Miljö för sverige framåt

Centerpartiet är det parti som står för långsiktigt tänkande, hållbarhet och sunt bondförnuft. Och det är precis vad Stock- holmsregionen behöver. Vi vet att miljöarbete inte är något som kan genomföra i ett separat spår. Det är något som måste nnas med i varje beslut som fattas, inom varje område, varje dag.

sol-has-bg sol-light-text

Miljöarbetet börjar i närmiljön. Hur vi bygger städer, samhällen och lands- bygd för att skapa förutsättningar för människor att vara miljövänner i praktiken. Genom att göra det lätt att vara miljövän och svårt att göra val som är dålig för miljön. Det handlar om att skapa möjligheter för att gå, cykla och åka kollektivt. Att skapa ut- rymme för att dela på saker vi inte an- vänder så ofta. Där vi har smarta lös- ningar för transporter. Där det är lätt för människor att sortera och samla in avfall och där avfallet tas om hand och återanvänds, blir till nya produkter, el eller värme.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill:

  • Påskynda omställningen till ett utsläppsfritt samhälle och gör Stockholms län ska bli en klimat- neutral och giftfri region
  • Planera regionen så att det är lätt att vara miljövän och svårt att göra val som är dåliga för miljön.
  • Låt kommunerna ta ansvar för insamling av återvinningsproduk- ter. De sopor du källsorterat ska hämtas direkt vid dörren.

Tillgång till grönområden

Men en god närmiljö handlar också om tillgång till grönområden som ger renare luft och en smart planering av gröna ytor som ger goda förutsätt- ningar för ett rikt växt- och djurliv. Bara genom tillväxt där gröna jobb skapas och företag kommer på nya lösningar kan vi klara av klimatutma- ningen. jobb och tillväxt skapar ut- rymme för investeringar som gör att vi kan byta ut bränslet i våra fordon, bygga nya energieffektiva hus eller sätta solceller på våra tak. Stock- holmsregionen har allt att vinna på att vara en ledare i omställningen till ett hållbart samhälle.

Innovativt ansvar

Nya produkter, företag och affärs- modeller kommer att behöva utveck- las för att elektri era våra transporter, få bort gifter i människors vardag, hålla sjöar och hav rena, upp nna nya sätt att producera el och därmed mot- verka klimatförändringarna. Det är en historisk chans som vi vill ta. Det handlar inte bara om att ta ansvar för de globala klimatförändringarna utan i högsta grad om vår egen närmiljö.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.