Gröna, frihetliga och trygghetsskapande reformer
i Väsbyalliansens budget

Idag presenteras Väsbyalliansens förslag till budget för 2019. I och med att Centerpartiet tillsammans med Väsbyalliansen har tagit över styret förändras den politiska agendan. Tiden för arbetet har varit knapp och vissa förändringar har av naturliga skäl fått anstå till vårens budgetarbete. Inte desto mindre kan vi med glädje presentera ett flertal reformförslag redan nu. 

Väsbyalliansens budgetförslag 2019-22

Ekonomiska utmaningar

Den ekonomiska politiken har under den gångna mandatperioden präglats av ökande kostnader och en växande organisation.

Den budget som kommunfullmäktige antog i juni sköt ett antal problem framför sig. Dåvarande majoriteten bortsåg från ett antal ekonomiska realiteter och drev igenom en underfinansierad valbudget. Väsbyalliansen har därför behövt göra ett antal tuffa avvägningar och omprioriteringar. 

God ekonomisk hushållning

Centerpartiet har under den processen tydligt prioriterat att värna kvaliteten i välfärdstjänsterna, bättre förutsättningar för näringsliv och civilsamhälle samt en hållbar utveckling. Vårt budgetförslag skapar ordning och reda i ekonomin samtidigt som vi skapat utrymme för en sänkning av skatten. Vi kommer även se till att uppföljningen av verksamheten kommer vässas för att säkerställa att vi når upp till målen.

Trygghet och hälsa

Ett antal reformpaket inom trygghet och hälsa förbereds. Det rör såväl den fysiska tryggheten på våra gator med förslag som fler fältare, ökad kamerabevakning och bättre belysning som starkare social trygghet med insatser mot hemlöshet, psykisk ohälsa samt nolltolerans mot sexuella trakasserier och mobbing.

Vi lyfter även frågorna om mer rörelse i skolan, bättre stöd för elever med särskilda behov och införande av Lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet för såväl äldreomsorg som LSS.

En företagsam kommun

Vi behöver i tydligare grad kroka arm med näringslivet för att återta positionen som en av Sveriges bästa kommuner avseende näringslivsklimatet. Vi säkerställer förutsättningarna för en fortsatt god samverkan med näringslivet med Väsby Promotion som den centrala arenan. Tillsammans vill vi förtydliga uppdraget att förstärka förutsättningarna för kvinnors företagande.

Hållbar utveckling

En viktig fråga för Centerpartiet är att Upplands Väsby ska ha höga ambitioner inom klimat- och miljöarbetet. Tillsammans med övriga parter i samhället ska vi återta ledarskapet och bli en drivande kraft och en inspiration för omvärlden.

Vi är glada att konstatera att det finns en bred enighet kring behovet av fler bostäder som möter olika behov och önskemål. Arbetet med Väsby entré fortsätter enligt plan och uppdrag läggs att inleda arbetet för en hållbar bostadsutveckling i Kairo/Sättra.

En grundläggande förutsättning för en socialt hållbar utveckling är förankringen med invånarna. Vi kommer under mandatperioden förstärka arbetet med en löpande medborgardialog för att bättre lyssna in Väsbybornas tankar och synpunkter.

Läs budgetförslaget i sin helhet! (PDF från Upplands Väsby kommuns hemsida)