lokalt valprogram 2022

Centerpartiet har liberalism som ideologi. Det innebär att vi tror på individens förmåga att göra egna livsval utan att staten dikterar våra livsvilkor. Vi arbetar ständigt för jämlikhet, jämställdhet, religionsfrihet och frihandel. Samtidigt står vi upp emot överförmynderi, diskriminering, intolerans och rasism.

humla tyresö

Lokalt Valprogram 2022 Centerpartiet i Tyresö

VÅR IDEOLOGI: SVERIGE OCH VÄRLDEN I FRAMTIDEN

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, var de än känner att de hör hemma. Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den bygger på rättvisa och hållbarhet.

Innehåll 46 punkter

Likvärdig skola

Förebygga problematisk frånvaro/hemmasittare

Fler vuxna i klassrummet och i skolmiljön (där eleverna befinner sig) samt fler behöriga lärare

Medveten digital användning i utbildningen

Andra vuxna som inte är lärare

Kamratstödjare

Första jobbet kan vara att vara en ung vuxen som ska vara bland barnen

En förbättrad/stärkt skolhälsovård

Gymnasiet och Vuxenutbildningen

En tillgänglig öppen förskola

Medveten digital användning i vård och omsorg

Mycket större fokus på en välfungerande LSS-verksamhet (Lagen om särskilt stöd och service

Arbetstider som passar alla arbetstagare i kommunens verksamheter

Gynekologer

Dags för ett regnbågsboende i Tyresö

Tillgänglighet i kommunen

Planering för nytt kommunalt äldreboende nu när Björkbacken inte blir kvar

Trygghet

Förstärk Tjej- och Kvinnojouren och Mansjouren.

Polisstation i Tyresö

Hållbar energi

El- och hybridbilar behöver laddas

Alla filer ska vara tillgängliga för all trafik på Tyresövägen

Parkeringar

Säkrare parkeringsplatser för cyklar när man ska åka kommunalt

Utfartsparkeringar

Säkra trottoarer, gång- och cykelvägar och trafikleder

Konkret plan för långsiktigt hållbart byggande

Prioritera lokala företag i lokala upphandlingar

Handläggning inom bygglov inom garanterad tid

Hur mycket ska vi växa

Ändra beslutet om att bebygga Amaryllisparken

Anlägg en tydlig entré till Tyresta vid Brakmarenentrén

Bron i Alby- och Tyresta naturreservat

En bro över Drevviken

Ett Kulturhus

Kultur för alla

Ett större ridhus på Fårdala ridskola

Uddby gård

Värna Tyresös unika kulturarv

Värna om natur och djur, gröna korridorer och rent vatten

Bevara gröna och blå stråk för framtidens Tyresöbor

Anlägg en kommunal gästhamn med sjömack i exempelvis Trintorp eller Borgvik

Båtarrendena

Fler båtplatser i skärgårdskommunen Tyresö

Rädda Östersjön. (The Baltic Sea recovery)

Lokalt Valprogram 2022 Centerpartiet i Tyresö

Likvärdig skola. Skolan har under lång haft svårt att hantera både barn med olika behov och begåvade barn. Vi borde ha kommit längre i Sverige. Man känner till vilka stödåtgärder som behövs för barn som har svårt med koncentrationen i klassrum eller för barn med funktionsnedsättningar. Det behövs alltid fler speciallärare och fler klassassistenter. Evidensbaserad kunskap finns om hur man kan hjälpa begåvade elever att få den stimulans de behöver eller elever med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) att finna studiero. Att skolor har detta naturligt och aktivt i sitt dagliga arbete och att personalen får fortbildning fortlöpande är en förutsättning för en likvärdig skola.

Förebygga problematisk frånvaro/hemmasittare. Det finns ett mörkertal när det gäller hemmasittare och man måste arbeta både reaktivt och förebyggande. Precis som när det behövs fler personer till sfären i skolan där det behövs insatser så behövs fler personer till arbetet med hemmasittare. Ofta är det av vikt att man interagerar med eleven hemma och stöttar och coachar med personlig närvaro för att det ska bli positiva resultat.

Fler vuxna i klassrummet och i skolmiljön (där eleverna befinner sig) samt fler behöriga lärare. Det här är en ständigt aktuell fråga som behöver adresseras regelbundet i vår kommun.

Medveten digital användning i utbildningen. Behovet av att arbeta med digitala hjälpmedel ökar hela tiden. Det innefattar även att skolpersonalen besitter kunskapen i hur man kan arbeta digitalt på ett brett och mångfasetterat sätt och inom så många skolämnen som möjligt. Samtidigt behöver det finnas ett anstånd och vila från det digitala så att man även arbetar regelbundet utan att vara uppkopplade.

Andra vuxna som inte är lärare. Över åren så har skolsfären inkluderat alla människor som arbetar i skolan som ”ansvariga vuxna” bland barnen och ungdomarna. Vi vill att det blir ett kommunövergripande sätt att ha vuxna närvarande i skolmiljöerna.

Kamratstödjare. För att säkra tryggheten i skolan behöver alla kommunens skolor ha någon form av verksamma kamratstödjare för att hindra mobbning. Det bidrar till god arbetsmiljö och lugn atmosfär.

Första jobbet kan vara att vara en ung vuxen som ska vara bland barnen. Ett sätt för kommunen att hjälpa in unga vuxna till arbetslivet är att anvisa ett ökat antal sommarjobbsplatser i förskolorna. Det ordnas via kommunens försorg. Urvalet säkras via bakgrundskontroller med mera.

En förbättrad/stärkt skolhälsovård. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar och det måste finnas god beredskap och korta ledtider in till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Detta är en fråga som regionen (landstinget) har till uppgift att se till. Kommunen måste aktivt arbeta för att säkra platstillgången och vägen in för de barn och ungdomar som mår dåligt. Det får inte vara långa köer med tillhörande väntetider.

Gymnasiet och Vuxenutbildningen. I Tyresö så har vi ett gymnasium som lever på lånad tid som under lång tid tappat antal i elever som söker sig dit. Man försöker finna ut sätt att locka men eftersom det fria gymnasievalet finns så lockar andra gymnasier i andra delar av länet i högre grad. Centerpartiet tycker att det är dags att slimma gymnasiet. De program som elever söker sig till samt Introduktionsprogrammet, Språkintroduktionsprogrammet, Second Chance School och Gymnasiesärskolan ska vara kvar. Låt våra skattemedel användas effektivt där de behövs. De elever som önskar högskoleförberedande program söker sig ändå inte till Tyresö gymnasium ens om man placerar klassrummen i Tyresö centrum!

Vi vill däremot att kommunen satsar än mer på vår fantastiska Vuxenutbildning som utmärkt sig på många olika sätt under flera decennier. Här finns stora statliga riktade bidrag att söka och det är ett stort behov av platser. Tyresö gymnasiums lokaler kan omdisponeras så att många fler klassrum blir tillgängliga för en utökad Vuxenutbildning. En sådan utveckling blir av godo både för de elever som sökt sig till andra gymnasier än Tyresö gymnasium, då de ofta får behov av att läsa in, läsa upp eller komplettera betyg. Dessutom kan vuxna elever göra samma sak eller omskola sig. Samtidigt har de yrkesprogram som är inriktade med SFI mycket framgångsrika i Tyresö, med direkta ingångar till arbete efter avslutade utbildningar. Dessa program kan utökas både i antal platser men också med flera alternativ.

En tillgänglig öppen förskola Öppna förskolan är välbesökt och populär företeelse. Föräldrar kan komma med sina barn som kan leka och träffa lekkamrater. Föräldrarna kan samspråka och även bryta isoleringen som kan uppstå när man är föräldraledig och hemma med sina barn. Eftersom verksamheten emellanåt har så fullt så att man inte kan släppa in fler besökare så behövs utökning av Öppna förskolan så att man säkrar tillgängligheten för alla som behöver den. Lokalerna är inte optimala. De borde vara större, ligga i markplan och ha tillgång till en gård som kan ha lekplats och uteverksamhet för besökarna. När kommunen lägger skattemedel på gratis padelbanor kan det uppfattas som fint och bra men tillhör inte den kärnverksamhet som skattemedlen ska gå till. Öppna förskolan däremot är en viktig verksamhet som uppskattas mycket av föräldrar och barn och som de absolut måste få ha tillgång till utan att behöva vända hem för att det är fullt! Den ska dessutom finnas i lokaler som är stora nog, centralt belägen och med möjlighet till utomhusvistelse.

Medveten digital användning i vård och omsorg. Det finns en stor variation kommuner emellan gällande hur man använder digitala hjälpmedel till gagn för brukare och patienter. Tyresö ligger efter. Centerpartiet vill att man på allvar ser till det positiva med att öka upp med dessa hjälpmedel både i hemmiljö och i olika omsorgsverksamheter. Det leder till ökad frihet och kontroll i vårdsituationer för den som får möjligheten att få tillgång till det, ökad integritet och ökat välmående.

Mycket större fokus på en välfungerande LSS-verksamhet (Lagen om särskilt stöd och service). Vi vill att man ska arbeta med löpande fortbildning inom kommunens LSS-verksamheter. Det behöver vara en tydlig inriktning för alla anställda för att kvalitetssäkra hela verksamheten i Tyresö. Personalen behöver lära sig bemötande och olika sjukdomsspektra med olika problematik som kan finnas, både för att känna trygghet i de olika arbetsuppgifterna och arbetsmomenten som hör till uppdraget, men också för att brukarna ska få den omsorg som förväntas. Ett gott steg i detta är att exempelvis införa Silviacertifiering även inom detta område i kommunen. En särskild aspekt inom LSS-området är demensomsorg och att hantera den på ett värdigt sätt. Det finns också en verklighet med övergången från den givna vården som vuxen med olika funktionsnedsättningar till vården som tillhandahålls när man blivit pensionär och hur stöd och service drastiskt förändras. Den verkligheten måste komma i blickfånget och hanteras på ett bra vis.

Arbetstider som passar alla arbetstagare i kommunens verksamheter. Under en längre tid har kommunen satt strålkastarna på att forcera fram heltider i olika verksamheter. Det härstammar från en önskan från vissa arbetstagare, men inte från alla. Därför vill vi se att det ska finnas en valfrihet med hur många procent ens anställning ska vara på. Inriktningen att heltid är utgångspunkten i alla anställningar är sund. Samtidigt så ska det finnas en flexibilitet för dem som behöver andra alternativ för att få livspusslet att gå ihop.

Gynekologer finns knappt i Tyresö. Vi vill att regionen ser till att det man tillsätter gynekologtjänster åtminstone i centrala Tyresö så att tusentals kvinnor/Tyresöbor slipper resa till andra kommuner för att få vård.

Dags för ett regnbågsboende i Tyresö. Nu är tiden inne för att Tyresö ska vara inkluderande på alla plan och planera för ett gruppboende för HBTQIA-personer.

Tillgänglighet i kommunen. Det finns ett grundläggande behov av att säkerställa framkomligheten i kommunen. Det finns platser som med enkla medel skulle kunna bli mer tillgängliga och det är viktigt att de förbättringarna förverkligas. Funktionshindersrådet återkommer varje år med synpunkter som man inte hörsammar. Inte ens kommunhuset i Tyresö är speciellt väl anpassat vad gäller framkomlighet och tillgänglighet. Det behövs en ordentlig översyn inom alla verksamheter i kommunen och överallt där människor rör sig, vare sig det gäller förtätade platser eller mer glesbebyggt.

Planering för nytt kommunalt äldreboende nu när Björkbacken inte blir kvar. Äldreboendet i Björkbacken var en olöslig ekvation som det nuvarande styret ändå höll fast med ett järngrepp in i valrörelsen med ett vallöfte att boendet skulle bevaras. Det gick dock inte att försvara att varje boendeplats skulle kosta minst 4 miljoner att bygga om till att fylla de krav som arbetsmiljöverket hade ställt. I kölvattnet av alla turer kring Björkbacken, med all oro för både de boende, anhöriga och de anställda så står vi nu inför det faktum att det kommer att saknas äldreboendeplatser inom en snar framtid. Därför vill Centerpartiet i Tyresö se att det snarast planeras ett äldreboende som kan erbjuda äldreboendeplatser, gärna i Östra Tyresö.

Trygghet. Begreppet trygghet är mångfasetterat. Det handlar inte bara om att det finns tillräckligt med poliser och närvaro av dem eller om bra belysning om nätterna där människor rör sig till och från sina hem, arbetsplatser eller samhällsfunktioner. Det handlar också om hur det känns att lämna sitt barn på förskola eller skola eller hur det känns att ha förälder eller anhörig inom vård och omsorg. Det handlar om att veta att man får hjälp när man behöver det av olika anledningar. Det handlar om att man har valfrihet och rätten att välja hur man vill leva sitt liv på allra bästa sätt. Centerpartiet är ett parti med liberalismen som ideologi. Valfriheten för varje människa är central med samhällsfunktioner som tillåter egna val.

Förstärk Tjej- och kvinnojouren och Mansjouren. Centerpartiet i Tyresö tycker att det är så positivt att man gjort om giltighetstiden för bidragsutbetalningarna för verksamheter som arbetar mot våld i nära relationer och skydd för de som blir utsatta. Under lång tid så kunde man bara söka för ett år i taget. Vi vill att man även förstärker dessa verksamheter med mer utbildning till dem som är aktiva i arbetet, mer kunskap ökar tryggheten för både dem och våldsoffren. Dessutom vill vi att man arbetar med att samverka mellan Kvinnojourer och Mansjourer för att öka förståelsen i denna mycket svåra problematik som finns överallt i vårt samhälle.

Polisstation i Tyresö. Centerpartiet i Tyresö har verkat för att få tillbaka en lokal polisstation sedan den lades ner. Att ha poliser nära är både förebyggande och skapar trygghet runt om i kommunen.

Hållbar energi. Tillgången till energi är en nyckelfråga i en tid som är så turbulent exempelvis genom stopp av mottagande av rysk gas och klimatförändringarna. Bruket hållbara alternativ måste accelerera. Vi vill att alla möjligheter ska skärskådas och alla stenar vändas. Vi vill se mer solenergi, vindenergi och vågenergi.

El- och hybridbilar behöver laddas. Fler och fler Tyresöbor använder sig av olika elbilar eller hybridbilar. Antalet laddstolpar har inte tillnärmelsevis ökat i samma antal som behovet. Centerpartiet i Tyresö vill att en plan för att öka tillgängligheten till olika laddstationer/laddstolpar ska skapas där man tar hänsyn till att man ska kunna ladda oavsett var i kommunen man bor. Kommunens fastighetsbolag Tyresö bostäder är givet en stor aktör i frågan när det gäller de centrala delarna av kommunen och ska naturligtvis inkluderas i planen. Planen bör förverkligas utan fördröjning.

Alla filer ska vara tillgängliga för all trafik på Tyresövägen. Vi vill att bilister ska kunna ta sig fram på alla filer åt båda håll på Tyresövägens sträcka där fler filer ska tillskapas. Vi ser inte fördelen eller tidsvinsten med att reservera en fil åt vart håll för kollektivtrafik.

Parkeringar. Kommunen har tyvärr under de senaste tre åren konsekvent styrt bort tillräckligt antal parkeringsplatser i samband med nybyggnationer av flerfamiljshus. Det anses att man inte ska äga bil, i en del fall inte ens en halv bil per lägenhet. Det fattas alltså ett antal parkeringsplatser i flera nyförtätade områden i Tyresö. Centerpartiet vill att parkeringsnormerna anpassas till vilka slags bostäder som byggs så att de blir mer realistiska i förhållanden till vilka som ska bosätta sig i områdena. Studentbostäder och hus med små lägenheter är oftast förknippade med färre bilar i förhållande till boende. I de områdena är det naturligt att minska på parkeringsnormerna.

I centrumområdet finns många olika idrottsaktiviteter i och med ishall, fotbollsarenor och simhall samt att det är ett handelsområde. Till detta ligger en av Tyresös största arbetsplatser i Tyresö centrum med kommunhuset. Det är orimligt att inte planera för att existerande parkeringar försvinner när det förtätas på den marken. Det behövs för att medborgarna ska kunna besöka sina olika aktiviteter och för att de ska kunna handla samt att kommunanställda ska kunna parkera. Därför behövs ett parkeringshus som alternativ till alla försvunna parkeringsplatser.

Säkrare parkeringsplatser för cyklar när man ska åka kommunalt. I takt med att man har minskat parkeringskvoterna när nya bostäder byggts under mandatperioden för att rikta invånarna i Tyresö till mer cyklande så behöver man steppa upp och erbjuda säkra cykelparkeringar. Man ska kunna ställa sin cykel där den inte blir stulen eller vandaliserad under tiden man tar kollektivtrafik till och från sitt arbete och är borta under många timmar. Det borde vara en självklarhet.

Utfartsparkeringar. Coronapandemin har förändrat vårt sätt att arbeta och pendla. Det behöver ändå finnas beredskap för tillräckligt antal parkeringsplatser vid kommunens utfarter. I takt med att vi börjar få fler bilar som drivs av miljövänliga drivmedel på vägarna som minskar utsläppen så kan vi inte bortse från att bilen fortsatt är ett fortskaffningsmedel att räkna med både i Tyresö och i hela landet.

Säkra trottoarer, gång- och cykelvägar och trafikleder. Det behöver vara säkert att ta sig fram i kommunen, vare sig man promenerar, cyklar eller åker bil. Snöröjning, sandning/grusning och eventuell saltning måste prioriteras i områden där människor promenerar. Det ska inte behöva bli ökat antal benbrott när det är isigt på vintern. Potthålen ska lagas så snart de upptäcks för att underlåtelse kan få förödande konsekvenser bland annat för gångtrafikanter som löptränar och cyklister.

Konkret plan för långsiktigt hållbart byggande. Tyresö kommun ska inte vara en stad. Kommunens speciella karaktär med tätare bebyggda nav i tre delar av kommunen ska bibehållas. När det förtätas så ska det ske där det redan är tät bebyggelse. Så behåller vi karaktären av skärgårdskommun och landsbygd. Så bevarar vi grönstråken för människors och djurs välmående, för miljön och för hållbarheten.

Prioritera lokala företag i lokala upphandlingar. Det är viktigt att kommunens olika verksamheter stödjer det föreningslivet när det ska ske upphandlingar. Det finns konkurrensregler som måste beaktas med det bör vara en prioritering att underlätta för det lokala näringslivet att vara med i upphandlingsförfaranden.

Handläggning inom bygglov inom garanterad tid. Kommunen behöver förkorta hanteringstiden gällande bygglovsansökningar eftersom det blivit orimligt långa väntetider de senaste tre åren. Det leder till mycket frustration och ofta ökade kostnader för dem som söker. Dessa bygglov är ofta livsavgörande i flyttkedjor och generationsskiften i bostäder. Fördröjningarna gällande bygglov leder också till att Tyresö får ett dåligt rykte. Att anställa fler generalister till Servicecentret i kommunhuset som är första instansen när man söker bygglov är ett steg i förbättrad service. Då kan man säkerställa att inkomna ansökningar är fulltaliga och att inga handlingar saknas eller att alla fakta som krävs finns med.

Hur mycket ska vi växa? Centerpartiet vill att Tyresö ska säkra infrastrukturen i olika delar av kommunen innan fler planer för bostäder antas utanför redan förtätade områden. Tyresö ska inte vara en stad. Vi ska ha tillgång till samhällsservice i alla kommundelar precis som det är idag och förtätning kan ske där infrastrukturen redan är säkrad.

Ändra beslutet om att bebygga Amaryllisparken. Centerpartiet har hela tiden ansett att vi ska gå efter det vi beskrivit i Översiktsplanen: Amaryllisparken ska inte bebyggas utan ska vara kvar som ett välbehövligt grönstråk i ett område som i dagsläget har en helt annan slags bebyggelse än den som nuvarande styret planerar att bebygga med i på denna plats. Det behövs gröna korridorer i området då det omgärdas av väldigt många trafikerade leder. Vi kommer att verka för att ändra det tagna beslutet.

Anlägg en tydlig entré till Tyresta vid Brakmarenentrén. Man kommer nu att exploatera mark som ligger i de skyddade områden som naturreservaten Alby och Tyresta utgör för att skapa en ingång till Tyresta från bron som byggs över Albysjön. Vi ser hellre att den befintliga entrén via Brakmaren stärks upp och görs synlig och tydlig för alla som vill ta sig in till Tyresta Nationalpark.

Bron i Alby- och Tyresta naturreservat. Den onödiga bron som har forcerats fram utan att det finns ett behov för den, som ska byggas i känslig natur med flera kulturarvsaspekter, vill vi ska stoppas innan det är för sent. De pengarna borde läggas på en redan befintlig bro och befintlig ingång vid Nyfors. Argumentet från bland annat Liberalerna och Naturskyddsföreningen (som annars säger sig värna naturen men nu står för en grov exploatering), har hela tiden varit att man ska tillgängliggöra naturen. Marken är så oländig så att man måste bygga spängerna med hjälp av pråmar. Tillgängligheten förbättras inte för dem som redan har svårt att ta sig ut i naturen, tvärtom.

En bro över Drevviken. Centerpartiet i Tyresö och Huddinge har sedan 2014 velat utreda möjligheten om att bygga en gång- och cykelbro över Drevviken till nytta och nöje, hälsa och rekreation för båda sidor av angöringarna. Den skulle kunna spara mycket tid för många pendlare och inspirera till ökat cyklande. Utredningen är på gång.

Ett Kulturhus är en samlingsplats, ett nav, som Tyresö saknar. Frågan har varit aktuell i decennier men nu blir den extra aktuell med tanke på att ett kommunhus behöver uppföras. Det är ett perfekt tillfälle att se till att det blir en byggnad fylld av demokrati och kultur. Det ska inrymmas arbetsrum och mötesrum och en plats där fullmäktige kan ha sina sammanträden. Kombinationen med en teater- och musikscen, samt utställningssalar, café och eller restaurang är den rätta lösningen så snart kommunhuset ska ritas och planeras.

Kultur för alla. Tyresö är en fantastisk kommun gällande många olika verksamheter för barn och ungdomar. Det finns också en mängd olika föreningar med massor med valmöjligheter för alla åldrar. Idrott och friluftsliv är synligt närvarande i alla kommundelar, bland annat med planer, idrottshallar och utomhusgym. Kulturskolan har ökat ut aktiviteter som inte bara handlar om att lära ut att spela olika instrument eller sång och dans. Man har börjat med filminspelningsstudios och annat som man fram tills nu inte har förknippat med Kulturskolan. Med tanke på allt fler äldre personer och hushåll med ensamstående så vill vi i Centerpartiet att man utvecklar fler kulturella aktiviteter för äldre personer. Kommunens inriktning att arbeta främst med barn och ungdomar är väldigt viktigt och helt rätt. Vi tycker att det bör ökas ut till högre åldrar för att främja trivsel och motverka ensamhet.

Ett större ridhus på Fårdala ridskola Det nuvarande styret verka anse att gratis padelbanor och broar genom skyddade naturreservat är viktigare än att tillskapa mer tillgänglighet till ridlektioner för kommunens alla ryttare. Alla investeringar för att äntligen bygga större ridhus har satts på sparlåga och skjutits upp. Det här är en verksamhet som verkligen främjar folkhälsan och utbyggnaden borde genomföras snarast. Ett förslag som vi i Centerpartiet ser som en lösning är att helt enkelt dubbla storleken på det befintliga ridhuset och skapa möjligheten att avdela byggnaden. På så sätt fördubblas kapaciteten samtidigt som man arbetar med cirkulär ekonomi och minskar estimerade kostnader.

Uddby gård. Centerpartiet i Tyresö anser att kommunen ska ta tillbaka skötseln och driften av Uddby för nuvarande och framtida Tyresöbors skull. Det var aldrig tanken att Uddby skulle bli en hästgård i avtalet. Att hålla nästan 30 hästar på gården har söndertrampade marker som konsekvens. Den biologiska mångfalden som ska värnas och bevaras vittrar bort. Mångfalden i fågellivet finns inte kvar vid Albysjön. Det unika kulturarvet som det har lagts så stor kraft på att skydda under många årtionden håller på att raseras, inte minst genom att man bygger en bro igenom Alby- och Tyresta naturreservat.

Området behöver dessutom en planering för parkeringsmöjligheter som möjliggör för kommuninvånarna att faktiskt kunna ta del av allt som platsen har att erbjuda. Som läget är nu så räcker det med att det är en fin sommardag så blir det kaos, bilarna kommer knappt fram och väl framme finns ingenstans att ställa bilen. Det är både trafikfarligt och helt oacceptabelt. Man kan inte forcera fram ett brobygge inom två naturreservat till kostnader som kommer att hamna på minst 40 miljoner kronor med argumentet att tillgängliggöra för människor, när det istället blir tvärtom, till stor olägenhet för besökare som har förväntningar som platsen inte lever upp till.

Värna Tyresös unika kulturarv. I Tyresö finns spår från stenålder och ända fram till våra dagar. Vi värnar dessa kulturarv och vill att man ska skydda och bevara dem för kommande generationer. Kommunen ska se till att man märker ut var de finns, för att man ska kunna ta del av historien som kommuninvånare. Dessutom måste man se till att kulturmärka för att freda inför eventuell oavsiktlig förstörelse så att man säkrar deras framtida existens.

Värna om natur och djur, gröna korridorer och rent vatten Denna mandatperiod har Centerpartiet värnat om naturskyddade områden som alltmer börjar naggas inte bara i kanterna utan exploateras storskaligt och förstöras för alltid. Vi har inte lyckats stoppa det. Tyvärr får dessa exploateringar paradoxalt nog stöd även av Naturskyddsföreningen i Tyresö. Det blir svårt för medborgarna att bli varse om vilka ingrepp som nu sker bland annat med ett helt onödigt brobygge i Albysjön genom två naturreservat. Projektet är redan påbörjat då man kör material till bygget på vattnet, vilket påverkar kvaliteten på vattnet och stör djurlivet på land och i vattnet.

Bevara gröna och blå stråk för framtidens Tyresöbor. Naturreservaten ska värnas med sina speciella kulturarvsmiljöer och vi ska säkra den biologiska mångfalden som tyvärr nu börjat förflackas. Kommande generationer Tyresöbor måste också få uppleva oexploaterade naturreservat och ett rikt fågel- och djurliv. Sjöar och vattenflöden ska värnas från nedsmutsning och igenväxning. Båtlivet ska stöttas och båtföreningarna ska ha avtal/arrenden med kommunen till överkomliga kostnader.

Anlägg en kommunal gästhamn med sjömack i exempelvis Trintorp eller Borgvik. Tyresö har långa kuststräckor och är en skärgårdskommun. Det finns många båtägare i kommunen och det finns många som besöker kommunen med båt. Det är dags att öppna för etablering av en sjömack på ett väl valt ställe i Tyresö.

Båtarrendena Tyresös båtföreningar har bildat ett båtråd för att vara starkare i kommunikationen med kommunen. Styret Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har inte anammat att Tyresö är en skärgårdskommun. Vi vill att kommunen har en välvillig och bejakande attityd till de olika båtföreningarna och kommunen ska vara behjälplig med att stötta och råda när det uppkommer frågor. Centerpartiet ser gärna att en tjänsteperson är med på båtrådets möten på inbjudan så som sker i andra kommuner.

Fler båtplatser i skärgårdskommunen Tyresö. I översiktsplaner och ambitionsyttringar står positiva skrivningar om Tyresös båtliv, om att det ska finnas fler båtplatser och gästhamnar. Tyvärr så är inte dessa skrivningar adresserade över huvud taget utan ligger i träda. Båtföreningarna bemöts med tydligt låg prioritet och många utvecklingsplaner ute i föreningarna fördröjs eller får gå i graven på grund av kommunens agerande. Det behövs längre avtal med kommunen för att det ska vara drägliga planeringsförhållanden för föreningarna. Det måste vara tydligt från politiken att kommunen ska främja Tyresös båtliv och stödja arbetet med att se till att Tyresö lever upp till att vara en äkta skärgårdskommun. Det behövs fler båtplatser och de kan bara komma till genom att fler föreningar får möjlighet att utöka sina båtplatsers antal.

Rädda Östersjön. (The Baltic sea recovery) Östersjöns botten är redan till stora delar död eller döende Det behövs ett medvetet arbete för att rädda Östersjön genom att bland annat stoppa avrinning av förorenat vatten vid kusterna, och röja bort spöknät, spöktinor och plaster. Centerpartiet i Tyresö tar avstamp i arbetet genom att initiera kontakter med verksamheter som vill vara med i kampen för att rädda Östersjön. Vi vill stötta verksamheter som arbetar konkret med frågan.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.