Ny mötesplats i Bagartorp

Foto: URBIO AB


PRESSMEDDELANDE
Bagartorp kommer successivt att utvecklas till en än mer sammanhållen och levande stadsdel och pekas även ut som utvecklingsområde i Solnas översiktsplan. Nu planeras för nya bostäder, service och ett nytt entrétorg till Ulriksdals pendeltågstation. Det planeras också för en mötesplats med stadsodling, utegym, boule och padeltennis på den gamla skoltomten i avvaktan på den fortsatta utvecklingen av Bagartorp. Fritidsgården Torpet får också nya lokaler.

Planering för nya bostäder

Nya lägenheter, runt 300 stycken, planeras i ett första steg liksom en ny förskola och lokaler för handel och service. Förslaget som helhet innebär en satsning på Bagartorps centrum med upprustning av gångstråket mellan Bagartorp och Ulriksdals pendeltågsstation, vilket kommer att betyda mycket för stadsdelens utveckling. Entrétorget vid Ulriksdals pendeltågstation kommer också att byggas om och rustas upp. Målet är att knyta samman de tre stadsdelarna Bagartorp, Järvastaden och Nya Ulriksdal i Solna.

– Nu går startskottet för utvecklingen av Bagartorp med förnyelsen av Bagartorps centrum och etableringen av ”Mötesplats Bagartorp”. I nästa steg kommer hela stadsdelen och området kring Enköpingsvägen att utvecklas med nya bostäder till en sammanhållen och levande stadsmiljö, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi inledde utvecklingen för tre år sedan då Ulriksdalsskolan invigdes. Nu går vi vidare och skapar naturliga mötesplatser i Bagartorp som vi hoppas ska attrahera alla som bor i området, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

– I utvecklingen av Mötesplats Bagartorp bygger vi vidare på Bagartorps gröna värden. De stora lövträd som finns på platsen kommer att kompletteras med ny grönska och platser för stadsodling skapas, säger Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden.

– Utvecklingen av Mötesplats Bagartorp genomsyras av ett tydligt trygghetstänk. Vi bygger bort de otrygga platser som de olika skolbyggnaderna skapat och öppnar upp och tydliggör stråket mot Bagartorp centrum, säger Samuel Klippfalk, ordförande i trygghetsrådet.

Mötesplats Bagartorp

Under 2014 stod Ulriksdalsskolan klar, vilket innebar att barnen i Bagartorp fick en ny kommunal skola och till höstterminen i år öppnade även fristående Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden, som har lockat många elever från Bagartorp. I och med att de nya skolorna är på plats finns inte längre behovet av de gamla uttjänta skollokalerna i Bagartorp. Det medförde att staden godkände rivningslov för lokalerna, en rivning som genomförs under vintern 2017/2018.

Under senvåren 2018 kommer Mötesplats Bagartorp att växa fram på platsen där Bagartorpsskolan tidigare har stått. Mötesplats Bagartorp skapas för att platsen ska vara trygg och levande i avvaktan på den kommande utvecklingen av området med nya bostäder. Ambitionen är att knyta samman den gamla skoltomten med Bagartorp centrum genom att förtydliga och öppna upp stråket. De stora lövträd som finns på platsen kommer att kompletteras med nya träd som planteras tillsammans med annan grönska. Platsen kommer att utvecklas med utrustning för att möjliggöra för boende och besökare i alla åldrar att pröva på olika aktiviteter.

Aktiviteter att prova på Mötesplats Bagartorp:

  • Utegym
  • Padeltennis
  • Streetbasket
  • Skate rail
  • Boule
  • Stadsodling

Den lekplats, grillplats och multisportbana som idag finns på platsen kommer att vara kvar.

Torpets fritidsgård får nya lokaler

Fritidsgården Torpet kommer fortsatt att vara kvar i Bagartorp och flyttar under första kvartalet 2018 in i nyare och fräschare lokaler närmare kommunikationer och centrum. De nya lokalerna ligger nära den nya mötesplatsen (ca 80 meter) som kommer att erbjuda aktiviteter för ungdomar såsom padeltennis, streetbasket, utegym och skate rail. Även befintlig multisportbana kommer att vara kvar.

– Genom utvecklingen av Bagartorp skapas förutsättningar för att Torpet ska få bra och ändamålsenliga lokaler. De nya lokalerna ligger nära den nya mötesplatsen, som kommer att erbjuda spännande aktiviteter för ungdomar, säger Peter Edholm (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Hela Bagartorp är i utveckling med bostäder, lokaler, service och infrastruktur. Genom flytten har staden tillsammans med Signalisten hittat en bra ändamålsenlig lokal för Torpets verksamhet för de kommande åren. I samband med den fortsatta utvecklingen av Bagartorp kommer frågan om nya lokaler för fritidsverksamheten att beaktas.

Enköpingsvägen och Bagartorp utvecklas

Utöver planerna på nya bostäder har kommunfullmäktige gett ett uppdrag om att ta fram en utvecklingsplan för Enköpingsvägen och Bagartorp. Ambitionen är att utveckla området kring Enköpingsvägen och Bagartorp med nya bostäder och i övrigt skapa en levande stadsmiljö.

Det här händer framöver

  • Samråd om utvecklingen av nya bostäder och entrétorg genomförs

15 november-20 december 2017.

  • Torpet flyttar in i nya bättre och anpassade lokaler i centrum under första kvartalet 2018
  • Rivning av skolbyggnaderna påbörjas i februari 2018 och förväntas vara klart under våren.
  • Så snart rivning är klart påbörjas arbetet med den nya mötesplatsen som förväntas stå klart i sommar.