Mångfald & Integration

Centerpartiets utgångspunkt är alla människors lika värde och rättigheter. Att hålla fast vid det är självklart även nu när flyktingströmmarna ökar i en orolig värld, där krig och miljöförstöring tvingar människor från sin hem. Det yttersta målet är att var och en ska kunna växa som människa och dessutom ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Alla människor har i grunden samma rättigheter och skyldigheter. Centerpartiet vill ha ett samhälle som tar tillvara alla de livserfarenheter som landets invånare har och som en del har förvärvat utanför landets gränser. Ett mångkulturellt samhälle bygger på respekt för varandra och de kunskaper vi har oavsett var de har förvärvats. Det är viktigt att man inte ser invandrare som en enhetlig grupp. Alla människor har olika bakgrund och erfarenheter därmed olika behov och möjligheter.

En av våra viktigaste uppgifter är att förändra synsättet på och förhållningssättet till varandra, alla invånare i Sverige behövs för att vi ska få förmånen att fortsätta leva i ett land, som har tillväxt, utvecklas och med ett högt välstånd.

Interaktiv språkundervisning ska vara en del av de tjänsterna som erbjuds på det nya virtuella kontoret för målgruppen med invandrarbakgrund. Denna variant av undervisning praktiseras idag i delar av Europa vilket har visat goda resultat. Genom interaktiv undervisning har målgruppen en enastående möjlighet att på egen hand ta del av kunskapsförmedling och snabba på sin språkinlärning och den är ett flexibelt alternativ som kan anpassas till individernas behov. Validering för att kunna använda de nya kunskaperna vid bl.a. ansökningar till vidareutbildning är viktigt att lösa.

DISKRIMINERING

Vi måste stärka vårt antidiskrimineringsarbete. Alla former av diskriminering måste åtgärdas och beivras. Därför förordar vi att kommunen inför en antidiskrimineringsklausul i alla våra kommunala upphandlingar. Dessutom måste den som söker en anställning bedömas utifrån sina kvalifikationer och inte efter sitt kön, religion, hur namnet stavas eller var han/hon kommer ifrån. Kommunen måste aktivt arbeta med attityd- och opinionsförändring.


HBTq

Centerpartiet är pådrivande i kampen för homo-, bi- och transpersoners likaberättigande. Människor som älskar en person av samma kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter och delaktighet i samhällsgemenskapen som människor som älskar en person av motsatt kön. Fortfarande drabbas homo-, bi- och transpersoner i Södertälje av ett socialt förtryck och utsätts fortfarande för våldsbrott och diskriminering, vilket är helt oacceptabel. HBTq - perspektivet bör genomsyra hela den kommunala förvaltningens sätt att tänka och agera.

Vi vill aktivt stödja de organisationer och föreningar som hjälper homo-, bi- och transpersoner bland annat Ungdomsmottagningen, RFSL, tjejhuset, kvinno- och ungdomsjouren. Och rekommenderar speciella informationsinsatser i samtliga Södertäljes skolor, samt till olika föreningar.

VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våld i nära relationer sker i alla kulturer och i alla folkgrupper och samhället behöver därför alltid arbeta med dessa frågor

Vi vill se mer utbildning i kommunen och skolorna av typ Machofabriken där mansrollen ifrågasätts och unga män och vuxna män ges alternativ till agerande som män, fjärran från våld mot kvinnor.

Alla skolor ska ha jämställdhetsplaner för att ge unga en större bild av könsrollernas konsekvenser och nödvändigheten av att stoppa våldet.

De ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck står enligt Rädda Barnen ofta med ena foten i familjens kultur med långtgående kontroll av deras beteende och umgänge och med den andra foten i den svenska tonårskulturen. Vi menar att arbetet med dessa ungdomar, flickor såväl som pojkar, kräver kunskaper i kulturfrågor, tonårsutveckling och familjedynamik.

Många av föräldrarna i dessa familjer har oftast, på grund av språksvårigheter och kulturkrockar, en annan syn på sina tonåringar och deras förehavanden både under skoltid och på fritiden. Centerpartiet anser att det är viktigt att öka förståelsen i hela familjen för deras nya samhälle. Därför föreslår vi att kommunen tillsammans med studieförbunden erbjuder föräldrarna utbildning och att man utvecklar föräldraträffar/möten för att på ett pedagogiskt sätt förändra synen, ge insikt och ett nytt förhållningssätt för att hederstänkande inte ska få stå i vägen för alla elevers rätt till kunskap oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning och kulturbakgrund.

Tröskeln är många gånger lägre för människor att söka sig till frivilliga organisationer än till myndigheter då de utsatts för brott därför är BOJ, Kvinnojouren, Ungdomsjouren oerhört viktiga delar av vårt samhälle både förebyggande men också efter att brott skett.
Vi vill se ett tätt samarbete med dessa organisationer och kommunen samt studieförbunden och vården såsom föräldramottagningar (MVC) och BVC samt företag i kommunen.
Centerpartiet vill även att hållbarhetsutskottet och chefssamrådet för en bred samverkan för ett tryggare Södertälje ställer sig bakom den våldspreventiva metoden Huskurage.
Huskurage mål är att rädda liv.
Huskurage är en trestegspolicy för fastighetsägare och hyresvärdar och Centerpartiet vill att Telge Bostäder AB som kommunalt bostadsbolag inför Huskurage som policy.
8 kommuner och 17 privata bostadsbolag och 39 Brf i Sverige har redan inför huskurage med mycket goda resultat, För ett tryggare Södertälje krävs bredare och effektivare metoder så som Huskurage.

JÄMSTÄLLDHET

Enligt Centerpartiet är principen om alla människors lika rätt och värde grunden för ett jämställt samhälle. Individer ska, oavsett kön, behandlas lika, ha fria livsval och lika ansvar i samhället. För ett jämställt Södertälje måste både män och kvinnor vara delaktiga i processen.

En grundläggande del av skolans funktion är att främja att alla barn oavsett könsidentitet får utvecklas i sin fulla potential och stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. Centerpartiet vill se fler riktade aktiviteter med syfte att stärka möjligheten och ge alla elever en större kännedom om könsrollernas konsekvenser och möjlighet till egna val för en jämställdhet i skolan och i elevernas fortsatta liv. En viktig aktivitet i skolan är att främja att flickor/pojkar får ta större plats och stärka sin självkänsla och sitt självförtroende.

Centerpartiet i Södertälje vill arbeta för att kvinnor får mer makt och inflytande i såväl offentlig som privat sektor, exempelvis genom att fler kvinnor startar och utvecklar sina företag. För att det ska kunna ske behövs kunskap hos kommunen, och exempelvis Nyföretagarcentrum och bankerna för de förutsättningar och utmaningar kvinnor som startar och vill utveckla sina företag står inför. Även förebilder och nätverk spelar en viktig roll och vi uppmanar kommunen, arbetsförmedlingen och skolor att i större utsträckning använda för att elever ska lära mer om företagande i linje med vårt mångåriga förslag om att införa schemalagd företagarutbildning i skolan redan från årskurs 3. Vi vill också att kommunen går före i arbetet för att motverka våldet mot kvinnor, bland annat genom information och att utbilda myndighetspersoner.

ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDRAR

Den ekonomiska standarden skiljer sig ofta stort mellan ensamföräldrar och sammanboende föräldrar. Det är dags att ställa nya Krav på förändringar för att förbättra för ensamföräldrar och deras barn. En sådan insats är familjecentraler i bostadsområdena vi ser fram emot att de börjar återinföras under 2017.

DEMOKRATI

Att ständigt arbeta för demokratins utvecklande är viktigt. Människor måste hela tiden påminnas om allas våra möjligheter och ansvar. Vårt grundläggande ansvar för upprätthållande av allas lika rätt och värde där en folkstyrd demokrati är en viktig grund. I Södertälje kommun är det arbetet extra viktigt då vi har en mångfald av människor med olika kulturbakgrund, som kommer från länder där detta inte är självklart. Därför ser vi behoven av och vill ur stadsdirektörens budget prioritera resurser till förvaltningen för att utöka det konkreta demokratiarbetet

För att öka allas möjlighet att vara en aktiv del av demokratin behövs avsatta resurser för detta arbeta inom Södertäljes förvaltning. Demokratiberedningens uppdrag som i nuläget är att öka samhällsengagemanget, utveckla nya former av medborgardialoger och öka valdeltagande och tre mycket viktiga uppdrag och valdeltagandet sjunker i kommunen och valdeltagandet skiljer sig markant mellan olika delar i kommunen.
Centerpartiet vill att Demokratiberedningens arbete förstärks genom mer och strukturerade resurser till förvaltningen. Idag är resurserna en tjänsteman på 25% vilket är ohållbart och långt ifrån vad kommuner jämförbara med Södertälje har.
Centerpartiet vill se ett förstärkt strukturerat arbete med barns demokratiska rättigheter utöver det fokus som finns på ungdomar och andra där valdeltagandet är lågt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.