Miljö & hållbar utveckling

Södertälje skall vara en föregångare på miljöområdet och förknippas med bra miljöval oavsett om det gäller upphandling, planering eller verksamhet. Det är angeläget att kommunen kan erbjuda en mosaik av olika metoder. För då stärks de lokala möjligheterna att agera miljövänligt och vara ett föredöme i miljöarbetet. Vi anslår 2 mkr extra 2017 och ytterligare 4 mkr under perioden 2018 - 2019.

FOLKHÄLSAN

Södertälje kommun ska medverka till och planera för att förbättra folkhälsan. Vi ser ett tydligt behov av att förbättra folkhälsan i hela befolkningen och då inte minst för barnen. Det är många saker som påverkar folkhälsan och som vi därför måste vara rädda om och utveckla. Skolhälsovården, idrott/motion i skolan och på fritiden, maten i skola och i äldreomsorgen och föreningslivet för att nämna några. Den psykiska ohälsan har ökat särskilt bland unga, här har kommunen en viktig roll tillsammans med landstinget. Kommunen kan särskilt arbeta med de bakomliggande faktorerna i ett förebyggande arbete. Ett exempel är att vi förordar att rektorer med stöd från utbildningsnämnden/förvaltningen kan införa senare skoldagsstart för eleverna. Vi föreslår dessutom att två socialsekreterare under ett år placeras på en skola för att bygga upp en modell för ett nära arbete med våra elever och som stöd för lärare.

UPPHANDLING OCH INKÖP

Centerpartiet menar att upphandlingspolicyn behöver justeras och arbetas samman med policyn för miljövänlig upphandling till ett dokument för att få tydlighet och styrkraft. Det är angeläget att kommunen agerar aktivt som aktör på marknaden för att driva fram en miljövänlig utveckling. Samtidigt är det viktigt att kommunens egen verksamhet certifieras, annars kan det te sig orimligt att ställa de kraven på leverantörer, särskilt de mindre företagen. Kraven på de mindre företagen måste anpassas till de möjligheter som kan anses rimliga att leva upp till med en strategi om hur man steg för steg ska kunna skärpa miljökraven i upphandlingarna, då hänger alla med och vi klarar en grön omställning som både ger en bättre miljö och värnar om de lokala jobben och tillväxten.

ÅTERVINNINGSSTATIONER OCH PAPPERSKORGAR

Centerpartiet vill starkt påpeka vikten av att fortsätta utveckla och komplettera återvinningsstationerna så att det blir lätt för människor att agera miljövänligt. Nu pågår en spännande satsning med bostadsnära sortering en metod som kompletterar behovet av fler återvinningsstationer. Det är viktigt att gå vidare och utveckla hushållsnära sortering i flerbostadshus.

Att underlätta för alla att sortera och återlämna fler fraktioner på ett enkelt sätt är viktigt. Även när man bor i lägenhet och idag oftast bara enkelt kan sortera i gröna påsen och restpåsen. Ett sätt att underlätta är att det ställs ut mindre återlämningsstationer i större butiker och köpcentra, goda exempel finns till exempel i Täby kommun. Kommunens roll i detta är att informera och ge incitament till fastighetsägare/handlare för att de tillsammans med producenterna ska införa ett sådant återvinningssystem till gagn för dem som inte har hushållsnära sortering. En annan metod värd att utreda är en betaltjänst för hämtning av sorterade fraktioner, utöver trädgårdsavfall där tjänsten redan är utvecklad, som man inte själv kan transportera till närmaste återvinningscentral. (ägardirektiv till Telge Återvinning)

I årets budget föreslår vi tillsammans i alliansen att det är dags att modernisera kommunens papperskorgar i mening att underlätta och stimulera invånare och besökare att slänga sina sopor där i stället för på marken och helst som sorterat skräp för att underlätta återvinning och vi hänvisar till våra motioner nu senast om ”Moderna sopkorgar” lagd i kommunfullmäktige 28 september 2015.

INOMHUSKLIMATET

Det måste fortsatt satsas på förbättring av inomhusmiljön i skolor och förskolor den skall vara städad, gift- och bullerfri och så bra att inte ytterligare barn drabbas av allergier på grund av dåligt inomhusklimat. Vi föreslår en kartläggning med åtgärdsplan för att komma tillrätta med eventuella problem. Vi satsar 0,3 mkr 2017.

BYGG OCH BYGG OM FÖR KLIMATET

Under 2004 inledde Europeiska kommissionen Green Building programmet (GBP), en kvalitetsmärkning inom EU av energieffektiva byggnader med litet koldioxidutsläpp. Detta program syftar till att förbättra energieffektiviteten och öka integreringen av förnybara energikällor i byggnader på frivillig basis. Programmet riktar sig till företag och organisationer, offentliga och privata, som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Programmet går steget längre än energideklarationerna genom att kräva att åtgärdsförslagen i energideklarationen genomförs. Centerpartiet föreslår att det skrivs in i ägardirektiven att alla hus som byggs ska följa den senaste standarden enligt GBP eller liknande certifieringssystem med minst lika höga eller högre krav. Se även under kapitlet, samhällsbyggnad och stadsmiljö.

FRAMTIDENS TRANSPORTER

Scania, Södertäljes största företag flyttar aktivt fram positionerna för att påverka Södertäljes framtid. Scania lägger energin på att bidra med den kompetens som finns inom företaget i syfte att hitta långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Målet i samarbetet med kommunen är att Södertäljes kollektivtrafik ska hålla absolut världsklass. Centerpartiet, som var initiativtagare till arbetet, stödjer samarbetet mellan Södertälje kommun, Scania, SL och Nobina.

Centerpartiet arbetar också för att transporter ska samordnas så mycket som möjligt för att minska miljöbelastningen från den trafik som kommunens verksamheter skapar. Vi är därför nöjda med att det nu startar ett arbete för samordning av transporter i Södertörnskommunerna. För att nå den fulla potentialen måste det också ska underlätta för våra lokala matproducenter att leverera till exempel kött, grönsaker och rotfrukter till kommunala verksamheter.

LÅNECYKELSYSTEM

En levande stad kräver transportmöjligheter för alla. Våra förflyttningar bör ske så energisnålt och med så liten miljöstörning, som möjligt. Att förenkla för stadens invånare och besökare att välja ett miljövänligt sätt att ta sig fram i staden är positivt. Centerpartiet har under flera år föreslagit att kommunen ska arbeta för bättre cykelnät i hela kommunen även mellan våra tätorter och grannkommuner. Vi har också motionerat om att satsa på ett lånecykelsystem och göra Södertälje kommun till en cykelvänlig stad. Samtidigt underlättar vi för turism och ger fler möjligheten att upptäcka fler delar av staden och kommunen.

Att öka andelen resor med cykel i förhållande till bilresor bör betraktas som ett mål i sig samtidigt som cykeln är ett bra komplement för att förenkla hela resan i kollektivtrafiken. Lånecyklar är en del i att kunna uppfylla dessa mål. En lånecykel fungerar på ungefär samma sätt som en stadsbuss, där alla som betalar en viss avgift får åka med. En lånecykel kan vem som helst trampa iväg på och i likhet med kollektivtrafiken finns det särskilda platser där man kan hoppa på och av fordonet.

Centerpartiet satsar rejält på att utveckla cykeln som ett självklart alternativ för persontransporter, förslagen återfinns under rubriken Samhällsbyggnad längre fram i budgeten.

Vi föreslår att kommunen inrättar ett lånecykelsystem med hjälp av en eller flera utomstående aktörer.

KOMMUNANSTÄLLDA OCH MILJÖBILAR

Med syfte att påskynda övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen bör Södertälje göra en satsning för de kommunanställda lika som allt fler stora företag och andra offentliga verksamheter/myndigheter gör. Genom direkt avtal med olika företag förfogar Södertälje över möjligheten att erbjuda sin tillsvidareanställda personal att leasa miljöklassade bilar och betala kostnaden via ett bruttolöneavdrag. På så sätt uppmuntras personalen att byta ut sina äldre personbilar till nyare miljöbilar och därmed bidra att koldioxidutsläppen minskar. Dessutom bidrar det till att fler får trafiksäkrare fordon.

KLIMATSMART - INRÄTTA MOBILITETSKONTOR

Transportfrågorna och trafikproblemen står högt både på myndigheternas samt medborgarnas agenda därför välkomnade centerpartiet tidigt förslaget i Agenda 21 programmet om att inrätta ett mobilitetskontor. Syftet är att stimulera till bilpooler och samåkning, ge information om bästa möjliga kommunikationslösning för resenärer samt samarbeta med företagen i kommunen kring hur man kan effektivisera transporter i syfte att minska utsläppen. Erfarenheterna från andra kommuner som har satsat på detta har visat sig goda. En start har gjorts där kommunen genom upphandling anlitat en privat bilpool som kan användas utanför ordinarie arbetstid av Södertäljeborna. Även informationssystem växer nu fram som underlättar reseplaneringen från dörr till dörr. Det tog lång tid för Centerpartiets ide att börja förverkligas. Nu går det allt fortare åt rätt håll. Vi fortsätter att i olika forum driva dessa för miljön viktiga frågor. Däremot är vill vi inte ha tvångsanslutning till bilpooler eller hindra människor från att äga sin egen bil.

MILJÖ- VA- OCH RENHÅLLNINGSTAXORNA

Framtidens avfallshantering måste baseras på återanvändning och återvinning. Förbränning och deponering ska undvikas som sista steg i hanteringskedjan. Förbränning av “sopor” ska i princip inte ske. Nya tillstånd och utvecklingen av Tvetaanläggningen ska innebära en fortsatt kraftfull satsning på avfallssortering. Detta måste paras med tydliga krav på producenterna om ren produktion och återanvändning och återvinning. Självklart skall utgångspunkten för Tvetaanläggningen vara att försiktighetsprincipen tillämpas aktivt för att exempelvis förhindra läckage till omgivningen.

Taxorna ska utformas så att de premierar resurshushållning och de som agerar miljövänligt. Renhållningstaxan för avfallshämtning ska ändras så att det är större skillnad och mer lönsamt att sortera och återvinna sitt avfall. Behöver man tömma sitt kärl sällan eller kan samordna sig med grannen så ska det belönas med en märkbart lägre taxa. När det gäller VA - taxorna har vi under åren sagt och föreslagit att nya taxor dels ska vara rättvisa och kollektiva, vilket ska gälla alla anslutningar även i omvandlingsområdena, dessutom ska VA – taxan också bidra till att vattenförbrukningen minskar dvs. taxan ska omfördelas till att en större andel ska vara rörlig och en mindre del fast. Inte heller ska de stora företagen gynnas på bekostnad av bostadskollektivet. Centerpartiet vill införa en 80-20 regel, 80 % ska vara den rörliga avgiften och 20 % den fasta delen. Taxorna har förändrats enligt våra förslag men det återstår en bit att gå innan målet är uppfyllt. Effekten visar sig redan då vattenförbrukningen sjunkit under 2013/14/anslutning.

Centerpartiet föreslår en förnyad översyn av taxorna baserad på vad som ovan anförs. Återigen handlar det om att främja möjligheter, inte straffa invånarna eller hitta ett sätt att finansiera myndighetens ambitioner.

Avgifterna för tillsyn enligt Miljöbalken tar sikte på personligt ansvar och men gagnar inte den som agerar miljövänligt. Centerpartiet föreslår ett uppdrag om att återkomma med förslag till en förnyad taxa för miljöavgifter. Förslaget skall säkra effektivt miljöarbete, främja effektivisering av myndighetsutövandet, ta vara på personligt ansvar samt sträva efter att minska dubbelarbete. Möjligheterna att som verksamhetsutövare få välja rörlig timdebitering skall beaktas i ett nytt förslag. Det nya taxeförslaget ska utarbetas med sikte på genomförande från halvårsskiftet och väntas ge en effektiviseringsvinst inkl minskade intäkter på 0,5 mkr från år 2017. Det nya förslaget föreslås ha sina utgångpunkter i ”Rättviksmodellen”

Miljöcertifierade verksamheter samt branschsystem för miljöcertifiering och aktivt miljöarbete som miljöhusesyn eller Greppa Näringen ska ge en tydlig rabatt på 20 % av avgifterna. Rabatten kan bli överflödig om vi har ett taxesystem som gör att det lönar sig för de som sköter sig när det inte blir upprepade besök för efterkontroller, ålägganden mm. I taxorna ska också hänsyn tas till företagens omfattning på verksamheten till exempel kan det inte vara rimligt att ett sommaröppet kafé har samma eller bara något lägre avgifter som en året runt öppen restaurang. Inte heller kan det vara rimligt med stora avgiftsskillnader för till exempel fotvårdare och frisörer.

SOLFÅNGARE

Centerpartiet i Södertälje vill att satsningen på solfångare och solceller ska bli en del i kommunens miljöarbete för att bygga ett hållbart samhälle. Därför vill vi dels att kommunen avstår att ta betalt för hantering av bygglov för både privata (genomfört) och andra aktörer som vill installera solfångare eller solceller på sina fastigheter, samt fullfölja en komplett förstudie av kommunala fastigheter för att placera solfångare och solceller på dessa.

VATTENVÅRD

Centerpartiet har föreslagit och vunnit gehör för att Södertälje kommun ska införa våtkompostering av avloppsvatten från enskilda hushåll med efterföljande
hygienisering. Detta är en kretsloppslösning som återför ca 90% av kväve,kalium och fosfor till åkermarken och som kraftigt minskar behovet av konst-
gödsel.

Östersjön är ett unikt innanhav. Vårt, som vi delar med många människor runt om i flera länder. Vi har ett särskilt ansvar för att göra vad vi kan för att återställa Östersjön i för kommande generationer ett gott hälsotillstånd. Därför såg vi med glädje på den stora satsning i miljardklassen som alliansregeringen gjorde i det centerpartiledda miljödepartement för att rädda Östersjön och de insatser som gjorts för att öka fiskbestånden det också från ett centerpartilett landsbygdsdepartement. Och att vi tack vare centerpartiet verkar kunna stå fast vid de skärpta svavelutsläppsreglerna från EU för sjöfarten i Östersjön. Nu gäller det att den nya S - ledda regeringen kan stå fast vid dessa nödvändiga satsningar.

Men det räcker inte, vi måste göra vad vi kan för att lokalt bidra till ett friskare hav. Våtkomposteringsprojektet är ett sådant. Andra viktiga insatser är inrättande av Vattenvårdsförbund där alla intressenter från lantbruket till enskilda kan vara med. Våtmarksprojekt, inrättande av vattenskyddsområden. Jordbrukets satsning på ”Greppa näringen” som radikalt minskat utsläppen från jordbruket, skogsbruket, buffertzoner och att ta vara på erfarenheterna från sådana projekt och forskning som till exempel BERAS med huvudsäte i Järna och mycket mera. För Centerpartiet är det här mycket viktiga frågor. Vattnet är inte bara Östersjön utan också vårt viktigaste livsmedel och en fantastisk rekreationsplats.

Det är dags att ta ett helhetsgrepp över vattenfrågorna i sjökommunen Södertälje. Framtagandet av en vattenplan pågår vilket vi tycker är bra. Skillnaden är att i vårt förslag vill vi ta helhetsgreppet över alla vattenfrågor, där vattenskyddsområden, VA – policy och –plan och vattenvårdsförbund mm ingår som delar. En strategisk Vattenplan som hållbart säkerställer vattenfrågorna i sin helhet vår kommun.

GRÖNT - ETT VAL FÖR SÖDERTÄLJEBORNA

Kommunen kan bli bättre på att utnyttja de mest energisnåla lösningarna. De beräkningarna som gjorts på samhällsbyggnadskontoret visar att det finns potential att spara åtskilliga megawattimmar (MVH) per år. Besparingskravet som skärptes till 3 % 2008, men i praktiken sänkts till 2 %, kräver ett starkt fokus och insatser från både brukare, de kommunala fastighetsägarna och energiproducenterna/inköparna för att lyckas. Det är uppenbart att en helhetssyn med till exempel EPC lösningar kan både finansiera investeringar för energibesparingar och ge bidrag för att klara annan upprustning av vårt samlade fastighetsbestånd.

Genom en aktiv satsning på grön energi, energisparande och ett tydligt grönt vägval i strategiska utvecklingsfrågor skapas förutsättningar att minska utsläppen av koldioxid i kommunen. Självklart krävs också ytterligare åtgärder inom trafikområdet för att minska bilismen och göra den bilism som finns mer effektiv och miljövänlig, här kan kommunen bidra genom att aktivt arbeta med åtgärder riktade till sin egen personal. Att underlätta cykling är en viktig åtgärd. Se förslag längre fram.

MILJÖINFORMATION OCH KAMPANJ PÅ FLERA SPRÅK

Genom en flerspråkig information om miljö, hushållning och hålla rent kan Södertälje kommun bidra till ett Renare och Bättre Södertälje. Syftet är att sprida information om miljö och vad man skall tänka på när man väljer att leva miljövänligt. Därför föreslår vi en flerspråkig informationskampanj för ett renare Södertälje och hur vi var och en och tillsammans värnar vår miljö i vardagen och tar vårt gemensamma ansvar.

UPPLYSNINGSKAMPANJ FÖR ATT MINSKA ANVÄNDANDET AV DUBBDÄCK

Vi föreslår att kommunen startar en upplysningskampanj via bland annat hemsidan och Ditt Södertälje, för att tipsa om hur man kan köra säkert med dubbfria däck. Och att man tar bort användandet av dubbdäck på de egna fordon som används av eller hyrs in av Södertälje kommun. Vi kan tänka oss undantag för utvalda fordon inom hemtjänsten och för service som ofta körs långt ut på landsbygden, dygnet runt.

NATURRESERVAT mm

Moraåns dalgång i Järna är en fantastisk tillgång för natur och djurliv men också för rekreation för
många människor. Under det senaste året har vi från Centerpartiet i Järna uppmärksammat den
vid flera tillfällen. Senast när man skulle ta bort regleringen av ån vilket skulle fördärva stora värden,
syftet var att underlätta för laxfiskar att ta sig upp till sina reproduktionsplatser. Vi har därför enats om att vi vill inrätta ett nytt naturskyddsområde som innefattar hela eller delar av Moraåns dalgång. Nedströms väg 57 är det inrättat ett naturreservat och vi föreslår att vi 2017 ska fortsätta med att skydda Moraån och vi föreslår att nästa etapp blir längs Moraån uppströms i direkt anslutning till det nu inrättade naturreservatet. Dessutom föreslår vi att kommunfullmäktige fastslår att kommunen ska verka för att dammarna i Moraån inte rivs. Möjligen kan de kompletteras för att underlätta fiskvandring.

Vi har också föreslagit att Natura 2000 området beläget på Oaxen ska övertas av kommunen, vilket är ett önskemål från Oaxenborna. Vi har också föreslagit att det behövs lättnader på naturreservatet Brandalsund inom en den delen där campingen och havsbadet kan utvecklas.
För att underlätta fiskens vandring in i Mälaren och göra Inre Maren betydligt attraktivare föreslår vi i en motion att bron på Slussholmen byggs om och att vattenregleringen flyttas till Mälarsidan av blindtarmen och att en stensättning görs som skapar en fors från kanalen till Inre Maren.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.