Miljö och exploatering

Solna är en växande stad med många byggprojekt i olika stadier. Det är när det byggs nytt, i exploateringsprocessen, som samspelet mellan naturvärden och byggnadens funktion avgörs. Det är här hållbarhet och villkoren för vatten, luft, buller, biologisk mångfald sätts. För en hållbar exploateringsprocess krävs kunskap och höga samt tydliga krav på exploatören. Det är viktigt att höga krav på miljömässig hållbarhet ställs i de avtal som skrivs med exploatörer.

Att bygga nytt är något av det mest resurskrävande vi gör. Miljön påverkas i alla led. När vi gräver påverkas grundvattnet. Rester från förr kommer fram och måste saneras. Träd och annan växtlighet kan behöva tas bort, vilket påverkar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Det räcker inte att ställa hållbarhetskrav i själva exploateringsskedet. Saker händer utmed vägen från idé till färdig byggnad. Ett gott samarbete mellan stad och exploatör är därför viktigt och staden ska följa upp att det som skrivs i miljöprogrammen också genomförs.

Centerpartiets främsta prioriteringar

  • Ställa krav på miljömässig hållbarhet i exploateringsavtalen
  • Följa upp de olika byggprojekt som sker i staden ur hållbarhetsperspektiv

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.