Sollentuna inför Agenda 2030

Vilka av FNs 17 hållbarhetsmål kommer Sollentuna att fokusera på när Agenda 2030 införs i kommunens alla verksamheter? Svaren presenteras i en artikelserie där vi i Sollentunacentern vill lyfta vikten av Agenda 2030 som styrdokument.

2015 beslutade FNs medlemsstater om en gemensam global plan för ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. Den innehåller 17 mål och 169 delmål som samtliga ska vara uppfyllda till år 2030. Igår antog Kommunfullmäktige i Sollentuna en policy för att införa Agenda 2030 som ett ramverk till Sollentunas hållbarhetsarbete. Initiativet kommer från Centerpartiets kommunalråd Jonas Riedel som är ordförande i Klimatnämnden.

– Många av målen i Agenda 2030 är saker vi redan arbetar med i kommunen, men självklart tillkommer även en hel del nya delmål. Det riktigt nya är dock att vi nu skapar en tydlighet och en sammanhållen process i hållbarhetsarbetet med mål i verksamhetsplanerna, parametrar för uppföljning och årliga kommungemensamma sammanställningar. Det gör att vi vet vart vi ska, var vi är och var vi behöver lägga våra resurser, säger Jonas Riedel.

Samtliga nämnder och bolag inom kommunen är berörda och har olika delmål som ska uppfyllas, men mycket av arbetet kommer även att behöva ske genom samarbete mellan olika nämnder och bolag. Ett tydligt ramverk kommer att stödja dessa samarbeten vilket i sin tur ökar effektiviteten i hållbarhetsarbetet.

– Jag är väldigt glad för att vi fått igenom detta och nu nått så långt att vi fått ett beslut i Kommunfullmäktige. Det visar att Centerpartiet är med och påverkar politiken i Sollentuna. Nu väntar en hel del arbete för att få igång alla aktiviteter, inte minst inom miljö- och klimatområdet som ligger inom mitt ansvarsområde. Det ser jag fram emot, säger Jonas Riedel.

Alla mål omfattas av den nya policyn, men fokus kommer att ligga på de mål där kommunen har rådighet och ser störst lokalt behov. De mål som bedöms kräva ett särskilt brett engagemang och arbete är:

  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

För att sprida kunskap om dessa mål och deras betydelse för Sollentuna kommuns arbete med att uppfylla dem presenterar vi en artikelserie om Agenda 2030. Håll utkik efter spännande läsning de närmaste veckorna!