Riksdagskandidat 2022

Bild

Presentation av Raymond Moubé T. Byggprojektledare 44 år, Tyresö
Kandidat till kommunfullmäktige i Tyresö, regionfullmäktige i Stockholms län och till Sveriges riksdag valet 2022.

(The presentation is also aviable in English below)

Sverige ska vara det bästa landet att leva och trivas i.

För att nå dit har vi stora utmaningar framför oss så som det aktuella kriget i Ukraina, klimat och miljö, jämställdhet, jämlikhet företagande, bostadspolitik, utbildningspolitik med mera.

Som engagerad politiker med politisk erfarenhet från flera länder vill jag gärna vara med och bidra med förändringar inom bostadspolitik, företagande, jämställhet, jämlikhet och folkhälsa.

Jag kom till Sverige 2003 som student och utbildade mig dels inom management dels inom infrastruktur. Mitt politiska intresse började långt innan 2019 året då jag blev medlem i Centerpartiet. Valet att tillhöra Centerpartiet var en självklarhet för mig eftersom Centerpartiets värderingar är dem jag står för. Det vill säga: Liberala värderingar med människan i centrum.

I Tyresö där jag bor sitter jag i Äldre- och omsorgsnämnden och tidigare var jag ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Jag flyttade till Tyresö i samband med att jag fick jobb som byggprojektledare i Tyresö kommun. Personligen anser jag att Tyresö är en spektakulär kommun att bo och jobba i. Tyresö erbjuder mycket. Här finns en närhet till natur och hav och det bidrar till en harmonisk miljö där jag trivs väldigt bra.

Jag tror absolut att det finns flera saker att förbättra trots den ständiga utvecklingen.

Att komma från ett land präglat av behov av förbättring har även varit en stor inspiration bakom det jag gör idag. Mina tidigare erfarenheter gör att jag vill bidra till ett hållbart samhälle. Tack vare skillnaderna som finns mellan Sverige och mitt hemland Kamerun har jag lärt mig att lyssna på människors önskemål. Det är viktigt med information om beslut som påverkar vår vardag vilket jag har upplevt genom mitt arbete i Tyresö.

Därför kandiderar jag för att hjälpa till att skapa ett framgångsrikt, jämställt, jämlikt och mer inkluderande Sverige.

Bostadspolitik
Alla behöver någonstans att bo men det råder bostadsbrist i storstäderna. Det borde vara enklare regler och mindre krångel att bygga nya bostäder.

Rörligheten på bostadsmarknaden behöver också öka. Om man vill sälja sin bostad och flytta drabbas man av höga skatter. Det gör att många som vill byta bostad väljer att bo kvar och det hindrar i sin tur andra som söker nytt boende. Se över bostadsskatterna utan att återinföra fastighetsskatten.

Dessutom tycker jag att bostadsmarknaden ligger utom räckvidd för många idag, bland annat för ungdomar, låginkomsttagare och pensionärer.

Jag vill driva frågan om att sänka kontantinsatsen vid köp av människors första bostäder. Jag tror att detta kommer att underlätta för dem som har långt till bostadsmarknaden.

Det fria företagandet
Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter. Det ska vara lika självklart att starta ett företag som det är att gå till ett nytt jobb.

Jag tycker att arbetsgivaravgifter bör sänkas generellt och även tas bort helt under det första året för nystartade företag med en årsomsättning under 1 miljon kronor.

Inkluderande Sverige
Världen har idag blivit som en stor by. Förr i tiden behövde man nästan fysiskt flytta till ett annat ställe för att komma i kontakt med en annan kultur. Idag kommer man i kontakt med många andra kulturer genom att besöka vilken stor stad som helst. Den stora frågan om ett mer ”inkluderande Sverige” vänder sig till alla i samhället och framförallt de unga som kommer att ärva ett mångkulturellt samhälle.

År 2000 fanns det knappt 800.000 utrikes födda i Sverige. Den siffran har idag tredubblas på mindre än två decennier. Mycket arbete har pågått både politisk och kulturellt för att inkludera alla. Mycket kvarstår dock att göra för att gynna de kommande generationerna. Ett mångkulturellt samhälle där alla känner sig trygga är det vi bör sträva efter.

För att uppnå den nivån av inkluderandet och delaktighet i vårt svenska samhälle behöver även jämställdhet och jämlikhet gå hand i hand. Det bör alltså finnas en ömsesidig respekt bland människor oavsett deras bakgrund, kön, religion, politisk tillhörighet med mera.

Ett inkluderande Sverige kommer att stärka landet, öka kunskap och effektivitet samt ger en bra grund för framtiden hos de kommande generationerna.

Folkhälsa. Att förhindra att människor blir sjuka sparar både lidande och pengar. Därför tycker vi att folkhälsa är viktigt. Människor måste få bättre stöd att förebygga ohälsa.

Centerpartiet vill införa Ett nationellt äldrehälsovårdsprogram och ge fler människor stöd att förebygga ohälsa.

///

Raymond Moube for Swedish Parliament, Stockholm Constituency. Come September 2022

Sweden should be the country that it is best to live and be happy in. To get there, we have some great challenges ahead of us like the current war in Ukraine, climate and environment changes, gender equity and equality and people´s health.

Background
I came to Sweden 2003 as a student and got my education in management and infrastructure. I live in the Tyresö, Stockholm, where I am employed as a construction project manager in Tyresö municipality. I am active in the Committee of the Elderly and Care and I have been active in the Committee of Children and Education in Tyresö.

Tyresö is a spectacular municipality to live and work in and offers so much. The community is surrounded by nature and sea which contributes to a harmonious environment. It is also host to many friendly people which makes everyone feel very comfortable and happy. Despite the constant progress, I truly believe that there is a lot to improve.

My interest in politics started much earlier than 2019 which is when I became a member of Centerpartiet party. I joined the Centerpartiet party because I share the values it stands for, notably liberal values with the human life and dignity as its focus.

My Experiences and desire to help improve
Coming from a country that is need of development in apparently all domains has also been a great source of inspiration to what I do today. My earlier experiences give me the strong desire to want to contribute to a sustainable society. Thanks to the differences that exist between Sweden and my homeland Kamerun I have learnt to listen to people’s wishes and their aspirations. Through my work and experience in Tyresö I realized that it is important for people to be well informed in order to enable them make decisions that positively affect our everyday life. I am running for the election as MP of Parliament for the Stockholm Constituency to help the people have the possibility to create a successful, equal and more inclusive Sweden.

There are several issues that I intend to make improvements on in my constituency, once I am elected into office. There are many but I would touch on the most pressing ones:

Housing policy. Everyone needs somewhere to live but there is a shortage of housings in the cities. The legislation ought to be simpler and it ought to be less complicated when it comes to building new properties. Mobilitity on the housing market needs to increase. If people want to sell their homes when they want to move they get hit by high taxation. That leads to people choosing to stay put and in turn stopping others from finding new homes.

I equally believe the housing market is out of reach for many, amongst those are the youngsters, elderly people and people with lower incomes.

I want to put forward a motion to a reduced down payment of 15 percent for first homebuyers. I believe it will ease the burden of those who are far away from acquiring a home.

The free enterprising: Sweden should be the world’s best country to start and run businesses in. That is why we need enterprising policies that focus more on possibilities. To start a business should be as natural as going to a new job. I think that the general payroll tax should not only be reduced but also eliminated altogether during the first year of a newly started business or company, when the annual turnover is lesser than one (1) million kronor.

The inclusive Sweden. Today the world has turned into a great village. In the past, people actually had to move physically to another place in order to come in contact with another cultures. Nowadays people come in contact with many other cultures by visiting any city what so ever. The question of a more “including society in Sweden” refers to everybody and above all the youngsters who are inheriting a multicultural society.

In year 2000 there were nearly 800.000 foreigners in Sweden. That number has now tripled in less than two decades. Much work has been in progress both politically and culturally to include everybody. There is however still a lot to be done to promote upcoming generations. We should be striving for a multicultural society where everyone can feel safe. To achieve that level of inclusion and participation in our Swedish society gender equity and equality need to go hand in hand. Therefore there should be a mutual respect amongst people regardless of their backgrounds, gender, religion, political affiliation and more. We need an inclusive Sweden to strengthen the country, increase knowledge and efficiency and give a good base for the future and upcoming generations.

People’s health. To prevent people from getting ill saves both suffering and money. That is why we think people’s health is important. People need to get better support to prevent illnesses. Centerpartiet wants to introduce a national health care program for the elderly and give people more encouragement to prevent illness. I would be championing the fight for an improvement in service delivery in the health sector.

I will gladly come out and talk to you in different contexts and on different occasions.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.