Stora satsningar för att förebygga psykisk ohälsa

Olika former av psykisk ohälsa är idag det vanligaste hälsoproblemet i Sverige. Framförallt drabbas kvinnor och unga. För att få en välmående Stockholmsregion måste detta tas på allvar! Vi måste vända utvecklingen. För att kunna hjälpa alla dem som drabbas behöver tillgängligheten öka, resurserna bli större och, inte minst, det förebyggande arbetet prioriteras.

Det ska alltid vara det förebyggande arbetet som är det prioriterade. Desto fler människor vi kan hjälpa i ett tidigt stadie av psykisk ohälsa desto färre kan vi få som blir långvarigt sjuka. Därför måste arbetssätten kring och behandlingen av symptomen utvecklas ytterligare. För dem unga som drabbas spelar skolan en stor och viktig roll. Deras insyn i och förståelse för de ungas vardag är ovärderlig. Därför vill vi ha ett bättre samordnat arbete mellan skolhälsovård, primärvård och socialtjänst. Elevvården och skolhälsovården ska ges ett eget ansvar för individens psykiska och fysiska hälsa och det ska finnas tillgång till psykiatrisk kompetens på skolorna.

Även äldre är en utsatt grupp vad gäller psykisk ohälsa. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om ett folkhälsoproblem. Även här behövs alltså vården stärkas.

Men, för att på sikt komma till rätta med dem utmaningar som vården möter vad gäller människor med psykisk ohälsa måste resurserna öka. Centerpartiet satsar därför nationellt 1,2 miljarder på införandet av en ny öppen vårdform hos landsting och regioner. Vårdformen innebär att människor snabbt, utan remiss, ska kunna få hjälp vid lättare psykisk ohälsa.

–Det måste bli lättare för människor med psykisk ohälsa att få den första kontakten med vården så hjälpen kommer i tid. Genom att personer med lättare psykisk ohälsa ska kunna söka det första stödet på egen hand, utan remiss från läkare, kan fler fångas upp och få hjälp direkt, säger Annie Lööf.

För Stockholmsregionen skulle ökade resurser kunna innebära att tillgängligheten till vård ökar. Exempelvis skulle det kunna innebära satsningar på så kallade mobila team, behandling via internet, och andra öppna vårdformer. Vi i Centerpartiet ser stora möjligheter vad gäller att utveckla internetbaserad vårdprogram som kan genomföra snabba psykiatriska bedömningar.

Läs mer om Centerpartiets satsningar för att förebygga psykisk ohälsa.