Stadens byggnader

Solna stad växte mycket för drygt 50 år sedan. Flera nya bostadsområden byggdes och stadens verksamhet expanderade. Det betyder att många byggnader för kommunal service nu har uppnått den ålder då byggnader behöver välbehövlig kärlek i form av stambyte och liknande åtgärder. Det gör att staden de kommande åren behöver lägga stort fokus på aktivt arbete med att utveckla sitt fastighetsbestånd så att det ger största möjliga nytta till stadens verksamheter.

Bakåt i tiden är denna utmaning något som staden har blundat för. För att uppnå det fokus som behövs, föreslår vi att kommunstyrelsen inrättar ett fastighetsägarutskott. Ett sådant får möjlighet att ta ansvar för stadens lokalstrategiska arbete, det vill säga beslut om geografisk placering av stadens verksamheter och beslut om att bygga nytt eller avveckla/riva befintliga byggnader som inte längre är lämpliga för sitt tänkta syfte.Tekniska nämnden har under 2018 i uppdrag både att inventera möjligheter för solenergi och att genomföra en energikartläggning av stadens byggnader. Det innebär goda förutsättningar för att under den kommande mandatperioden prioritera de åtgärder som är bäst utifrån ekonomi och miljö. Vi vill se både utbyggnad av solceller och solvärme på stadens egna fastigheter, samt fortsatta energiåtgärder i övrigt som ventilationsbyten, förbättring av undercentraler, tilläggsisolering med mera.

Vi ser det som en självklarhet att kommande nybyggnation av kommunala byggnader miljöcertifieras, likaså att det sker när vi helrenoverar de befintliga.

Ett särskilt fokus bör också läggas på skolgårdar och förskolors utegårdar. Gröna och stimulerande utemiljöer är målet.

Centerpartiets främsta prioriteringar

  • Ta hand om stadens byggnader på ett hållbart och aktivt sätt
  • Ta fram en plan över vilka lokaler staden behöver
  • Sätta solceller och solvärme på kommunens egna fastigheter
  • Energieffektivisera stadens fastigheter
  • Arbeta för en grön och stimulerande utemiljö vid förskolor och skolor
  • Miljöcertifiera stadens nybyggda och helrenoverade byggnader
  • Samordna nybyggnad av lokaler för kommunal service med grannkommuner

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.