Stark, grön budget för Väsby

I torsdags presenterades Väsbyalliansens förslag till flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun 2020-2022. Ur Centerpartiets perspektiv finns det all anledning att vara stolt över det förslag som läggs fram. Vi presenterar en budget som präglas av ekonomisk hushållning, hållbar utveckling och ansvarsfulla satsningar.

Som ett ansvarstagande parti är det en grundförutsättning för oss att budgeten håller för eventuella påfrestningar och att vi tar ansvar för framtidens utmaningar. Därför har det varit viktigt för oss att budgetera med marginal och att kommunens soliditet håller en god nivå så att vi står på stabil mark när de ekonomiska vindarna blir allt snålare.En stark budget kräver tydliga prioriteringar. Från Centerpartiet har vi lagt fokus på satsningar kring trygghet, skola och miljö. I en tid när reformutrymmet är begränsat menar vi att det är på dessa områden de mest akuta behoven finns i närtid. Nedan presenteras de satsningar som har varit särskilt viktiga för Centerpartiet i budgetberedningen.

Miljö- och klimatsamordnare

Upplands Väsby har allt sedan 2014 tappat i Miljö-barometerns ranking över Sveriges miljöbästa
kommuner. Centerpartiet vill att vår kommun
ska vara en förebild och en ledare inom
arbetet med hållbar utveckling.

Vi ser att en förutsättning för det är att återbygga ett systematiskt och integrerat miljöarbete i kommunen. Vi har därför tillsatt resurser för samordningsfunktion för klimat och miljöarbete
som kan säkerställa att arbetet präglas av ständiga förbättringar och att insatser prioriteras utifrån betydande miljöaspekter.

Satsningar på skolan

Utbildningsnämndens verksamhet dras med stora underskott. I förutsättningarna för budgeten fanns ett besparingsbehov på ca 45 miljoner kronor för att komma i balans. Detta hade medfört stora påfrestningar och riskerat att allvarligt skada det arbete som skett under senare år och som lett till betydligt bättre resultat. Istället skjuter vi nu till medel för att täcka upp för detta underskott. Därmed får skolan möjlighet att skaffa sig kontroll över sina kostnadsnivåer och komma i balans utan att behöva göra drastiska besparingsåtgärder.
Inom skolan skapar vi därtill utrymme för att anställa lärarassistenter som kan avlasta pedagoger och annan personal i skolan med administration, stöd till elever och dylikt. Därmed frigör vi tid för pedagogerna att ägna sig åt undervisning.

Knarkspårhundar

Vi vet att det förekommer en omfattande handel med narkotika runt stationsområdet och Messingen. Utöver den otrygghet som skapas av påverkade människor drar det till sig ytterligare kriminalitet och konflikter som förvärrar miljön. Vi trappar nu upp fighten mot drogerna och tillskapar möjligheter att genomföra exempelvis sökningar med hjälp av knarkspårhundar.

Förstärkt boendestöd

Människor som hamnar i bostadslöshet har under många år hamnat i kläm därför att det saknats stödboende såsom lågtröskelboende och utslusslägenheter. Detta har inneburit att människor med beroendesjukdomar och/eller psykisk ohälsa inte har fått det stöd de behöver och många har drabbats hårt. Vi ger nu socialnämnden uppdrag att se över hur man kan tillskapa sådana boendeformer för att stärka upp eftervården och hjälpa människor att komma tillbaka.

Integration

Vi har människor som står långt ifrån jobb och utbildning som behövs på arbetsmarknaden. Erfarenheterna säger att dessa som grupp har svårt att komma in och få en anställning. Vi tillför nu en halv miljon kronor till Vägval Vuxen för att stärka upp arbetet kring integration och ge dem det stöd de behöver för att kunna skaffa sig ett jobb.