Kandidater - Kommunvalet

Här presenteras Centerpartiet i Täbys kandidater. Kandidaterna presenteras i alfabetisk ordning. Längst ner på denna sida hittar du formuläret för medlemsomröstningen.

Vilma Björk

Täby växer, stora byggen är på gång och fler personer väntas flytta in. Att vi växer är inte bara roligt, det kräver väl fattade beslut och perspektiv på framtiden. Kollektivtrafiken måste finnas tillgänglig och ha kapaciteten som krävs för att klara av befolkningsökningen. Vi behöver en ansvarsfull hållbar politik som ser till alla delar av kommunen. Som ser till hela befolkningen. Som ser till det närodlade i kommunen. Därför kandiderar jag till Kommunfullmäktige i Täby.

Roger Björkbacka

Nationalekonom

Att politiken ska stå för helhetssyn och långsiktighet är en självklarhet för mig. Min politiska erfarenhet har gett mig god kunskap i politisk styrning och ledning. Jag vill se ett Täby där ungas möjlighet till utveckling stärks, där en hållbar stadsplanering finns med vid all byggnation och där kommunen gör allt den kan för ett stärkt företagsklimat i kommunen och i länet. Jag tror inte att enkla lösningar på svåra problem skapar en hållbar framtid och ser att vi politiker alltid kan bli bättre på att möta kommuninvånarna.

Thomas Dansk

Civilingenjör

Jag bor sedan 2005 med min familj i Täby, Ellagård. Vi är aktiva inom bla Täby Basket som ledare för både Tjej och Pojklag. Jag jobbar med att förvalta Tjänstepension åt privatanställda tjänstemän och kvinnor. Jag är utbildad Civilingenjör inom Samhällsbyggnad med inriktning mot Fastighetsekonomi. Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv varit engagerad inom bygg och fastigheter.

Jag kandiderar för att jag tror att jag med min bakgrund kan bidra med Centerpartiets politik i kommunen i frågor om samhällsbyggande och miljö samt barn och ungdomsfrågor. Jag brinner för Miljöfrågor och har en del erfarenhet av väg och vattenbyggnad vilket gör att infrastrukturfrågor och teknik, finns inom min kompetensprofil. Övriga viktiga frågor där jag tror mig kunna bidra är inom skol och barn och ungdomsfrågor. I övrigt kan jag bidra med lösningsorienterad och positiv inställning.

Britt Engdahl

Lärare

Här ”poserar” jag i mina vandringskläder för att vandra ut i Täbys natur. Naturen är en källa till ro och sinnesfrid och förhöjer livskvalitén. Var rädd om vår natur och göra det möjligt för så många som möjligt att njuta av den. Bevara ”halva Täby grönt” och bygg ut i en takt så att all samhällsservice ”hänger med”.

Som ledamot i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden samt ersättare i barn-och grundskolenämnden har jag sett hur planerare tagit fram trevliga områden att bo i men glömt bort förskola/skola! Då har man haft för bråttom och åsidosatt kvalitén. En så rik kommun som Täby ska alltid eftersträva högsta kvalité, såväl utanför som inom skolan. Skolan ska vara en trygg arbetsplats för såväl elever som skolpersonal, där det råder arbetsro och lärare tillsammans med eleverna samverkar för att eftersträva att nå utöver kunskapsnivåerna. Föräldrarna ska fortsatt kunna välja förskola/skola utifrån full valfrihet bland såväl egen regi som fristående verksamhet.

Arbetslivet är i ständig förändring och det är viktigt att vara lyhörd för förändringar så att utbildningen går hand i hand med efterfrågan på arbetsmarknaden. Åvaskolan, vår kommunala gymnasieskola, får höga meritvärden och kan erbjuda såväl spetsutbildning som yrkesexaminerande kurser. Det är bra men ska ses i skenet av arbetslivets behov och efterfrågan och ungdomarnas möjligheter till studier och praktik. Vår målsättning måste vara att förhindra ett utanförskap hos ungdomar vare sig det gäller nyanlända eller inhemska elever.

Som snart deltidspensionär ämnar jag fortsätta ägna mig åt föreningslivet med natur, kultur civilförsvar och lite politik.

Anders Eriksson

Ingenjör

Gunnel Eriksson

Pensionär

Kurt Göran Eriksson

Pol. mag, pensionär

Jag är borgerligt socialliberal. Min inriktning i Täbypolitiken har varit miljö, statsbyggnad och kommunikationer. Särskilt viktigt att Roslagsbanan blir utbyggd till full kapacitet ända in till City och även till Arlanda.

Per Åke Evén

Pol. mag, aktiv 70+

Politiska hjärtefrågor inför kommande valperiod.

Jag kommer att aktivt driva frågorna kring fördelningen av driftformer och lokalägande inom vård, skola och omsorg på sådant sätt att kommunen kan behålla kontroll och kompetens över de kommunala och privata utförarna och nödvändiga lokaler i anslutning därtill.

Mitt engagemang inom kommun och föreningsliv har alltid präglats av den demokrati och människosyn som Centern företräder.

Benita Funke

Kultur- och Utbildningsråd, fembarnsmamma, farmor och mormor.

Jag är uppvuxen i Täby och vill fortsätta att arbeta för att Täby ska vara en hållbar, öppen och trygg kommun med god service och valfrihet för dess invånare. Jag vistas gärna i våra skogar och är övertygad om naturens betydelse för människors livskvalitet, därför vill jag värna vår natur. Som utbildad lärare intresserar jag mig för kultur- och skolfrågor. Jag har även engagerat mig som volontär för att stötta nyanlända flyktingar och det har varit väldigt givande. Jag tror på individens kraft och samarbete.

Andreas Funke


Kerstin Gräns

Pensionär

Mångårig företrädare för Centerpartiet i kommunstyrelse, fullmäktige, nämnder och bolag.

Lena Kvarnström

Ingenjör

Jag arbetar inom näringslivet som produktledare, Business Builder och ingenjör bl.a. mot mellanöstern och Asien. På fritiden är jag idrottsledare inom friidrotten där jag även tagit initiativ och drivit ett par integrationsprojekt. Jag är också aktiv inom innebandyn.

Jag vill att Täby ska vara en förebild för hur vi i Sverige tar emot och integrerar våra nya internationella invånare. De familjer som kommer hit har upplevelser med sig från både sitt land och sin flykt därifrån som vi svenskar inte ens drömmer mardrömmar om. De har en otrolig tur som har fått landa i vårt lugna och trevliga Täby. Men om både stora och små ska fortsatt må bra här så behöver de känna tillhörighet och inkludering. Arbete, Idrott och sociala aktiviteter är nycklarna till detta.

Jag vill jobba för:

 • Inkludering och en hållbar integration i Täby kommun
 • Bättre förutsättningar för idrottande i Täby och för att öka alla barns möjligheter till tillgängliga idrottsaktiviteter.
 • En skola där alla elever får arbeta efter sina förutsättningar, intressen och mål under trygga förhållanden
Örjan Lundberg

IT Konsult – Beslutstöd. Systemvetare med utbildning inom juridik och ekonomi

Uppdrag: Ers i Kultur och Fritidsnämden
Hjärtefrågor: skola, fritid, miljöfrågor, jakt, sportskytte och energi.

De områden jag är mest insatt i och intresserad av är:
IT, IT Säkerhet,
Skogsbruk
Försvars- och säkerhetspolitik.
Civilförsvar

Därför kandiderar jag: vill arbeta för ett fortsatt gott företagsklimat och tycker att skolfrågor är viktiga, Fokus på att tillföra mer fritidsaktiviteter för alla inom kommunen. För fler inflyttningsfester och färre bilinbrott. För friheten att välja skola till barnen. För självklarheten att välja husläkare till sig själv. För att bidra till att Centerpartiet fortsätter vara kraften för gemensamt ansvar för att vårda humanism och rationalitet som värderingar och fri media, kultur, forskning, debatt och fritt näringsliv som vägar att uttrycka dem.

Pietro Marchesi

Projektledare

Som nyvald kampanjledare för Centern i Täby ska jag göra mitt yttersta för att dubbla våra mandat.

 • Miljöpolitik som förenar hållbarhet och tillväxt
 • Nya hus kan vara energieffektivare, gör Passivhus till byggstandard
 • Avskaffa bygglov för solceller
 • Kollektivtrafik med tätare turer, utbyggd Roslagsbana och tunnelbana till Täby
 • Fler infartsparkeringar och laddstolpar för elbilar
 • Fler cykelvägar och säkra skolvägar
 • Täby ska ha Sveriges bästa skolor och äldreomsorg
 • Stoppa matfusket! Maten i skolan och äldreomsorgen ska vara god, näringsrik och närodlad
 • Värna våra grönområden.
Pelle Netz

Med Dr/Docent, Överläkare, Verksamhetschef vid ortopediska kliniken Södersjukhuset

Tidigare förtroendeuppdrag:

Ordförande under 12 år i två försäkringsläkarföreningar

Föredragande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Specialsakkunnig i ortopedi i Stockholms läns landsting

Mina politiska huvudintressen:

Sociala frågor

Äldreomsorgs- och Sjukvårdsfrågor.

Frågor rörande tillgänglighet för personer med olika tillkortakommanden/Funktionsvariation

Personliga erfarenheter:

Jag är rullstolsburen p.g.a. MS. Min kunskap som ortopedläkare och nu min MS har gett mig insikter om hur personer med Funktionsvariationer alltjämt stöter på hinder i vardagen - hinder som många gånger är lätta att reducera. Det är faktiskt så att man måste vara ganska frisk för att få rätsida på mycket när man är sjuk. Det borde inte vara så!

Annica Nordgren

Kommunalråd

Halva Täby grönt. Begreppet är välkänt. För mig innebär det att, samtidigt som vi växer, ska det också finnas tillgång till större grönområden, parker och bad. Service och social omsorg är lika självklart. Gärna med möjlighet att själv få välja hur och var.

Teknikutvecklingen går fort fram nu… Och den tror jag på.
Det här innebär exempelvis att vi kommer att få se självstyrande bilar, anropsstyrd kollektivtrafik, delningsekonomi och mycket mer.

Nya tekniken hjälper oss i vardagen på sätt som vi aldrig kunnat drömma om tidigare. Att finna ”fria platser” för vila och återhämtning ska då gå hand i hand.

Stefan Norell

Revisor

Inkryssad i fullmäktige i valet 2014 och har sedan dess arbetat för att förbättra Täbybornas möjligheter till idrott, kultur och fritid. Jag hoppas att få fortsätta med det. Det finns mycket mer att göra!

Jag vill att Centerpartiet skall gå till val med en mycket vassare miljöpolitik. Vi måste arbeta för att Täby skall bli ett föredöme när det gäller omställningen till ett hållbart samhälle. Vad vi äter, hur vi bygger och hur vi transporterar oss är helt avgörande för framtiden.

Dessutom skall halva Täby förbli grönt!

Gösta Rappe

Jag arbetar fortfarande i näringslivet, men nu i mindre omfattning och har alltid varit intresserad av samhällsfrågor.

Jag vill:

 • arbeta för att hitta rätt balans mellan offentligt och privat utförd verksamhet i en tid av ökande krav på kommunens välfärdsuppdrag.
 • påverka mot en ”grön omställning” av vårt samhälle i en tid av accelererande klimathot. Här blir beslut kring transporter, vägar, kollektivtrafik, cykelbanor och skatter av stor betydelse för hur vi skall lyckas.
 • Genom mitt intresse för idrott, motion och friluftsliv försvara och förverkliga Täbys policy ”Halva Täby grönt” så att det inte offras på tillväxtens altare.

Mina uppdrag är nu som ledamot och Centerns representant i Täby Fastighets AB och i Täby Miljövärme AB och dessutom är jag nämndeman i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Cecilia Silfwerbrand

Hälsoentreprenör och fd rektor

Min målsättning är att som förtroendevald i Täby kommun verka för att påtagligt förbättra förutsättningarna för seniorer att ha tillgång till fysisk träning och därigenom ta del av dess positiva effekter. Fler seniorer ska få chans att hitta träningsglädje och på så sätt minska smärtsamma fallskador och långa rehabiliteringar, till glädje både för individen och för Täby kommun och Stockholms läns landsting som därigenom får mindre omkostnader.

Jag har en lång erfarenhet av att utveckla koncept och starta verksamheter som pionjär inom nya områden och startade privata förskolor på 80-talet och en av Sveriges första friskolor i Täby kommun 1994. 2012-2015 var jag projektledare för Friska Täby, ett projekt som verkade för att få fler Täbybor i rörelse, i samarbete med forskare från GIH/Högskolan Dalarna, Täby kommun och flera Täbyföretag. Min bakgrund inom pedagogik är viktig för att motivera seniorer till att delta i aktiviteter med balans- och styrketräning i Senior Power Training.

Siv-Mari Skarp Andersson

Diakon

Ordinarie ledamot i socalnämnden

Johan Söderberg

Ingenjör, energicertifiering

Urban Thornberg

Ekonom

Daniel Wemmergård

Lokförare

Jag heter Daniel Wemmergård och har bott i Täby nästan hela livet. Till vardags arbetar jag på Roslagsbanan. Har varit politiskt engagerad i snart 12 år, jag brinner för miljö-, stadsbyggnad- och trafikfrågor. När Täby växer måste vi slå vakt om våra fina grönområden, halva Täby ska bevaras grönt. De mest skyddsvärda områdena vill jag att vi omvandlar till naturreservat för framtida bevarande. Med allt fler Täbybor som rör sig på våra vägar blir ett aktivt trafiksäkerhetsarbete allt viktigare. Det ska vara tryggt att röra sig i trafiken för gående, bilister och cyklister.

Mats Wilhelmsson

Egen företagare

Jag är konsult med övervakning av värdepappershandel som specialitet. Jag har varit chef för marknadsövervakningarna på Stockholmsbörsen, Finansinspektionen, Nordic Growth Market och Nasdaq Dubai.

Jag vill vara med och driva Centerpolitik i Täby, där jag bott sedan 1988 och där mina 4 barn växt upp. De frågor som ligger mig närmast hjärtat är; hur vi bygger i Täby, och inte bygger, Täbys skogar och grönområden, Musikskolan – vare sig den är kommunal eller privat så ska den vara tillgänglig för alla, oavsett inkomst, Idrottsfrågor och kollektivtrafiken, som är mycket viktigt i Täby eftersom vägarna i centrala Täby inte räcker till redan nu.

Stefan Wångstedt

Ingenjör, pensionär

Jag bor i Skarpäng och har varit aktiv inom Centerpartiet sedan min tid i Danderyd. Min strävan är att bidra till att varsamt utveckla Täby i samklang med befintlig bebyggelse och miljö. För mig är det viktigt att behålla öppna grönområden och att undvika tät, mörk, trång stadsbebyggelse.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.