Södertälje kommun som arbetsgivare

ör att kunna möta nya behov och förutsättningar är det viktigt att alla verksamma känner att de får möjlighet att utveckla sig själva och sin verksamhet inom ramen för en realistisk budget. Det finns i dag ett flertal olika instrument för att mäta kvalitet. Vi måste lära oss att använda dessa som grund för beslut, för att ständigt förbättra kvalitén på alla nivåer i den kommunala verksamheten.

Den verksamhet som kommunen bedriver skall både anställda och medborgare känna stolthet över, känna att den är av god kvalitet utifrån de förutsättningar som finns. Satsningen på God Södertälje-kvalitet inom olika områden är angelägen.

Självklart är också IT-utbyggnaden ett viktigt redskap i detta arbete. Kommunen bör fortsätta att aktivt verka för att säkra att alla har tillgång till modern datakommunikation och teknik.

PERSONALEN VÅR VIKTIGASTE RESURS

Södertälje måste kraftsamla för att stärka sin profil som arbetsgivare. För att förstärka medarbetarnas möjligheter att påverka sin situation skall särskilda satsningar genomföras för att få en breddad kompetensutveckling för all personal. Personalens möjligheter att utvecklas, känna arbetsglädje och trivsel är avgörande för att kunna förnya verksamheten.

Självklart är det viktigt att personalen har god kompetens för att göra sina uppgifter, att kommunen rekryterar strategiskt och efterfrågar t ex lärare med rätt utbildning. Nu är det dags att göra särskilda utbildningar för att öka kompetensen kring demens i äldreomsorgen.
Personalens roll och ansvar i det ständigt pågående förändringsarbetet för att uppnå god kvalité inom befintliga resurser måste tydliggöras genom ökad delaktighet, tydlig ansvar och bra ledar-/chefskap. Med bland annat ökad makt över tiden och en tydlig barnvänlig profil satsar kommunen på förebyggande hälsovård. Detta förväntas leda till väsentligt ökad frisknärvaro över några år.

Det skall vara attraktivt att som småbarnsförälder arbeta i kommunen, likvärdigt för kvinnor och män. Personalpolitiken bör således utformas med aktivt främjande av åtgärder som underlättar för småbarnsföräldrar att kombinera en anställning med tid för barnen.
Det är bra att en extra satsning på utsatta personalgrupper görs i majoritetens budget med 1 extra % att använda för att förstärka lönenivåerna hos undersköterskor, lärare och socialsekreterare men det måste också bli ett slut på överutnyttjandet av sk timmisar inom främst omsorgerna, ett förslag tillsvidareanställ personal motsvarande hälften av ”timmistiden”.
Vi räknar med att Hälsoprojektet, Lean arbetet och vår riktade satsning på 5 mkr ger resultat 2017, och bryter trenden med uppåtgående sjukskrivningstal, och att vi får en bättre arbetsmiljö som bidrar till att sänka sjuktalen med 1 %, vilket innebär en ekonomisk förstärkning med 35 mkr.

BARNVÄNLIGARE ARBETSGIVARE

Södertälje kommun är en stor arbetsgivare i kommunen. Det är viktigt att personalrekryteringen tar sikte på mångfald. En annan viktig insats för att stärka kommunens attraktionskraft är att arbeta offensivt för att utveckla en barnvänlig arbetsgivarprofil. Det skall vara attraktivt att som småbarnsförälder arbeta i kommunen, likvärdigt för kvinnor och män. Personalpolitiken bör utformas med aktivt främjande av åtgärder som underlättar för småbarnsföräldrar att kombinera en anställning med tid för barnen.

GÖR OHÄLSAN FRISK

Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Södertälje kommun är fortfarande för hög. Självklart innebär detta, mänskligt lidande för den enskilde men också stora påfrestningar på arbetsorganisationen samt betydande kostnader för alla parter (1 % lägre sjukskrivning innebär en hälsovinst på ca 35 mkr). En långsiktig satsning pågår nu för att komma tillrätta med ohälsan hos våra medarbetare det är bra och små steg åt rätt håll under 2016 ger hopp. Det är lätt att missa vad procenttalen står för men det handlar om minst 800 000 sjuktimmar, dvs över 400 årsarbeten räknat på en årsarbetstid av 1800 timmar. 100 lärare saknas varje dag är ett annat sätt att uttrycka det på.

Genom våra föreslagna satsningar på ledarskapet, delaktighet och tydliggörande av ansvar, kompetensutveckling och insatser för att bli en barnvänlig arbetsgivare kan kommunen ta några steg till på vägen mot bättre hälsa.

Ohälsan har genom åren ändrat karaktär, är självklart individuell men också ofta ett resultat av många faktorer. Ett gemensamt arbete mellan kommun och andra aktörer i samhället är klart intressant. Strategiskt arbete för minskad rökning och fetma är två viktiga områden att prioritera.

Centerpartiet har tidigare anvisat särskilda medel men sedan 2010 avvaktat de samlade åtgärderna som pågår, där vi satt stor tillit kring arbetet med att införa Lean Production. Nu ser vi att arbetet inte med kraft utvecklas och genomförs och sjuktalen är fortsatt höga. Därför är det extra välkommet med den satsning som nu genomförs och vi skjuter dessutom till 5 mkr 2017.

1 % lägre sjuktal ger direkta besparingar av ca 12-15 mkr/år och med indirekta kostnader ca 35-40 mkr/år i mindre kostnader för kommunen vilket visar sig i att resultatet för 2016 förbättras. Vi finansierar delar av våra satsningar med en fortsatt positiv effekt av pågående åtgärder.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.