Ny Centerpolitik - Ekonomi

Är du nyfiken på vad som egentligen beslutades på partistämman? I en artikelserie kommer vi att presentera konkret politik som Centerpartiet kommer att föra på kommun, region, och riksdagsnivå. Först ut - ekonomi.

På stämman i september behandlades stämmoprogrammet "Ekonomi med fokus på arbetsmarknad och integration." Fokus låg på ökade klyftor, företagsamhet, och utbildning som leder till jobb. Mer konkret beslutades det om ett yrkeshögskolelyft, ändrat mål för försäkringskassan, intensivår för nyanlända, sänkta skatter på jobb och företagande samt höjda skatter för miljöförstörande aktiviteter och högre stadsbidrag till kommunerna.

Yrkeshögskolelyft

Yrkeshögskolan är redan idag ett projekt som ger resultat, men dess beprövade framgångar sker i för liten skala. Utifrån stämmans beslut ska Centerpartiet bland annat verka för fler jobbförberedande utbildningar, kortare påbyggnadsutbildningar och långsiktighet gällande krav på yrkeshögskolan.

Försäkringskassan

Människor med lång sjukfrånvaro måste ges bättre förutsättningar att komma in i jobb. Därför ska försäkringskassan ha ett mål för återgång till arbete istället för dagens mål om att få ner antalet dagar som utbetalas ur sjukförsäkringen.

Intensivår för nyanlända

Bland de som kommer till Sverige varierar utbildningsnivån. För de som saknar utbildning är vägen in på arbetsmarknaden idag väldigt lång. Centerpartiet vill därför inrätta ett intensivår med fler timmar av svenskundervisning, arbete, praktik och samhällsorientering.

Skattereform för hållbar tillväxt

För att Sverige ska fortsätta utvecklas konkurrenskraftigt måste antalet timmar öka. Centerstämman föreslår en förskjutning av skatter från jobb och företagande till miljöskadliga utsläpp och viss konsumtion.

Stärkt ekonomi i kommuner och regioner

Många kommuner och regioner står inför tuffa ekonomiska utmaningar. Centerpartiet vill se en översyn av kommuners möjligheter att finansiera ökad efterfrågan av tjänster, till exempel äldreomsorg, på andra sätt än genom höjd kommunalskatt. Högre, och mer generella, statsbidrag krävs samt att särskilt stimulera ekonomisk utveckling i landsbygdskommuner.


Vill du veta mer? Se programmet och protokollet (PDF) från stämman.