Sollentuna
Centerpartiet lokalt

Däcka över E4:an!

E4:an är källan till de allvarligaste miljöproblemen i Sollentuna. Vägen bullrar och förpestar luften. Utmed motorvägen överskrids gränsvärdena för partiklar. Partiklar som är extra farliga för barn eftersom deras lungor är känsligare än vuxnas. Eriksbergsskolan och ett 20-tal andra skolor och förskolor i Sollentuna ligger i områden som inte klarar de regionala miljömålen. Det är inte en hållbar situation.

Sverige har fällts av EU-domstolen för att vi bryter mot miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid. Om inget görs åt problemen snart tvingas vi betala dryga böter.

En överdäckning av E4:an skulle minska hälsoriskerna från partiklar och buller, ta bort en barriär och ge plats åt nya bostäder och en grönare miljö. Samtidigt finns chansen att på så vis blidka EU och minska risken för att staten blir bötfälld. I flera år har Sollentunacentern därför arbetat för att en överdäckning av E4:an ska utredas. Vi tror att en överdäckning av E4:an är ett hållbart val som inte bara skulle  kunna lösa en av våra svåra samhällsutmaningar.

Centerpartiet i Sollentuna arbetar för hållbara lösningar, inte snabba popularitetspoäng. Tycker du att Sollentuna behöver kloka och ansvarstagande politiker som blickar framåt och är en modig röst för Sollentunabornas hälsa? Med ett starkt Centerparti i Sollentunas politik får kortsiktiga vinster och förenklade lösningar en tuff motståndare.

Redan under valrörelsen 2010 var partiklarna en av Sollentunacenterns viktigaste valfrågor. Arbetet har fortsatt. Vi har uppvaktat regeringen i frågan, vi har debatterat och drivit på. Allt för att Sollentunaborna ska kunna känna sig trygga med att den luft de andas är hälsosam. Men också för att det finns många andra positiva följdeffekter med att ta bort den barriär E4:an utgör. Exempelvis kan vi knyta ihop Kista med Sollentuna och göra plats för fler bostäder.