Reservation på kommunfullmäktige den 18 maj 2017

Reservation rörande ärende 9 och 10 på Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2017

Inom Centerpartiet i Sollentuna har vi ännu inte bestämt oss beträffande vårt ställningstagande till en linbana i Sollentuna. Vi saknar ett bra underlag och har inte sett något beslut eller utredning som visar att en linbana skulle vara det bästa alternativet för kollektivtrafik från- och till Väsjö-området.

Idag gäller ju inte ärendet linbanans vara eller icke-vara utan vi behandlar intentionsavtal mellan kommunen och Vattenfall samt Svenska kraftnät för att säkerställa tillgången till ett framtida "luftutrymme", men eftersom det inte finns något tidigare beslut i kommunfullmäktige om linbanans vara eller icke-vara yrkar Centerpartiet på bordläggning i avvaktan på detta.

Centerpartiet yrkar

att ärende nr 9: "Godkännande av intentionsavtal med Vattenfall för linbana mellan Häggvik och Väsjön" samt

att ärende nr 10 "Gokännande av intentionsavtal med Svenska Kraftnät för linbana mellan Häggvik och Väsjön" bordläggs.

 

Sollentuna 2017-05-18

För Centerpartiet i Sollentuna

 

Lars Kallander

Gruppledare