Avfall

Avfallsfrågor är viktiga för hållbarhet. Att samla in och använda sopor som en resurs är en grundbult på vägen mot en kretsloppsekonomi. Avfallstrappan är självklar i avfallsarbetet. I första hand ska avfall minimeras, i andra hand återanvändas/återbrukaas, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand förbrännas, och i sista hand läggas på deponi.

Vi vill fortsätta arbetet med att utöka mängden insamlat matavfall. Dagens insamlingssystem behöver utvecklas. Det gäller både för hushållssopor och den återvinning som producenterna själva ansvarar för. I en tät stadsmiljö som den vi har i Solna är det en särskild utmaning, speciellt i stadsdelar med äldre bebyggelse som Råsunda. Vi vill därför jobba för mer moderna insamlingssystem inom ramen för samarbetet inom Sörab, som exempelvis optisk sopsortering och andra liknande materialsorteringssystem. Optisk sopsortering innebär att olika avfallsslag lämnas i olikfärgade påsar som sorteras av en maskin efter insamling. Genom att göra det smidigare att sortera avfallet rätt, används resursen bättre.

En särskild utmaning är nedskräpning och sopdumpning. Vi vill se ett fortsatt aktivt arbete mot dessa företeelser. Ofta är det som dumpas grovsopor, som egentligen borde lämnas till en återvinningscentral. För att göra det enklare för solnabor utan bil att lämna avfall på rätt sätt vill vi fortsätta arbetet med mobila återvinningscentraler och mobila miljöstationer, som hämtar upp grovsopor med mera ute i stadsdelarna.

Centerpartiets främsta prioriteringar

  • Jobba för optisk sopsortering eller motsvarande inom Sörab
  • Fortsätta med mobil återvinningscentral och mobil miljöstation för att underlätta för den som inte har bil
  • Motarbeta nedskräpning och sopdumpning

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.