Omsorg av barn & vuxna

ÄLDREOMSORG

Ge de äldre ökat självbestämmande över innehållet i sin hemtjänst utifrån sina individuella behov.

Ge möjlighet åt den äldre över 75 år att själv beställa de insatser, i form av städ, tvätt och inköp, som den anser sig vara i behov av utan biståndsbedömning

För att bidra till en trygg hemtjänst föreslår vi följande krav på utförare:

- ändringar i arbetsscheman kommuniceras med brukaren eller anhöriga i förväg
- information ges i förväg om ny personal som ska besöka brukaren
- information om försenade eller ändrade matleveranser ska ske snabbt
- det ska finnas ett telefonnummer dit brukare eller anhöriga alltid kan ringa och nå en person att tala med när något inte fungerar enligt plan.

Genomför uppsökande verksamhet och förebyggande hembesök med erbjudanden om individuella samtal till kommunens alla innevånare över 75

Under 2017 ska ett nytt vård- och omsorgsboende projekteras i Mölnbo, Vårdinge kommundel och att Wijbacken byggs ut med ytterligare 16 platser till totalt 25 nya platser 2018/19.

Mariekällgårdens tillagningskök ska startas upp under 2017 i full skala, avsätter markeringsbelopp 3,0 mkr/år.

Centerpartiet avsätter medel inom ram för anläggande av ”Sinnenas trädgård” vid vård- och omsorgsboenden

En satsning på att bygga hyresbostäder med god tillgänglighet, möjlighet till service och social gemenskap, vi kallar det seniorbostäder.

Kyld mat ska utvärderas med syftet att mer mat ska lagas på plats i bostaden.

Satsning med unga i omsorgen (modell Ung Omsorg) ska utvecklas under 2017. Iden att organisera besök av unga i äldrevården kan till exempel realiseras i samarbete med vårdutbildningar och Telge Tillväxt, det senare har påbörjats. Att Telge Tillväxt får i uppdrag att 2017 pröva att i samråd med äldreomsorgen löpande bemanna vård och omsorgsboende/n, vi avsätter 0,5 mkr

Att man provar en ny form av upphandling för att testa marknaden för ”serviceboende”. En upphandling där villkoren skulle sättas till vad som behövs i boendet i form av lokaler och en maximerad hyra per lägenhet och storlek och med möjlighet till ett långt engagemang för den som då är beredd att bygga och att det kombineras med våra tidigare förslag om att anamma ”Norrköpingsmodellen”

Att hemtjänsten höjer kvalitén genom att skilja städning organisatoriskt från övrig hemtjänst och att vårt krav på att brukaren endast ska behöva möta max 6 personal under 6 månader införs för all hemtjänst.

RESPEKT OCH INFLYTANDE FÖR ÄLDRE

Utgångspunkten måste alltid vara äldre människors rätt till god livskvalitet. Det är helt klart att framtidens äldre själva vill ta del i och ha möjlighet att välja både vårdgivare och omsorgens innehåll. Kommunen behöver stimulera småföretagsutveckling, kooperativa och ideella lösningar. Genom att ge personal möjlighet att starta eget, på en kvinnodominerad marknad kommer fler kvinnor att bli egna företagare, kommunen kan på så sätt bidra till ett mer jämställt näringsliv. Lagen om valfrihet får dessa effekter och vi föreslår att den återinförs i Södertälje kommun. Majoriteten, S-V-Mp, har dock valt vad de kallar Södertäljemodellen.

Centerpartiet har under året återigen mött brukare och framförallt deras anhöriga som visar på stora brister i vissa delar av vår hemtjänst både kommunal och privat. Därför vill föreslå några åtgärder på en ovanlig detaljnivå för att bidra till en trygg hemtjänst nämligen följande:
- ändringar i arbetsscheman kommuniceras med brukaren eller anhöriga i förväg
- information ges i förväg om ny personal som ska besöka brukaren
- information om försenade eller ändrade matleveranser ska ske så snabbt som möjligt
- det finnas ett telefonnummer dit brukare eller anhöriga kan ringa och nå en person att tala med när något eventuellt inte upplevs fungera enligt plan.

Centerpartiet vill göra satsningar på områden som kommer att ha betydelse i framtiden både när gäller ekonomi och livskvalitet. De äldre som har de största behoven ska naturligtvis vara prioriterade när de gäller vård och boende.

Här liksom på andra områden gäller det att sätta den äldre i centrum och forma organisationerna flexibelt för att med respekt möta den enskildes behov. Vår kommun ser olika ut i centrala staden och utanför staden.

Utvecklingen av frivilligverksamheten behöver fortsätta. Det är ett viktigt led i bättre hälsa och välbefinnande. För centerpartiet är det angeläget att de får fortsatt stöd. Nestors verksamhet har en naturlig roll när det gäller vidareutbildning av personal och ett utbyggt stöd för anhöriga.

Studieförbunden ser vi som en självklar samarbetspart även i det här sammanhanget.

För att höja kvalitén på städningen inom hemtjänstuppdragen vill vi skilja ut den organisatoriskt från det övriga hemtjänstuppdraget, dessutom vill vi att vårt förslag om max 6 personal under 6 månader ska införas som krav för att få utföra hemtjänst i Södertälje kommun. Och för att få en fungerande verksamhet föreslår vi att kvalitetsuppföljningen stärks och blir en särskild enhet för kvalitetssäkring och kontroll av äldreomsorgen och övrig omsorg införs 2017.

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE I HELA KOMMUNEN

Även på äldre dagar ska delaktighet och valfrihet gälla. Det nya vård- och omsorgsboendet i Glasberga som togs i bruk december 2012 var efterlängtat.
Och inte heller det som nu byggs i Björkmossen räcker till. Ett vård- och omsorgsboende ska byggas i Vårdinge i Mölnbo, 2017 utreds lämplig
plats, modell och omfattning. Vi föreslår också att förslaget med tillbyggnad av ytterligare platser på Wijbacken i Hölö genomförs till 25 nya platser inte bara de 9 som nu färdigställs.

Vård- och omsorgsboenden måste utvecklas, eventuellt med särskilda språkgruppsavdelningar, för att möta behoven för åldrande större invandrargrupper, exempelvis med finsk, assyrisk/syriansk och kaldeisk bakgrund. Vi ser också positivt på att boendena kan ha särskild inriktning, till exempel musik. Upphandla driften av Björkmossen med profilinriktning för att öka mångfalden.

Centerpartiet föreslår att LOV ska införas inom vård- och omsorgsboendet.

SPECIALKOMPETENS OM DEMENSSJUKDOM

Demenssjukdomar finns i alla åldrar men ökar kraftigt med stigande ålder. Cirka sju procent av befolkningen över 65 år lider av någon demenssjukdom. Det betyder att över 150 000 människor lider av en demenssjukdom. Av dem har nästan hälften Alzheimers sjukdom. Fortfarande vet vi alldeles för lite om hur personer med demenssjukdomar själva hanterar och förstår sin situation, i samspel med andra människor. Här räcker inte den medicinska forskningen till. Den fokuserar på det som är svårt och problematiskt, på det som är trasigt, och säger inte mycket om den potential som finns hos personen.

Centerpartiets vill göra en satsning även på framtidens demenssjuka. Vi vill satsa på spetskompetens - den bästa vården på specialavdelningar. Vi vill genomföra en ständigt pågående kompetens/utbildningssatsning på hemtjänstens personal som dagligen möter människor i gränslandet till demens. Till skillnad mot vad man trott tidigare kan man träna sina hjärnceller så att de håller sig friska längre. Ensamhet och passivitet är med andra ord starka riskfaktorer. Vi vill även använda ny teknik (ex GPS) för att snabbt kunna hitta en dement person som lämnat sitt boende och i sin förvirring och sjukdom ger sig utomhus oberoende av väder, klädsel och tid på dygnet. Samarbetet med Nestor är angeläget och intressant är även att utveckla verksamheter på olika mötesplatser, exempelvis Villa Drömgården, för dem som nyligen fått en demensdiagnos.

UNG OMSORG

”Ung Omsorg” är ett bemanningskoncept som erbjuder ett nationellt omsorgskomplement till den reguljära äldrevården. Konceptet ger äldre livsglädje och energi och gör de unga intresserade av vårdarbete. Våra äldre i Södertälje skulle ha stor nytta av att träffa unga människor. Ungdomarna från Ung Omsorg ersätter så klart inte någon, utan fungerar som extra resurser utöver personalen. Vårt förslag till lösning är att engagera Telge Tillväxts ungdomar för att vara detta komplement inom äldreomsorgen under 2017 och avsätter 0,5 mkr till detta.

LÅT BARNEN FÅ VARA BARN

Föräldrarnas ansvar att ta hand om sina barn är en självklar utgångspunkt för det stödjande arbete som kommunen utför. Barnens rättigheter ska hävdas med barnkonventionen som grund. Förskolan är ett stöd för föräldrar som studerar eller arbetar och ska på den grunden utformas så att den främjar det enskilda barnets utveckling.

Utbyggnaden och ”effektiviseringen” av barnomsorgen har under senare år medfört stora påfrestningar på barnen, personalen och lokalerna. Det utförs ett fantastiskt arbete utifrån givna förutsättningar, men tyvärr tvingas barnen vistas i för stora grupper, för tidigt. Vi föreslår en fortsatt löpande utvärdering och utveckling nya förskole- och skolhusen enligt Södertäljemodellen så att vi inte har verksamhet i hus/lokaler med stora arbetsmiljöproblem för barn och vuxna.

FÖREBYGGANDE ARBETE BLAND BARN OCH UNGDOMAR OCH VUXNA

Ohälsan bland våra barn och unga visar på en oroande utveckling i hela landet. Idag har alltför många familjer som har problem av olika slag, arbetslöshet, missbruk, sjukskrivning mm. När det är svårt för de vuxna och kan det vara svårt att orka och klara att stödja barnen när de får problem.

Centerpartiet vill satsa på förebyggande insatser för att möta barn som har det svårt hemma och/eller i skolan och visar tecken på att skada sig själva eller vara på väg in i missbruk eller kriminalitet. Insatserna för personer med sociala problem är alltid viktiga men särskilt när det gäller den här gruppen. Centerpartiet föreslår därför en utökning av resurserna till Ungdomsmottagningen motsvarande 2 kuratorstjänster, 1,2 mkr. Och vi föreslår också (under skolavsnittet) att 2 socialsekreterare under ett år arbetsplatsförläggs på en skola för att utveckla en metod för nära samarbete mellan lärare, elever och socialtjänsten för att tidigt möta sociala problem och underlätta för lärarna i deras arbete och minska den psykiska ohälsan.

Den ekonomiska standarden skiljer sig ofta stort mellan ensamföräldrar och sammanboende föräldrar. Det är dags att ställa nya Krav på förändringar för att förbättra för ensamföräldrar och deras barn. En sådan insats är familjecentraler i bostadsområdena, vi ser fram emot att de börjar återinföras under 2017.

En yrkesgrupp av stor betydelse som vi särskilt vill nämna är fältassistenterna, fältassistenten som möter de som har insatsbehov eller riskerar att få dem. Fältassistenterna är en nyckelgrupp i både det förebyggande arbetet och i omhändertagandet av dem som behöver hjälp med sina problem. Samarbetet mellan kommunens verksamheter och polisen är en viktig framgångsfaktor och det ska på alla sätt uppmuntras.

DROGPOLITIK - NOLLTOLERANS MOT DROGER

Bruk av narkotika blir allt vanligare. Rapporteringen om nya farliga preparat har varit intensiv och det är enkelt för de allra flesta att få tag i förbjudna preparat. Kommunen bör söka nya vägar för att hantera detta. Det kan handla lika mycket som att skapa trygga miljöer och alternativ till drogerna som att utbilda, informera och engagera vuxna förebilder.

För att visa en samlad attityd mot droger är det viktigt att klart tydliggöra kommunens hållning i all verksamhet. Nolltolerans mot narkotika ska ingå i kommunens interna arbete. Det är ständigt angeläget med nya utbildningar för exempelvis nattvandrare för att öka kunskapen om olika droger och missbruk.

VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Funktionsnedsatta är en grupp i samhället som i olika utsträckning har möjlighet att klara sig med eller utan olika typer av samhälleligt stöd. Tillgänglighet är viktigt, så viktigt att Riksdagen har bestämt att 2010 skulle samhället vara tillgänglighetsanpassat för funktionsnedsatta personer. Ett mål som inte uppnåtts i Södertälje.

Att ha en god samhällsplanering som underlättar de funktionsnedsattas vardag är ett krav, det gäller exempelvis kollektivtrafiken och bostadsmiljön. I Södertälje finns en omfattande problematik som visar sig i svårigheter att ta sig till exempel kollektivt från bostaden till centrum, problem med att ta sig över gator, genom parker mm. De klyftor som fortfarande finns i staden mellan individer med och utan funktionsnedsättning måste överbryggas för att förvandla Södertälje till en kommun för alla.

En annan viktig tillgänglighetsfråga är den lagstödda rätten få välja personlig assistans, vi vill arbeta med att öka möjligheten till brukarens val av gruppboende och daglig verksamhet. Här föreslår vi att LOV införs när nuvarande avtalsperiod slutar. I samtal med framförallt unga vuxna och deras föräldrar i LSS-kretsen framkommer att förväntningarna på att få leva som alla andra grusas av boenden som inte ger ungdomarna de alternativ som de efterfrågar. Då skulle LOV kunna bidra till det, när en grupp ungdomar/föräldrar hittar en aktör som kan ordna ett boende inom ramen för de bestämda avgifterna och reglerna skulle det kunna ske. Idag är det inom ramen för de LOU - upphandlade boendena nästan omöjligt.

En åtgärd vi föreslår är att det ska genomföras en översyn av tillgängligheten i alla kommunala lokaler och i den kommunala gatu- och markmiljön. Hur har vi genomfört 2010 års mål om tillgänglighetsanpassning i våra skolor, äldreboenden, kommersiella lokaler och vad behöver mer göras?

Omsorgen om funktionsnedsatta inte minst inom LSS kretsen och även till exempel unga dementa måste kvalitetssäkras, just nu finns det en oro bland framförallt nära anhöriga som tills nyligen fått lov att ta hand om sina barn och närstående. Att gå igenom en förändring där ansvaret flyttas från familjen till någon annan är ibland mycket svår för de berörda. Bland annat därför är det viktigt att kvalitetssäkra förändringar.

ÄLDRE FÅR EN BÄTTRE VARDAG I SÖDERTÄLJE

Centerpartiet vill se våra satsningar på lång sikt - på framtiden. Med det sättet att tänka börjar vi i det friska som våra äldre har och gör satsningar på rehabilitering, förhindra fallskador, aktivering och livskvalitet.

Vi vill ge alla äldre möjlighet att äta minst en måltid per dag i gemenskap med andra, till exempel genom att använda kommunens olika matsalar och skolrestauranger och även pröva att gemensamt både laga och äta maten. Maten är viktig och modellen med kyld mat ska ses över och där det är möjligt, ska det till de som bor kvar i hemmet vara möjligt att få tillagad mat istället för den veckoranson kyld mat som nu erbjuds. Det ska finnas kök och restauranger på äldreboenden.

Bergsviks lunchrestaurang är en sådan viktig mötesplats där äldre men också andra kan mötas, äta tillsammans och umgås. En viktig verksamhet där lunchrestaurangen flera gånger hotats av nedläggning. Därför föreslår vi en förstärkning av äldreomsorgens budget med 0,5 mkr för att säkerställa denna i den omfattning den har idag med serverad mat.

När det gäller tillagningskök inom äldreomsorgen är det ett stort tryck på Bergviks kök för att klara alla matleveranser och man har i princip nått taket för vad verksamheten klarar av i nuvarande lokaler. Vi vill och föreslår att Mariekällgårdens tillagningskök öppnas vilket skulle avlasta Bergvik. Det är också märkligt att kommunens största särskilda boende för äldre inte har ett eget tillagningskök utan att maten måste levereras från annat håll. Köket finns men används inte vilket är ett stort slöseri med resurser.

Vardagstillvaron på våra äldreboenden ska fortsätta att förbättras. Det ska vara möjligt att få skjuts från sin bostad till gemensamma måltider. Ledsagning för promenader, ärenden och utevistelse skall bli möjlig, där kan olika initiativ som exempelvis Ung Omsorg/Telge Tillväxt vara en resurs.
Trädgården är ett redskap både för rehabilitering och habilitering och den har dessutom ett terapeutiskt värde, dels för behandling men också för stimulans och aktivitet. Centerpartiet vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen med start 2017 i samarbete med äldreomsorgsnämnden och Telge fastigheter AB färdigställa en ”Sinnenas trädgård” vid ett vård- och omsorgsboende tills alla dessa har fått sin egen trädgård. Ett annat centerpartiförslag som prövats och som vi föreslår permanentas är att använda djur i äldrevården. Det har visat sig vara en stor trygghet och stimulans att kunna klappa en hund eller kela med en katt.

STÖD TILL ANHÖRIGVÅRDARE och medicinskt färdigbehandlade på sjukhus

Två tredjedelar av den totala vården utförs av anhöriga, som gör stora insatser för både enskilda och kommunen. Anhöriga måste uppmuntras och erbjudas rimliga villkor till exempel när det gäller avlastning, växelvård och tillgång till korttidsplatser.

Vi behöver fler korttidsplatser i Södertälje för att underlätta mottagningen av färdigbehandlade patienter från sjukhuset men också för att kunna erbjuda avlastning för anhöriga som vårdar sjuka i hemmet. Vi vill ju att individer ska kunna få bo hemma så länge de önskar även när de blir gamla och sjuka men då måste det också finnas korttidsplatser vi kan erbjuda som avlastning för att detta ska vara möjligt.

SENIOR, SERVICE- OCH TRYGGHETSBOENDE

Utöver vård- och omsorgsboende med kvalificerad vård och omsorg dygnet runt ska vi utveckla boenden för personer som inte är i behov av vård dygnets alla timmar. Men som av olika skäl inte vill eller kan bo kvar i sina nuvarande hem. Samtliga som önskar denna typ av boenden ska kunna erbjudas det utan biståndsbedömning. Gemensamt boende kan motverka den isolering och ensamhet som många äldre upplever idag.

Centerpartiet ser gärna att man provar en ny form av upphandling för att testa marknaden. En upphandling där villkoren skulle sättas till vad som behövs i boendet i form av lokaler och en maximerad hyra per lägenhet och storlek och med möjlighet till ett långt engagemang för den som då är beredd att bygga. Och vi har också föreslagit att kommunen blir förhyrare av allmänna utrymmen enligt det vi kallar Norrköpingsmodellen.

Det är naturligtvis viktigt att man arbetar med att få fram riktiga Trygghetsbostäder i hela kommunen, men Centerpartiet förordar starkt att det snarast påbörjas i Järna efter det segslitna arbetet från engagerade Järnabor med flera för att förverkliga först ett kooperativt Trygghetsboende i Järna och sedan Hölö. Detta stöds av våra motioner som handlade om att bygga Trygghetsbostäder med Norrköpings kommun som förebild och som resulterade i att det gjorts en större utredning om hur detta ska kunna lösas. Vi har också föreslagit att två olika ”tomter” vid Bergsgatan i Järna ska bebyggas med denna lösning.

FLEXIBEL BISTÅNDSBEDÖMNING

Biståndsbedömningen till vård- och omsorgsboende ska ses över, där uppdraget är att göra denna mindre restriktiv och mer flexibel. Vi uppskattar att det behövs ytterligare 20 nya platser i särskilt boende för att tillgodose dessa behov. Biståndsmöjligheten ska anpassas till dem som är mellan gemensamhetsboende och det tyngre vård- och omsorgsboendet. Att genomföra vårt förslag att bygga nytt i Vårdinge och bygga ut Wijbacken i Hölö är del i lösningen att skaffa tillräckligt med platser. Björkmossen vård och omsorgsboende står klart 2018, redan nu måste arbetet starta för att planera nästa boende, även för det behovet kan utbyggnad i Vårdinge och Hölö bli en stötdämpare för det accelererande behovet.

Om du är över 75 år vill vi minska kravet på biståndsbedömning för insatser i hemmet, städ, tvätt och inköp. Är du 90 år och äldre ska du erbjudas vård- och omsorgsboende utan biståndsbedömning om du själv väljer det.

DATORER OCH TV-SPEL FÖR ÄLDRE

Kommunen bör erbjuda nya aktiviteter, som bidrar till att äldre människor kan hålla sig i god kondition både fysiskt och psykiskt. Det är belagt att om äldre spelar dataspel kan det motverka demens. Meningen är att de äldre ska ha nytta av sitt dataspelande, som vilken pedagogisk övning som helst. Tekniken möjliggör möten mellan människor och skapar plattformar för sällskap över åldersgränser. De ska kunna skapa nya gemenskaper och komma bort från sin ensamhet. Detta ska ses som ett led i att erbjuda stimulerande aktiviteter för pensionärer på äldreboenden och mötesplatser för äldre. Centerpartiet är mycket positiva till satsningen kultur 365.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.