Cykel

Centerpartiet är med i Alliansarbetet och påverkar. Vi har tillsammans beslutat att fram till år 2017 årligen satsa 10 miljoner kronor till att bygga, förbättra och utveckla våra cykelvägar i Täby kommun.

Cykeln ska betraktas som ett eget trafikslag

Centerpartiet går till val på en regional cykelförhandling för att bygga klart Stockholms cykelvägnät till senast 2025.

Centerpartiet i Stockholmsregionen anser att det nu krävs en ordentlig satsning på att faktiskt bygga klart cykelvägnätet. När Stockholms läns landsting blir region 1 januari 2019 blir det Stefan Gössling, Cykelfrämjandet m.fl. som tar över ansvaret för Trafikverkets regionala anslag, den så kallade länsplanen. Vårt förslag är att dagens svagt organiserade och underfinansierade satsningar ersätts av samordnad utbyggnad, snabbcykelled för snabbcykelled.

När Stockholms läns landsting blir region bör mer resurser styras till genomförandet av regionala cykelplanen, men det behövs sannolikt även pengar från Nationell plan.

Genom förhandlingen bör kommuner, landsting och stat komma överens om ett bindande avtal om en sammanordnad utbyggnad av de viktigaste regionala cykellederna till 2025, där kostnaderna fördelas mellan parterna men utbyggnaden sker samordnat. En del av finansieringen kan vara ändringar i trängselskatten, exploateringsintäkter genom lägre p-tal med mera.

Regionala cykelplanen (länk)

Stefan Gössling - En kostnadsjämförelse mellan bil och cykel i Köpenhamn (engelska)

Centerpartiet vill ha:

  • Fler cykelvägar
  • Fler cykelparkeringar (även under tak och garage)
  • Cykelkarta och bättre och nya skyltar
  • Cykelstrada för arbetspendling
  • Cykel på tåg och lånecykelsystem
  • Pump- och servicestationer

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.