Företagsamhet & entreprenörskap

FÖRETAGSKLIMAT

Det är dags! Vi kan inte bortse från problemen men vi måste sluta problematisera och börja nyttja och utveckla alla möjligheter och den potential som mångfalden och alla invånare i Södertälje ger. Det är bland annat här företagsamheten startar. Hos människor med vilja, kraft, idéer, låt oss möjliggöra detta och riva de problembarriärer (språk, regelkrångel osv.) vi så lätt bygger upp.

Vi måste kontinuerligt vässa vår konkurrenskraft för att kunna behålla och öka tillväxten som skapar förutsättningar för välfärd. Genom bättre företagsklimat kan vi få fler nya, växande, lönsamma företag där fler jobb skapas. Och här är en fiberutbyggnad en viktig infrastruktursatsning för företagandet i hela kommunen.

Svenskt Näringsliv genomför varje år enkätundersökningar där minst 200 företagare i varje kommun får frågor om företagsklimatet i hemkommunen. Svaren från företagarna är tillsammans med statistiska data grunden för vår årliga kommunranking. Södertälje ligger mycket illa till i jämförelse med andra kommuner. Det krävs mer fokuserat arbete för förbättring av företagsklimatet. Dialogen mellan politiska ledningen och näringslivet bör förbättras och vi behöver skapa bättre relation mellan skolan och näringslivet. Återigen, bemötandet hos vår förvaltning är central särskilt på myndighetssidan och anpassade taxor som ger rättvisa förutsättningar att konkurrera med omkringliggande kommuner och Stockholms stad.

NÄRINGSLIVSRÅD ELLER ANDRA FORA

Inom ramen av förbättrad dialog med näringslivet behöver vi bilda fler fora, bestående av intresseorganisationer inom näringsliv, politik, förvaltning, högskola och lokala näringsidkare. De olika fora ska vara referensinstanser för att kommunen ska kunna organisera sitt arbete för ett förbättrat företagsklimat.

SERVICEUNDERSÖKNINGAR

Södertälje är medlem i Stockholm Business Alliance, SBA som fungerar som ett paraplyorgan mellan 47 olika kommuner i Stockholm och Mälardalsregionen. Vartannat år genomförs undersökningar kring den kommunala servicen inom fyra olika myndighetsområden. Vi föreslår att resultatet av den, Södertörns nyckeltalsredovisning med flera undersökningar, ska ligga till grund för ett internt arbete inom den kommunala förvaltningen i syfte att effektivisera verksamheten, samt öka tillgängligheten. Serviceundersökningen från SBA ger oss även ett verktyg för att förbättra kommunikationen med det lokala näringslivet.

FÖRETAGANDE, ENTREPRENÖRSKAP OCH KONKURRENSUTSÄTTNING

Centerpartiet har en grundläggande uppfattning som bygger på gemensamt ansvar där individen har den centrala rollen. Egen försörjning och arbetslinjen är en viktig del i vår politik. För att arbetslinjen ska kunna förverkligas och bli det verktyg som leder bort från bidrag och till egen försörjning måste företagandet och företagaren stöttas. Det är dags att ge företagen det bemötande de förtjänar, ja vi vill hjälteförklara våra företagare grunden för all välfärd.
På kommunal nivå ska vi aktivt arbeta för att underlätta för företagande på alla de sätt som det är möjligt för en kommun att göra, minska byråkrati, avgifter och ledtider för att nämna några. Centerpartiet har länge ansett att särskilda satsningar måste göras för människor som vill starta företag. Många småföretagare upplever att det är svårt att få banklån och att få en bra bankkontakt. Därför skall kommunen erbjuda särskilda resurser till exempel inom ramen för en kreditgarantiförening.
Inför Rättviks/Gotlandsmodellen för avgifter till företagen och anpassa avgiftsnivån till Stockholm för att skapa likvärdiga förutsättningar att konkurrera!

BRANSCHER, NYA OCH UTVECKLINGSBARA OCH BESÖKSNÄRINGEN

Det finns flera branscher som kan utvecklas i Södertälje, Almnäsområdet ska bli den södra porten, knutpunkten för logistikföretag tillsammans med hamnen till Stockholmsområdet, det finns goda förutsättningar att utveckla företagsamheten i branscherna kring mat och livsmedel. Och inte minst besöksnäringen, turism, som dessutom med fördel kan kombineras med mat och livsmedel.

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar och utgör en betydande del av tjänstesektorn. Besöksnäringen har dessutom en inneboende handlingskraft och framtida potential. Det finns flera forskare som vågar påstå att med rätt agerande och investeringar kommer besöksnäringen att sysselsätta fler än dubbelt så många människor i Sverige 2025.

Att satsa på kultur och kulturella attraktioner är ett effektivt sätt för att kunna locka fler besökare till Södertälje och därmed skapa förutsättningar för ett större utbud av boende, handel och restauranger.

Vi är av den uppfattningen att besöksnäringen i Södertälje kommun kan utvecklas avsevärt, grundförutsättningarna finns. Här går det att förena land och stad. Besöksmålen finns med allt vad staden kan erbjuda, ett rikt restaurangutbud, vatten ända in på gånggatan, Tom Tits, Torekällberget, en avancerad skatebana, Sydpoolen, Slussholmen och Kusens Backes grönska, Kulturhuset i Järna och varför inte ett konstmuseum runt Hilma af Klints konstskatt, Skansholmens skärgårdskrog, Oaxens vandrarhem, Tullgarns slott närheten till Nykvarn och Taxinge slott och många hantverks- butiker och andra spännande och trivsamma besöksmål både på landsbygden och i staden.

Närheten till E4/E20, järnvägsstation, Stockholm och Skavsta flygplats skapar unikt goda möjligheter.

En satsning har skett på Utflyktsvägen, en besöksväg från Södertälje till Norrköping med utpekade besöksmål. Här finns möjligheter att få till en kraftfull satsning på turism som både skapar nya företag och arbetstillfällen, men också på ett positivt sätt bidrar till att stärka Södertäljes varumärke. Vilket i sin tur leder till att andra företag vill etablera sig här och att fler människor vill bli och förbli Södertäljebor.

Staden är dessutom av en internationell karaktär som kan komma till uttryck i form av kulturella festivaler, litterära symposium och inte minst underhållande evenemang. Med ökad besöknäring kan vi få igång nya serviceföretag som avspeglar stadens mångfald och till exempel olika matkulturer, samt ge ett gott underlag för ökad hotellverksamhet i kommunen.

UPPHANDLING - FLER ENTREPRENÖRER

Det är angeläget att livskraftiga Södertälje tar vara på möjligheterna att främja en mångfald i näringslivet. Detta kan bland annat ske genom en medveten kommunal/koncern upphandling. Självklart skall vi följa lagarna och ta vara på gemensamma fördelar. Men vi skall också pröva den lokala marknaden genom att forma anbuden för att öppna för mindre företag att kunna delta i anbudsgivningar, det gynnar det lokala företagen. Det är viktigt även för att vidga marknaden till nya aktörer och bidra till dynamik i näringslivet.

Allt kommunen gör idag behöver inte kommunen göra i framtiden. Samtidigt ska det som fungerar bra, inte förändras för förändringens egen skull. Självklart skall kommunens koncern inte konkurrera med ojämlika förutsättningar med privata företag, utan framförallt ta ansvar för s.k. naturliga monopol eller medverka till att öka mångfalden på marknaden där monopolliknande situationer förekommer. Centerpartiet ser pragmatiskt på denna typ av frågor, men vill tydligt ta vara på de möjligheter kommunen har till att förbättra företagsklimatet.

UPPHANDLING OCH INKÖP

Centerpartiet menar att upphandlingspolicyn behöver justeras och arbetas samman med policyn för miljövänlig upphandling till ett dokument för att få tydlighet och styrkraft. Det är angeläget att kommunen agerar aktivt som aktör på marknaden för att driva fram en miljövänlig utveckling. Samtidigt är det viktigt att kommunens egen verksamhet certifieras, annars kan det te sig orimligt att ställa de kraven på leverantörer, särskilt de mindre företagen. Kraven på de mindre företagen måste anpassas till de möjligheter som kan anses rimliga att leva upp till med en strategi om hur man steg för steg ska kunna skärpa miljökraven i upphandlingarna, då hänger alla med och vi klarar en grön omställning som både ger en bättre miljö och värnar om de lokala jobben och tillväxten.

När det gäller livsmedel ska vi ställa samma krav på produktionsvillkoren som vår nationella lagstiftning kräver för att stimulera lokal produktion.

KONKURRENSPRÖVNING - EN MÖJLIGHET

Konkurrensprövningen innebär enligt Centerpartiet en möjlighet till genomlysning, eftertanke och förnyelse av verksamheten. Det är en av flera metoder att stärka vår verksamhet genom att öka kopplingen mellan önskemål, resurser och resultat. Det är viktigt att detta arbete fortgår och utvecklas. Detta gäller såväl teknisk verksamhet som övrig, t ex den kommunala vuxenutbildningen och inom de övriga mjuka sektorerna. Skickliga myndigheter och en bra kvalitetsuppföljning är förutsättningar för att lyckas.

En konkurrensprövning som öppnar för personalen att starta eget kommer att bidra till smartare lösningar men också ett mer jämställt näringsliv med fler kvinnliga företagare. Vi ser för vår del även skäl att pröva i vad mån vi helt kan avveckla vissa verksamheter som kommunen idag svarar för. Att återinföra och utveckla LOV inom flera områden är ett sätt att göra det.

TOMTER ATT HYRA FÖR FÖRETAG MED OPTION ATT KÖPA

För att underlätta för företag att komma vidare i sin utveckling och tillväxt kan kommunen stötta på olika sätt, underlätta vid upphandlingar så att fler lokala företag kan delta, snabba upp myndighetsarbetet till exempel vid bygglovsärenden och tillståndsfrågor.

En annan fråga som Centerpartiet uppmärksammat är åtkomsten till mark. Vi vill därför föreslå att man inrättar ett system där det redan från början är överenskommet att du kan börja med ett arrende för att när företagaren önskar utlösa en i förväg uppgjord option för att köpa tomten hen har sin verksamhet på. Skälet är dels tryggheten för företagaren och kommunen men framförallt att företaget som nytt eller under tillväxt kan fokusera på förutsättningarna som krävs för att växa. Det vill säga göra investeringarna där de bäst gynnar företagets utveckling, samtidigt som företagaren har en i förväg uppgjord option att lösa ut marken när företaget klarar att köpa tomten. Den här åtgärden bedömer vi ryms inom Tekniska nämndens ordinarie verksamhet.

NYSTARTSZONER

Vi hoppades att statliga nystartszoner skulle införas i Södertäljes mångmiljonprogramsområden. När det inte blev måste kommunen utveckla metoder tillsammans med andra för att få tillstånd fler företagsetableringar i dessa områden, för att öka människors möjligheter till arbete.

Områdena lyfts och fler unga kommer att få goda förebilder i personer som kommer till sitt arbete och fler som bor i området får arbete, egen försörjning. Integrationen gynnas och samhället och dess invånare mår bättre. Fler i arbete och fler som kommer ut på arbetsmarknaden är positivt för allt och alla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.