Utbildning

ALLA BARN HAR RÄTT ATT NÅ KUNSKAPSMÅLEN

Många barn lämnar grundskolan utan att ha nått de kunskapsmål som är grundläggande för alla barn i Sverige. Detta är ett misslyckande och som sådant oacceptabelt. Grundläggande utbildning är nyckeln till framtiden för alla och misslyckanden i skolan skapar växande sociala klyftor.

Vi anser att driftsformen är sekundär och att debatten om vinster i välfärden är att ha fel fokus. Centerpartiet vill att debatten och systemen vi formar ska driva fram krav på resultat och då krävs det en bättre kontroll och uppföljning av skolornas arbete, oavsett om de är kommunala, kooperativa eller aktiebolag.

Centerpartiet har antagit utmaningen från föräldrarna att Södertäljes skolor ska ge våra unga en bra start in i framtiden. Ekonomiska resurser är en viktig del för att nå resultat, men vi är övertygade om att rätt rektorer och rätt lärare betyder mest för resultatet i skolan och har därför också arbetat för att eleverna ska få mer undervisningstid med sina lärare och att rektorerna ska få bättre möjligheter att leda sina skolor för ett bättre resultat för eleverna. Rektorerna måste bli de verkliga pedagogiska ledarna och då arbeta nära sina lärare för att förbättra inlärningssituationen, utveckla den och leda sina lärare mot måluppfyllelse.

Trygghetssatsningen måste också omfatta våra skolor, så att elevernas arbetsmiljö förbättras och studiero gäller. Att ha nolltolerans mot mobbning är något man alltid måste arbeta aktivt med.

ETT POSITIVT VAL – FLER BARNOMSORGSENTREPRENÖRER

Centerpartiet vill stärka valfriheten och hävda närhetsprincipen i barnomsorgen. Det innebär att vi välkomnar fler idéer och utförare i barnomsorgen som stärker både föräldrarnas och personalens möjligheter. Förskolan ska även i framtiden vara en av flera möjligheter för föräldrarna, ett alternativ med hög kvalitet för barnen. Vi anser dessutom att dagbarnvårdarnas roll som en fullvärdig resurs i barnomsorgen ska slås fast.

Trygghet för barnen är en stabil personalgrupp, men också en stabil och väl sammanhållen barngrupp. Barnen måste känna trygghet, vilket de inte gör när grupper och personal förändras och byts.

Vi vill att barnens rätt till en förskoleplats i sitt närområde och att förtur till syskonplats ska stärkas. Dessutom utgår vi ifrån att nuvarande regler ska gälla d.v.s. att barn till föräldralediga och arbetslösa skall ha rätt till en plats i förskolan. För att underlätta för föräldrarna ska man inte behöva lämna barnomsorgskön när man tackat nej två gånger till en plats man inte vill ha.

BARN BEHÖVER VUXNA

För att få en bra start i livet krävs att barnomsorgen satsar mer på barnens utveckling och lek än utbildning. Det måste finnas tid för alla barn, även barn med särskilda behov. Centerpartiet är övertygat om att barngrupperna inte får växa generellt i förhållande till antalet vuxna pedagoger. Alla barn måste hinna mötas av vuxna som lyssnar och respekterar dem.

Många barn behöver särskilt stöd för att kunna ta vara på sina möjligheter. Istället för att öka barngrupperna, skulle vi behöva lätta på trycket för en hårt ansträngd verksamhet. Mer stimulerad personal ger mer stimulerade barn.

SÖDERTÄLJE ETT POSITIVT SKOLVAL

Barnen måste få en god utbildning och för det krävs en engagerad, motiverad och väl utbildad lärarkår, bra lokaler och att såväl personal som föräldrar får stort inflytande och delaktighet.

Södertälje kommun måste fortsätta bygga upp en offensiv satsning för att utveckla en skola som lockar eleverna till kunskap, som stimulerar alla barn att söka den bästa av utbildningar. Föräldrarna måste känna och lita på att de gör ett klokt val när man väljer en skola i Södertälje för sina barn. Centerpartiet vill värna om föräldrarnas och elevernas möjlighet att välja skola. Även här handlar det om deltagande och aktiva val som den bästa grunden för att nå en positiv utveckling i skolan.

Vi föreslår tillsammans med Alliansen att det ska införas obligatoriskt skolval för att fler föräldrar ska se att de har möjligheten att välja. För att det ska bli reellt föreslår vi också att om barnen uppfyller avståndskravet och/eller farlig skolväg ska de ha rätt till busskort och att dessa förslag ska gälla alla skolor kommunala och friskolor. Vi föreslår också att Idrotts-, ungdoms- och kulturkommunen arbetar för att förlänga bussterminskorten så att de gäller till klockan 22 (nu 19) på kvällen för att underlätta för barn och ungdomar att delta i sina fritidsaktiviteter utan beroende av föräldrarna och deras bil, bra för miljön bra för ungdomarna. Vi finansierar dessa förslag 3 mkr inom vår utökning av ramen till skolan med 20 mkr 2017.

FLER LÄRARE – MINDRE GRUPPER – MER BÖCKER

Vi förutsätter att morgondagens skola finner nya former men att man värnar att fler pedagoger och andra vuxna ska finnas där alla barn är synliga och där elever med särskilda behov får nödvändigt stöd.

Inom ramen för skolsatsningen förutsätter vi att en satsning på tidig läsinlärning sker. Här har biblioteken en viktig funktion som måste kvalitetssäkra tillgången på böcker. Centerpartiet har och fortsätter att föreslå extra satsningar på skol- och folkbiblioteken i stads- och kommundelar. Vi förutsätter att lässatsningen sker i samverkan med föräldrarna, för att se till att barnen som lämnar grundskolan har tillräckliga läs- och skrivkunskaper.

DEN INTERNATIONELLA SKOLAN

Två av Sveriges största exportföretag har sitt säte i Södertälje. Under många decennier har staden varit en naturlig mötesplats för människor från hela världen. Flertalet ur folkgrupperna som anlänt till Södertälje för att jobba inom dessa industrier, har stannat för gott.

Södertälje betraktar sig idag som Sveriges internationella huvudstad med en fantastisk resurs av människor med olika kulturer och språk. Det är dags att vi ser möjligheterna i detta.

Av den anledningen vill vi ha en internationell gymnasieskola. Vi vill att den skolan ska vara öppen för elever från hela världen med inriktning på globalisering, världskultur, språk, näringsliv, handelsutbyte och klimatfrågor – mångkulturellt på riktigt.

VÅGA TÄNK NYTT I SKOLAN – inför en skola där åk 7 i grundskolan till åk 3 i gymnasiet finns under samma tak.

Ibland behöver man bryta gamla strukturer och se möjligheterna som uppstår när man tänker nytt. För att bryta trenden av elever som söker sig till gymnasieskolor utanför kommunen behöver vi attraktiva gymnasier där eleverna kan känna sig trygga. Elevkullarnas storlek varierar och det kan vara svårt att planera för framtiden vad det gäller lokaler och lärare. Därför föreslår vi en skola där högstadiet och gymnasiet finns under samma tak. Fördelarna med detta är många.

Eleverna får tillgång till en större pedagogisk resurs och de grundskoleelever som blir klara med ett ämne får möjlighet att läsa gymnasiekurser med lärare som är utbildade för det och de blir mer studiemotiverade och chansen för att de väljer att bli kvar på skolan ökar. Gymnasieelever som behöver stöd kan under en period läsa tillsammans med grundskoleelever för att stärka sig i ett visst ämne. Det går också att starta studiegrupper med elever i olika åldrar där de kan hjälpa varandra med egenstudier. Elever som känner sig trygga gör bättre studieresultat och vi tror att en sådan skola kan skapa den tryggheten.

När demografiska förändringar påverkar elevtillströmningen kan lärare gå mellan skolformerna, och vissa lärare kan under perioder arbeta både på grund- och gymnasieskolan. På så sätt kan vi skapa en trygg arbetsplats, inte bara för elever utan också för lärare. En ytterligare pluseffekt blir sannolikt att lokalerna utnyttjas mer effektivt och kanske kan de bidra till att minska gymnasiernas höga strukturella kostnader.

Vi förslår att en sådan, tvåparallellig, 7-Gy-skola ska starta läsåret 2018/19.

IT i skolan

Södertäljes skola måste få chansen att vara modern och i framkant i det pedagogiska arbetet. För att klara det behöver bland annat användandet av IT, Internet och teknik avsevärt utvecklas. Lärarna och den utrustning de kan få till sitt förfogande är avgörande för hur detta ska lyckas och bli en fördel för Södertäljes elever. Ett exempel är användandet av Smartboards som effektivt både breddat och fördjupat lärandet till fördel för eleven men också för lärarens möjlighet att bedriva en undervisning som är modern och lever i nutid. Det förutsätter naturligtvis kompetensutveckling av lärare.

MAT MED KRAV

Centerpartiet anser att barnen ska få mat med hög kvalitet och ser gärna att skolorna även här profilerar sig. En stark kvalitetsprofil ska självfallet kunna hävdas, likväl som man även här ställer krav på Bra Miljöval och ekologiska produkter. Centerpartiet förordar att upphandling av mat sker utifrån de kriterier Sveriges Riksdag fattat beslut om, gällande till exempel lagar och regler om hur Svensk djurhållning ska vara. Vi stödjer och ser positivt på det arbete som pågår med kostenheten som motor för att få en större andel ekologisk, näringsriktig, god och närproducerad mat (konventionell och ekologisk) i våra förskolor och skolor.

FÖRNYA OCH UTVECKLA - BRYT SEGREGATIONEN

Vi vill pröva och söka de vägar som stärker barnen i de skolor som har en hög andel barn som inte klarar svenska språket. Vi vill ge skolorna möjlighet att arbeta olika för att ge barnen lika chans. Det krävs tillit, uthållighet och ökad lokal frihet att forma egna lösningar, inte bara ökade resurser för att bryta den utveckling som bara fått fortgå. Inom ramen för det av oss föreslagna utökade anslaget till skolan bör särskilda satsningar göras för att säkerställa en höjd ambitionsnivå som tidigt ger alla barn en rejäl chans! Ett förslag är att öka satsningarna på svenska språket för de som inte lever upp till målen och dessutom satsa på intensivsvenska för nyanlända elever så att de snabbt lär sig språket för att kunna delta i den ordinarie ämnesundervisningen. Svenska först sedan integration i vanlig klass.

En viktig uppgift för pedagogerna är att på ett bättre sätt än idag hitta förklaringsmodeller för hur man gör skolan relevant för eleverna. Det vill säga, få eleverna att förstå varför man ska lära sig. Ibland faller studieintresset platt när man får hålla på med ändlösa räknetal utan att förstå varför man måste lära sig det. Ingen koppling finns till den verklighet som eleven har eller ser framför sig.

Två saker att utveckla är mentorskap mellan olika årskullar och mellan högstadiet och gymnasiet och en organiserad läxläsningshjälp (kan utföras av elever för elever) och att platser för detta skapas.

Vårt förslag att införa obligatoriskt skolval är vi övertygade kommer att bidra till en minskad segregation.

ENTREPRENÖRSKAP UTBILDNINGAR I GRUNDSKOLAN

Vi vill förstärka arbete som syftar till att långsiktigt förbättra företagsklimatet i kommunen. Vi ser att bilden på företagandet som komplicerat och svårt finns och behöver förändras.

För att klara detta mål ska vi redan i grundskolan undervisa i företagande och träna och utveckla ett entreprenörstänkande hos eleverna.

Därför vill Centerpartiet att skolorna schemalägger detta inom ramen för sin ordinarie undervisning och erbjuder utbildningar inom arbetsrätt, företagande, skatter, entreprenörskap mm redan i grundskolan. Vi föreslår att man i enklare former redan från årsklass 3 får pröva på företagandet. Goda exempel kan hämtas runt om i landet, till exempel har Trångsviken, Jämtland nått goda resultat.

I det här arbetet är det viktig med ett utökat samarbete med näringslivet för att arbeta med verkliga exempel och goda förebilder.

UPPRUSTNING AV SKOLORNA

Trots stora insatser har många av Södertäljes skolor brister i studie- och arbetsmiljö för lärare och elever. Det är angeläget att kommunen kan erbjuda en mosaik av olika skolor, för att kunna stärka profilen av Södertälje som kommunen där alla barn ges chansen till god utbildning.

Vi kommer att pröva varje investeringsobjekt för sig och förutsätter att åtgärderna är lokalt motiverade utifrån verksamhetens behov. Och vi kommer att pröva alla förslag utifrån dess konsekvenser för kvaliteten och ekonomin.
Brunnsängsskolan som nu är byggd och invigd har vi tydligt sagt är för liten för områdets behov, vi investerar för att omgående bygga ytterligare en skola i området, Viksbergsskolan som äntligen handlas upp under 2016 och där bygget också startar 2017, vi kan tänka oss att pröva upphandlingsmetoden men avsätter i budgeten investeringsmedel för att säkra en byggstart. Och vi föreslår att arbetet startar för att bygga en lågstadieskola i Glasberga.

Vi föreslår också att den nya skolan i Enhörna inte upphandlas utan att nödvändiga förändringar görs i Vallaskolan och att man behåller årskurs F-6 som idag och kompletterar Vallaskolan med en ny idrottshall.

GRÖNA SKOLGÅRDAR - KREATIVA LÄROMILJÖER – MER RÖRELSE

Barnen behöver omgivningar som stimulerar och utvecklar kreativiteten. För att stärka barnens inlärningsmiljö är det viktigt att öka möjligheterna till rörelse och fysisk träning. Bristen på idrottshallar och gymnastiksalar är ett klart hinder, men får inte tas som ursäkt för avsaknaden av återkommande aktiviteter som främjar barnens motorik och fysiska träning.

För att åtgärda en av bristerna när det gäller idrottshallar föreslås att uppförandet av en ny idrottshall i Enhörna som vi föreslår projekteras för byggstart 2018. Och att byggstart av multiarenan blir 2017, hade den byggts när vi föreslog det första gången 2006 hade den varit klar för flera år sedan och blivit en riktig multihall värd namnet! Nu är den nedbantad till en gymnastik- och friidrottshall och kan väl knappast kallas för multiarena/hall längre.

Vi föreslog dessutom konstgräsplaner i Järna och Pershagen 2012. När de nu är anlagda och dessutom Enhörna har en. Vill vi gå vidare och avsätter ett maxbelopp 6 mkr för en konstgräsanläggning i Hölö 2017 och detsamma för en i Mölnbo 2018. Vi förväntar oss motprestationer från föreningslivet därför förslår vi ett maxbelopp.

SKOLHÄLSOVÅRD OCH PSYKISK OHÄLSA

Skolhälsovården har en viktig funktion för en fungerande skola. En god elevhälsa där skolläkare, skolsköterska och kurator/psykolog är en självklar resurs för eleverna är ett måste. Vi förstärker därför resurscentrum med 2,5 mkr för att anställa ytterligare kurator, skolsköterskor och skolläkare. Se också vårt förslag om förstärkning av ungdomsmottagningen. Idag ser vi alltför många exempel på psykisk ohälsa hos våra ungdomar. Tidig och professionell hjälp för elever och föräldrar/lärare kan rädda många elevers framtid.

Vi föreslår att ett pilotprojekt genomförs där en skola får två socialsekreterare placerade på skolan för att arbeta fram en modell för ett nära samarbete för att komma tillrätta med bland annat psykisk ohälsa.

För Centerpartiet är det av yttersta vikt att förebygga och minska den psykiska ohälsan i Södertälje, allra främst bland våra barn och ungdomar. Istället för att skära ner i verksamheter som jobbar med stöd åt de som inte mår bra vill vi säkra långsiktig finansiering för dessa.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för unga män och alltför vanlig även bland kvinnor. Sverige har en nollvision för självmord, men resurserna som avsätts för det är fjuttiga jämfört med vad som satsas på nollvisionen inom trafiken. Centerpartiet vill därför att Södertälje kommun själva arbetar aktivt för en nollvision för självmord.

Stress och prestationsångest är utbrett. I dagens uppkopplade samhälle är jämförelser med andra enklare än någonsin. Offentliga evenemang och foton gör det enkelt att se vilka som är bjudna på den där coola festen eller vem som har råd med dyr shopping eller lyxiga bruncher på stan. Skolan bör ha ett tydligare uppdrag att utbilda unga att hantera detta. Stresshantering och problematisering kring vad som är framgång, coolhet och lycka bör vara en naturlig del i exempelvis livskunskapen.

Idrott och kost, utbyggd elevhälsa och övrigt förebyggande arbete är en viktig del i detta.
Fler vuxna förebilder är viktiga i de ungas liv. Centerpartiet vill jobba för fler vuxna närvarande i skolan och är villiga att pröva nya sätt för att detta ska ske. Alla sätt behöver inte kosta dyra pengar. De vuxna som jobbar med ungdomar bör också erbjudas fortbildning i hur man känner igen tecken på psykisk ohälsa och hur man kan bemöta det på ett bra sätt för att själva känna sig tryggare i att vara ett stöd.

Vi vill också ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta initiativ till att pröva senare skoldagsstart för elevernas bästa från mellanstadium till gymnasium, dvs stötta rektorer som vill genomföra detta. Det finns både vetenskapliga studier och praktiska exempel som visar på goda resultat för både elever och lärare.

GYMNASIESKOLA FÖR FRAMTIDEN

Satsningarna som Centerpartiet gör på grundskolan är naturligtvis grunden för att stärka gymnasieskolans förutsättningar att bedriva en god undervisning.

Alla elever som väljer gymnasieutbildning i Södertälje ska känna att de erbjuds en bra kvalitet i undervisningen. Här krävs nya metoder för att möta alla elever. Utvecklingen inom gymnasieskolan måste följas med stor uppmärksamhet. Ökad lärlingsutbildning är en självklar utveckling som vi är positiva till. Och det är viktigt att man informerar de blivande eleverna om att inget gymnasieprogram utesluter högre studier om man själv vill få behörigheten.

Friskolor är en bra verksamhet som kan både komplettera och förstärka gymnasieskolan.

Trygghetssatsningen ska också komma gymnasieskolorna till del. Många skolor har problem med arbetsro under lektionstid och korridorerna upplevs som otrygga. Gymnasieskolan är en frivillig skolform och de elever som inte klarar av att uppträda så att klasskamrater och lärare får arbetsro ska kunna avvisas eller erbjudas andra alternativ för att skolan ska kunna behålla en god kvalitet på undervisningen.

SAMORDNAD VUXENUTBILDNING

Komvux står alltid inför nya utmaningar. Dess verksamhet är betydelsefull som en del i det livslånga lärandet. Här är det viktigt att samordna resurser inom kommunen, samt utnyttja externa utbildare, studieförbund m.fl., för att inte bygga fast oss i en situation som snabbt kan bli ohållbar. Konkurrensutsättning av delar av utbildningarna kan resultera i ökad mångfald och flexibilitet.

MODERSMÅLSUNDERVISNINGEN

Alla barn skall ha tillgång till god undervisning utifrån sina förutsättningar. När det gäller barn som nyligen flyttat till Sverige, föreslår vi att en del av ämnesundervisningen sker på deras modersmål i ett inledningsskede. Detta för att dessa barn skall en realistisk chans att komma ikapp/hänga med i sin utbildning.

De barn som kommer till Sverige med sina föräldrar lär sig ofta svenska relativt fort. Det är viktigt för dessa barn att de får modersmålsundervisning, så att de kan behålla sitt ursprungliga språk. Som vuxen är det en stor fördel att vara flerspråkig och det har samhället stor nytta av. För att ytterligare förstärka modersmålsundervisningen vill vi att kommunen samverkar med andra anordnare och erbjuder modersmålsundervisning till barnen under tider som inte inkräktar på ordinarie skoltid. En viktig sak, självklar kan man tycka, är att ge modersmålundervisning på det språk som föräldrarna anser är deras modersmål. Ett exempel på det motsatta är att kaldéer erbjuds arabiska när de har ett eget språk, vilket inte borde ske.

SPRÅKKUNSKAPER OCH SFI

Språkkunskaper och en arbetsplats är den bästa grunden för integrering och deltagande i samhället och därför förespråkar vi ett utbildningssystem där man kan varva teori med praktik. Språkutbildningen för nyanlända måste lägga stor vikt vid praktisk tillämpning för ett gott resultat. Att kombinera skola och praktik har flera fördelar, dels får den enskilde träna sina teoretiska kunskaper i en verklig arbetsmiljö, dels får personen det svensktalande kontaktnät som nyanlända så ofta saknar.

Praktikplatsen skall vara en naturlig plats, där man kan uppleva gemenskap, överbygga ömsesidiga fördomar och kanske till och med lära sig ett nytt yrke. Utgångspunkten bör vara att förenkla inlärning av språket och tillgänglighet blir ett nyckelord i detta tankesätt. Interaktiv språkundervisning är en framgångsrik modell som har provats på andra delar i Europa och kan administreras inom ramen av Centerpartiets förslag till virtuellt kontor.

Men det som är viktigt är att den enskilde först genomgår en snabb valideringsprocess så att den erbjudna praktikplatsen motsvarar någorlunda den enskildes utbildning, erfarenheter och kompetens. Dessutom föreslår vi att introduktion och SFI-utbildning ska kunna kombineras med eget arbete, entreprenörskap och eget företag redan från första dagen. Under 2010 genomfördes en överflyttning av ansvaret för stora delar av flyktingarnas introduktion till arbetsförmedlingen, erfarenheterna visar att ansvaret borde återgå till kommunerna med full finansiering från staten något Centerpartiet föreslår på nationell nivå

Centerpartiet ser fördelar med att centralisera det som oftast kallas SFX. Fördelarna är både pedagogiskt och socialt motiverade. Att samla kompetensen gör att fler kan läsa in svenskan betydligt snabbare och med inriktning på sin yrkeskompetens, läkare, ingenjörer, mekaniker, sjuksköterskor etc. Samtidigt gynnar en centralisering att ”eleverna” flyttar sin undervisning från sina nära miljöer och blir vana att se Stockholms läns bostads- och arbetsmarknad som en möjlighet och inte bara Södertälje.

Nytt förslag, arbeta för att språkmentorer för språkutveckling införs på arbetsplatser, Södertälje kommun ska föregå näringslivet med att införa det i sina verksamheter. Försöksverksamhet 2017 finansieras inom ramen för Arbetslivsnämnden.

KULTURSKOLAN

Kulturskolan är en resurs att slå vakt om. Centerpartiet är övertygat om att de via ett uppsökande arbetssätt och lägre avgifter kan bidra till att få fler elever från socioekonomiskt svaga grupper. Vi föreslår därför att kulturskolan får en förstärkning med 0,5 mkr per år. Vi var tidigt med på idéerna om att starta El Sistema i Södertälje och ser lyckat resultat i en verksamhet som borde få möjligheter att växa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.