Kommunens ekonomi

SÄKRA SKATTENIVÅN

Det är viktigt att vi invånare gemensamt och solidariskt finansierar prioriterade nyttigheter som omfattar alla. Höga skatter är å andra sidan ett gissel. Det finns inget klart samband mellan höga skatter och t ex god utbildning för alla barn eller trygghet i vardagen. En noggrann avvägning mellan skatter och avgifter är därför viktig. Likaså krävs god hushållning med skattemedlen så att människor upplever att de inte slösas bort.

Omtanken om framtiden kräver att vi har kontroll på kommunens ekonomi. Största risken finns när stor upplåning sker i samband med att stora investeringsprojekt genomförs och försätter kommunen långsiktigt i avskrivnings- och räntefällan.

Centerpartiet utesluter vare sig skattehöjningar eller skattesänkningar, men ambitionen är tydlig, skattetrycket måste hållas tillbaka och helst minska. Avgörande är effekterna för kvaliteten i skolan, vården, barn- och äldreomsorgen.

Centerpartiet kommer så fort ekonomin tillåter det att föreslå en skattesänkning främst för att det gynnar de med lägre inkomster och är fördelningspolitiskt riktigt.

ÖKA SJÄLVBESTÄMMANDET PÅ BOSTADSMARKNADEN

Ser vi till Telge Bostäder AB finner vi att företaget har en mycket stark dominans på bostadsmarknaden, vilket i realiteten minskar människors möjligheter att inom Södertälje kommun finna alternativ. Allmännyttans roll har också förändrats, räntebidragen fasas ut och Södertäljes bostadsmarknad behöver förnyas och öka mångfald på bostadsmarknaden. En försäljning av delar av Telge Bostäder AB är alltjämt en av oss prioriterad åtgärd för att komma till rätta med koncernens ekonomi, nödvändigt fastighetsunderhåll/renovering och byggande av nya bostäder. Försäljningen bör innefatta möjligheten för hyresgästerna att själva förvärva fastigheter och bilda bostadsrätter, även detta som en del i integrationsarbetet.

Centerpartiet förslår att en del av det vunna kapitalet används till att betala av lån, en del till nyinvesteringar och i övrigt stärka resultatet. Telge Bostäder AB skall kvarstå som ett mindre, men aktivt och byggande kommunägt bostadsföretag i konkurrens med övriga aktörer.

GÖR EN TOTAL GENOMLYSNING AV TELGEKONCERNEN

2004 bildades bolagskoncernen Telge. Under årens lopp har den utvecklats och vuxit. 2015 har beslut efter den tidigare genomförda genomlysningen tagits. De besluten förändrar organisationen och ledningsstrukturer för bolagen. Centerpartiet menar att det inte är tillräckligt och föreslår utöver ett antal försäljningar ovan en fördjupad utredning som belyser nyttan och riskerna med de kommunägda bolagen för invånarna, den utredningen ska sen ligga till grund för vilka hela eller delar av våra företag som ska behållas eller säljas.

DELAR AV TELGE ENERGI - ÖKAR UTRYMMET FÖR SJÄLVSTYRE

Centerpartiet har till följd utav avregleringen av energimarknaden och Telge Energi försäljnings allt större roll utanför kommunen sedan några år valt att ompröva ägandet av Telge Energi. Bolaget är en välskött och strategisk aktör i förnyelsen av energimarknaden, men det är knappast idag skäl nog för det kommunala risktagande som ändå finns. Centerpartiet har bestämt att all konkurrensutsatt bolagsverksamhet ska prövas för försäljning. Och vi börjar med ovanstående bolag. Skälen är flera, men viktigt för centerpartiet är riskbedömningen, konkurrenssituationen och inte minst möjligheten för mindre företag att starta, överleva och växa.

RIMLIG AVKASTNING PÅ BOLAG VI HAR KVAR

Invånarna har rätt att kräva rimlig avkastning från de även fortsatt stora företag vi gemensamt äger. Självklart förfogar ägaren över resultatet i bolagen. Men detta innebär vare sig att till exempel Telge Energi eller Telge Bostäder AB ska bli vår egen “kommunakut“, i brist på långsiktig strategi för kommunens ekonomi.

Vi räknar inte med majoritetens föreslagna reversräntor och låneramsavgifter påverkas 2017. Utöver detta föreslår vi att borgensramarna för bolagen inte justeras upp utan kvarstår på samma nivå som tidigare. Siktet bör vara inställt på att minska Södertäljebornas rikstagande, inte öka det.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.