgärder. Här finns behov av utbildning, terapi, psykologhjälp och mycket annat. Men om utgångspunkten är att dessa människor är fullvärdiga och behövs i vårt välkomnande samhälle, att de känner sig respekterade och värda något, inte offer som måste tas om hand. Då går det snabbare att finna vägen ut i arbetslivet.

VIRTUELLT KONTOR

Södertälje ska bygga vidare på gjorda erfarenheter av den samverkan som nu finns mellan de olika offentliga aktörerna på arbetsmarknadsområdet och avsevärt stärka näringslivets roll i syfte att samla tillgängliga resurser kring den enskilde individen, för snabbare resultat ut ur arbetslöshet.
Ett exempel på en ny åtgärd är det virtuella kontoret. Detta leder till effektiviseringar inom hela verksamheten och på sikt till minskade kostnader. För att öka tillgängligheten för alla Södertäljebor och i synnerhet underlätta arbetssökandes möjligheter till arbete eller egenförsörjning ska ett virtuellt kontor med information på svenska, engelska och arabiska, sururyo, finska med flera lämpliga språk erbjudas. Det virtuella kontoret ska innehålla information om/från flera organisationer/myndigheter såsom kommunen, Arbetsförmedlingen, Nyföretagarcentrum, osv. där besökarna ska få tillgång till bland annat följande tjänster:

• personlig rådgivning
• personlig coachning
• starta eget rådgivning
• pågående projekt
• interaktiv språkinlärning

Meningen med det virtuella kontoret är att de olika instanserna ska kunna koordineras för att effektivisera sökprocessen efter information och göra den lättillgänglig på ett modernt sätt.

Besökarna ska kunna orientera sig i en virtuell värld där det finns ett flertal aktörer som idag jobbar på var sitt håll. En virtuell motsvarighet till nystartskontor, arbetsförmedling, språkinlärning, endast fantasin begränsar möjligheterna. Kan Södertälje dessutom erbjuda flerspråkiga tjänster i detta virtuella rum har vi möjligheten att tillgodose behovet hos fler och bredare grupper, bl a för nyanlända invandrare. Här kan Södertälje bli föregångare för en modell och teknik som kan användas i flera delar av Sverige.

En annan fördel med modellen är att den utökar tillgängligheten även för syn- och hörselskadade. Den virtuella kommunen kommer också att stimulera intresset hos ungdomar för att delta och påverka de politiska besluten. Det virtuella kontoret kan bli den verkliga varianten av 24 timmarskontoret och så småningom inrymma praktiskt taget alla tjänster som kommunen behöver utföra själv eller tillsammans med andra. APP-världen fanns knappt när vi skrev vår motion om Virtuellt kontor nu är den här för at stanna och utvecklas!

VÄGEN TILL ARBETE - INTEGRATION

Centerpartiet anser att det bästa sättet att nå en lyckad integrering i det svenska samhället är genom jobb, jobb och jobb. Integrering via arbete är inte bara samhällsekonomiskt sunt, ur ett individperspektiv innebär det mycket mer.

Genom arbete får man språkkunskaper, kunskaper om hur det svenska samhället fungerar, man upplever gemenskap och man överbrygger ömsesidiga fördomar. Att ha ett arbete och kunna leva på sin lön ger självbestämmande, självkänsla och livskvalitet.

När människor har ett arbete kan de betydligt lättare ta makten över sina liv och skapa kontakter med andra på ett naturligt sätt. Därför är det oerhört viktigt att människor snabbt vägleds in på arbetsmarknaden under den första tiden i Sverige. Här måste vi arbeta med många olika parallella åtgärder, ställa nya krav på vår egen organisation men också på dem som idag står utanför arbetsmarknaden. Till exempel ska flyktingar kunna arbete från ”första” dagen, parallellt med språkundervisning.

För att klara detta vill vi att kommunen aktivt arbetar för regelförändringar och att vi fortsätter att öka det direkta samarbetet med näringslivet, se förslag om språkmentorer under Utbildning, och då i synnerhet de företag som har stor erfarenhet av att anställa nyanlända/invandrare.

För att lyckas måste vi få med oss företagen, företagen är nyckeln till framgång och måste ”vilja” vara med för att vi tillsammans ska lyckas att få ut fler i arbete, genom praktik, språkinlärning, instegsjobb och så vidare.

Att se på olika lösningar för alla de som står långt från arbetsmarknaden ett måste. Centerpartiet ser därför positivt på att kommunen aktivt själva eller tillsammans med andra aktörer såsom samordningsförbundet arbetar för fler arbetsintegrerade sociala företag i första hand riktade till den gruppen av personer som står långt från arbetsmarknaden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.