Samhällsbyggnad & offentlig miljö

FLER SMÅHUS - ÖKAD VALFRIHET – GRÖNA LUNGOR

Bostäder efterlyses! Så kan man sammanfatta bostadsbristen i Stockholmsregionen och Södertälje. Södertälje kommun måste förstärka de delar där man själv skapar flaskhalsar för att kunna möta de som vill bygga bostäder i Södertälje, i stora som små projekt, på landsbygden och i tätorterna. Eftersom de här uppgifterna är i stort avgiftsfinansierade så handlar det om förmågan att rekrytera och vara en attraktiv arbetsgivare men också om att använda bra konsulter och låta privata ta ansvar för större delar av plan- och bygglovsprocesser.

Centerpartiet vill stärka kommunens attraktionskraft som en god livsmiljö. Boendet är en del av detta. Vi vill gärna ha fler bostäder i vattennära lägen, men inte i de gröna lungorna, som t.ex. Tallhöjden och på Slussholmen. Särskild vikt skall läggas för att främja byggandet av fler småhus/villor med äganderätt i Södertälje tätort. Områdenas exploateringsgrad förutsätts bli föremål för ingående prövning i syfte att höja attraktiviteten, underlätta bra miljöval och bra kollektivtrafikförsörjning. Centerpartiet är inte främmande för att bygga tätt och högt i de urbana lägen där det gynnar en bra markanvändning nära kollektivtrafik och centrum. Södertälje behöver ta vara på god mark för att förnya bostadsmarknaden. Det behövs avsevärt fler bostäder med äganderätt i kommunen som helhet och det behövs bättre tillgång till större tomter.

Vi är överens om att blandade upplåtelseformer är en viktig strategi av flera för att motverka boendesegregation och det måste därför vara vägledande vid bostadsplanering eller omdaning av områden. I Centerpartiet är vi övertygade om att Telge Bostäder AB: s dominans hindrar byggandet av fler hyresrätter. Vi behöver få in fler seriösa bostadsföretag på vår marknad. Det kommer att skapa ett nytt intresse från fler att bygga i Södertälje. Vi föreslår bland annat av den anledningen och att Telge Bostäder AB behöver nytt eget kapital för att själva bygga nytt, en större försäljning av bostadsbeståndet gärna uppdelat i till exempel 500 – 1000 lägenheter åt gången, där det styrs så att det blir fler nya men också seriösa långsiktiga fastighetsägare i kommunen.

Utbyggnaden ska bidra till att förnya Södertäljes profil och inte förstärka den gamla. Detta ska således inte bara vara ett uppdrag för Telge Bostäder AB, vi ser gärna många andra aktörer och med en aktiv konkurrenspolitik från kommunen. Självklart ska Telge Bostäder AB ha ett tydligt uppdrag att medverka i förnyelsen av bostadsmarknaden. Bland annat i byggandet av seniorbostäder se text ovan. Det är angeläget att ta fasta på de signaler som finns om boende för äldre i syfte att frigöra villor och lägenheter för unga. Bostäder för äldre kan gälla såväl i stadsdelar som t ex Fornhöjden som i Järna och i Hölö.

Att utveckla stadsdelarna är en strategiskt viktig fråga för att förbättra för de boende så att de kan känna stolthet över sina bostadsområden, med utökad service, få fler att söka sig dit och för att stärka Södertäljes varumärke internt och externt.

Hela Södertälje är attraktivt och för att svara mot efterfrågan på bostäder i Hölö, Järna och Enhörna är det viktigt att underlätta såväl för hyresrätter som för enskilt byggande på landsbygden.

Flera bostadsområden som planerats i Hölö och Järna har byggts och byggandet fortsätter. Detta underlättar för vårt och kommunens krav om utbyggnad av kollektivtrafiken och i synnerhet för ny ökad kollektivtrafik ex, pendeltågstrafik till Hölö och fler pendeltåg till Järna och anropstrafik på landsbygden.

DET OFFENTLIGA RUMMET – GE STADSTRÄDGÅRDSMÄSTAREN EN CHANS!

Det offentliga rummet har centerpartiet uppmärksammat i tidigare budgetar med extra resurser under rubrik- ett Tryggare Telge. Det har blivit allt mer uppenbart att vi valt att satsa på viktiga områden för Södertäljeborna, till exempel bättre uppfyllande av belysningsgarantin, mer gatu- och parkbelysning och bättre städning av centrum

Det som också blir allt tydligare är att hur vi utformar och sköter våra, torg, parker, grönområden och gator har stor betydelse för trivsel och trygghet. Centerpartiet gör bedömningen att för Tekniska Nämndens verksamhet gällande park och allmän platsmark görs inget tillskott utöver majoritetens budget där satsningar görs på Södertälje city utvecklingen.

När det gäller kommundelarna vill vi däremot satsa ytterligare 500 tkr i Järna och 100 tkr vardera i de övriga kommundelarna på tryggare och vackrare utemiljöer.

Anledningen till utökningen av våra tidigare förslag för Järna är att vi nu ser några projekt som behöver förverkligas med start 2017. Stinsträdgården behöver restaureras och den Engelska parken vid Moraån behöver nu varsamt återställas.

Stinsträdgården invigdes samtidigt med Järnvägen 1862. Idag finns det gamla godsmagasinet kvar, där också stinsbostaden var inrymd, med rester av trädgården, ca 1500 kvadratmeter. Idag används magasinet av ett byggföretag, med tanke på husets kulturvärde vore det bra att komma överens med företaget om vad man kan och inte kan göra med huset. Själva trädgården är upplåten till privatpersoner utan avtal, enligt uppgift. Centerpartiet föreslår att parken restaureras och en skötselplan upprättas, då får Järnaborna ytterligare en fin park i centrum.

Engelska parken vid Moraån, Mora park gäller ett liknande scenario. En mycket fin plats som redan har men kommer att få ett större rekreationsvärde för ett växande Järna samhälle. Här finns samarbetspartner i Mora Park, Moraåns vänner och flera för att återställa en del av den gamla kulturbygden till ett trevligt utflyktsmål för många generationer. Till exempel skulle två gång- och cykelbroar öppna upp området och möjligheterna avsevärt. En förstudie har gjorts som visar goda förutsättningar att göra något bestående bra av platsen. Här behövs ett samarbete mellan Järna kdn, Tekniska förvaltningen, hembygdsföreningen, Moraåns vänner, företag m.fl.
I båda projekten bör ingå att hitta samarbetspartner som är beredda att efter de skötselplaner som upprättas delta i skötsel och utveckling och bidra med resterande finansiering.

SÖDERTÄLJE SKA HA EUROPAS MILJÖVÄNLIGASTE TRAFIK

Centerpartiet var under 2008 initiativtagare till starten av ett arbete med bland annat Scania för att göra Södertälje till den miljövänligaste trafikstaden (gående, cyklister, kollektiv- och biltrafikanter).

Scania, Södertäljes största företag flyttar aktivt fram positionerna för att påverka Södertäljes framtid. Företaget lägger energin på att bidra med den kompetens som finns inom företaget i syfte att hitta långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Målet är att Södertäljes kollektivtrafiksystem ska hålla absolut världsklass. Centerpartiet, som har varit initiativtagare till det tidigare projektet, stöttar aktivt samarbetet mellan Södertälje kommun, Scania, SL och Nobina. Resultat är bland annat den nya linjesträckningen i Södertälje tätort och den nya linjen mellan Södertälje Syd och Astra Snäckviken där Scania testar nyheter i verklig passagerartrafik och nu ny teknik för elförsörjning av bussar.

Sedan några år berättar Scania och kommunföreträdare vid olika nationella och internationella konferenser och mässor om detta, centerpartiet har återigen gjort skillnad.

Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler att använda kollektivtrafiken och för att kollektivtrafiken har bra och miljövänliga bussar och att Södertälje kommun långsiktigt får bättre pendeltågstrafik. Det gäller såväl till exempel att turtätheten för pendeltåget till Järna ökar. Och att få Hölöborna att använda dagens av oss införda direktbussar för att visa att underlaget finns för en framtida utbyggnad av pendeltåget. Vi måste påverka SL för att göra direktbussarna från Hölö mer attraktiva, låt dem gå rakt in till centrum på Nyköpingsvägen med stopp bara vid Scanias huvudkontor och vid det nya polishuset.

Det pågående utredningsarbetet runt hamnen kan leda till nya betydande konflikter. Centerpartiet är inte berett att vidga hamnområdets arbetsområde. Tillväxten i hamnens verksamhet måste rymmas inom det befintliga området och i samarbete med exploatören av Almnäsområdet.

GATUUNDERHÅLL OCH ERSÄTTNING FÖR SAMHÄLLSTRAFIK PÅ ENSKILDA VÄGAR

Gatornas beläggningsunderhåll har svängt under många år, oftast på en låg nivå. Arbetet på senare tid har inriktats på att åtgärda de mest bristfälliga gatorna. Det krävs en fortsatt satsning för att inte direkt förstöra nedlagt kapital. Inom ramen för gatuunderhållet ska även satsningar på det kommunala vägnätet i ytterområdena ske. Vi föreslår att en viss återhämtning startar genom att anslå ytterligare 10 + 10 mkr till gatuunderhåll. Så här illa och eftersatt är gatuunderhållet i praktiken en kapitalförstöring som blir mycket svår att återhämta.

Kommunen har genom bidrag till Oaxen färjan klarlagt att ersättning skall utgå för samhällstrafik på statsbidragsberättigade enskilda vägar. Alliansregeringen tillförde genom centerpartiet ökat stöd till enskilda vägar vilket förstärker vårt gamla krav att återställa det kommunala stödet till dessa. Syfte är bland annat att kunna upprätthålla det finstilta vägnätet - fritt för alla.

MINDRE BULLER

Dialogen med fastighetsägare måste intensifieras för att hitta samlande lösningar. Nu är det dags att utvärdera den åtgärdsplan för buller som finns och göra en ny. En fullständig bullerutredning som täcker hela Södertälje kommun behöver tas fram för att vi ska veta vad vi måste göra själva men också vad vi behöver kräva av andra att göra till exempel trafikverket vid och kring våra motorvägar och järnvägar.

BÄTTRE LUFT

Luftföroreningarna och därmed PM10 problematiken ökar. Det är en utmaning för kommunen att tillsammans med andra väghållare hitta lösningar för att komma tillrätta med problemen. Vi föreslår att en åtgärdsstrategi utarbetas. Detta arbete påbörjades 2013 och vi väntar med spänning på om den kommande åtgärdsplanen är tillräcklig.

TRAFIK OCH PARKERINGSSTRATEGI FÖR SÖDERTÄLJE CENTRUM

Ända sedan 2008/9 har vi väntat på att kommunen ska kunna fastställa en Trafik- och parkeringsstrategi. Under 2014 blev det akut bråttom att få fram en sådan då nya angelägna bostadprojekt började närma sig beslut. Beslut som innebar att många markparkeringar i centrum försvinner och ytterligare försvårar för handeln utan att en strategi finns för hur dessa parkeringar ska ersättas. Besluten innebär också att orimligt låga krav på p-platser i de nya husen ställs på husbyggarna, vilket minskar förutsättningarna för de kommande boende att ha en säker och egen p-plats vilket till exempel underlättar att använda alternativen i kollektivtrafiken. Nu finns det ett förslag till strategi för stadskärnan och vi utgår från att den är beslutad under hösten 2016. Stora Torget måste utvecklas och lyftas för att den delen av stadskärnan ska vara attraktiv. Vi föreslår i väntan på detta att delar av Stora Torget görs om till parkeringsplats för att öka förutsättningar för en fortsatt levande handel och restaurangliv i den delen av centrum.

CYKLING MÅSTE STÖTTAS OCH UPPMUNTRAS

Att cykeln framstår som ett bra alternativ till bilen står alltmer klart för alla, för Centerpartiet har det varit så länge, det var vi som lyckades få in cykeln i 2010 års RUFS. Nu är det dags
att gå från ord till handling därför gör Centerpartiet kraftfulla satsningar 2017.

Behovet av cykelvägar i kommunen är stort. Dessa ska successivt byggas ut och då likväl i Vårdinge, Järna, Hölö, Enhörna som i Södertälje. I arbetet med den nuvarande och förra cykelplanen föreslog
vi att alla kommunens tätorter och de närmaste tätorterna i kommunerna Nykvarn och Salem (Rönninge) sammanbinds med ett funktionellt cykelnät. Det för att erbjuda möjligheten att cykla till arbetet, till
kollektivtrafikpunkter och på fritiden, cykelturismen har en potential att utvecklas i kommunen och bidra till utvecklingen av servicenäringen i våra mindre tätorter och på landsbygden.

Vi föreslår att man startar med att göra en separerad cykelväg hela vägen mellan Järna över Kallfors/Tveta till Södertälje.

Vi avsätter 3 mkr extra per år för att öka genomförandet av cykelplanen.

Dags att öka Södertäljeborna cyklande på vintern vi föreslår att man utvärderar cykelvintern 2016/2017 för att se vad som behöver göras för öka framkomligheten utöver de prioriterade gång- och cykelvägarna. Vi tror att vinterväghållningen ska kompletteras med sop- och saltmaskinbehandling och är beredda att finansiera det.

Centerpartiet investerar 2017 i trygga och säkra cykelgarage vid våra pendeltågsstationer, uppskattat antal minst 100- 200 platser per station, i investeringsbudgeten avsätter vi ett schablonbelopp av 8 mkr. I Malmö kommun finns det bra förebilder. Vi satsar också 1 mkr på att det 2017 ska byggas en säker cykelparkering i stadskärna där det inte ska gå att bara stanna bilen och gå ut och stjäla en cykel.

LÅNECYKLAR

I Sverige tillämpar bland andra Malmö, Örebro, Gävle och Karlstad lånecyklar. Helsingborg har infört lånecyklar och Oslo arbetar med ett lånecykelsystem. I Stockholm fördubblade man antalet lånecyklar under 2009 för att göra det lättare att fortsätta åka miljövänligt. I Göteborg har kommunen dessutom formulerat en vision för lånecykel där staden bland annat vill erbjuda ”ett lånecykelsystem som är öppet för allmänheten, med ändamålsenliga, säkra och bekväma cyklar”. Det mest kända exemplet är dock den s.k. bycykeln i Köpenhamn, som varit i drift sedan 1995.

Vi fortsätter envist att föreslå att Södertälje kommun ska inrätta lånecykelsystem. Redan idag finns det en rad företag som erbjuder lånecyklar i andra kommuner. Vi vill att kommunen ska inleda samtal med de berörda företagen och SL/Trafiknämnden för att inrätta ett lånecykelsystem i kommunen.

STÖRRE INFRASTRUKTUR OCH REGIONFRÅGAN

Centerpartiet kommer aktivt att delta i arbetet för att förbättra infrastrukturen genom, till och från Södertälje. Vi vill också att Södertälje kommun ska fortsätta med detta arbete. Vi har idag ett arbetsmarknadsproblem avhängigt av brister när det gäller investeringar i spår och vägar. Nyligen byggdes det fler filer på motorvägen till Hallunda och dubbelspår mellan hamnen och centrum, men det behövs mer.

Våra företag och kommunen står inför problem när det gäller att behålla och rekrytera ny personal på grund av att infrastrukturen främst mellan Stockholm och Södertälje har problem. Här krävs gemensamma krafttag och aktivitet för att få till stånd nya investeringar. Idag står Trafikverket för 70 % av anledningarna till störningar för pendeltågen.

Sommarens brohaveri visade med all tydlighet att nya lösningar och kapacitet snabbt behöver komma till stånd över kanalen.

Landsbygdssatsningar på bredband/fibernät är ytterligare en viktig åtgärd, se landsbygdsavsnittet ovan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.