Hur jobbar Upplands Väsby med politik som inte handlar om pandemin under rådande omständigheter?

Centerpartiet tillsammans med övriga partier i Väsbyalliansen arbetar på för de långsiktiga insatserna oavsett och vi har arbetat fram en budget med flerårsplan inför KF beslut 15 juni.

I FÅPen för åren 2021-2023 ligger ett mångårigt politiskt fokus från C inte minst att lyfta insatser för näringslivets tillväxtarbete och olika arbetsmarknadsinsatser och vi går fram med ett kraftfullt paket på totalt 20 mkr för detta. I paketet ingår förutom att skapa insatser för att stötta lokala företag med tillväxtarbete olika delar som gör att människor lättare ska komma in i egen försörjning. Coachprogram för den enskilde individen, korta och längre utbildningar, efterfrågestyrd utbildning gentemot företagen, utökade insatser i Etableringslyftet och att utreda ex LOV för privata matchningsföretag mm. Det här har Centerpartiet jobbat för under flera års tid.

Centerpartiet har också fokuserat på hur vi bäst möter klimat och miljöarbetet i kommunen för att utveckla det gentemot utsläpp och att bibehålla en redan hög nivå på det interna arbetet som sker inom kommunorganisationen. Vi går fram med ett förslag om uppdrag till Väsbyhem som är det kommunägda bostadsbolag att dels utreda mobilitetsinsatser inom befintligt bostadsbestånd och nybyggnation. Dels att de får i uppdrag att bygga mobilitetshus som inkluderar p-garage, samt delningstjänster. Allt för att möjliggöra för fler att inte behöva äga en egen bil och minska kostnader och markanvändning enbart för bilparkeringar.

Vi driver också på fortsatt utveckling av kommunens trygghetsarbete och hyr nu in knarkspårhundar för att rondera i offentlig miljö. Det här har varit en stor utmaning att knarkförsäljning ökade under föregående mandatperiod vilket vi har hanterat med olika insatser sedan Väsbyalliansen fick mandat att leda kommunen. Förslaget om knarkspårhund är Centerpartiets förslag från 2018 som är efterlängtat av många.

Vi förutsätter också utvecklingen för att möta personalbehov inte minst inom omsorgen. Vi kommer inte att klara av att införa heltid som norm men jobbar för en succesiv förändring. De statsbidrag som nu aviserats kommer att stärka förutsättningar att höja kompetensnivåer genom olika utbildningssatsningar samt att också möjliggöra en förflyttning för fler i heltid.

Inom Centerpartiet planerar vi för politikutvecklingsarbete med start i höst. Här har jag redan startat upp ett arbete med ett antal utvalda personer om hur de vill se utveckling i Väsby och som inte är centermedlemmar. Vi kommer att ha digitala möten som möjliggör för fler att vara med och vi kommer att rikta in oss på olika spännande personer och områden som vi diskuterar. Detta arbete sker inom styrelsens försorg såväl som för mig som gruppledare med våra förtroendevalda, Ann-Christin L Frickner (kommunalråd C upplands Väsby).