En budget för dig som lever, bor och verkar i Väsby

Ann-Christin L Frickner

Fokus på välfärdens kärna, en uppväxling av klimat- och miljöarbetet, ett Väsby som är tryggt och som möjliggör tillväxt.

Centerpartiet presenterar tillsammans med Väsbyalliansen en stark budget och flerårsplan för åren 2022-2024, trots den pandemi som drabbat oss och världen. Tack vare tidigt ansvarstagande med ekonomisk hushållning och nytillskott av statliga medel står Upplands Väsby kommun starkt rustad att stärka välfärdens kärna och skapa fortsatt trygghet och tillväxtarbete inom näringsliv och bostadsbyggande, men också att utveckla klimat- och miljöarbete. Det här är en budget med fokus på dig som lever, bor och verkar i Väsby.

För Centerpartiet är det viktigt att prioritera välfärdens kärna. Alla barn ska nå godkända betyg och utvecklas i skolan för att nå sin fulla potential. Vi förstärker skolan med en ny tjänst till stöd för särbegåvade barns utbildning, fler socialpedagoger och samordning för att säkra skolgången för barn som är omhändertagna och placerade i andra kommuner. Gymnasieskolan fokuserar framåt på teoretiska linjer i kombination med idrott som stärker eleverna för framtiden. Naturskolan utökar med en personal för att möta fler barn och unga att lära om naturens samband.

Vi vill att livet på ålderns höst ska erbjuda möjligheter. Omsorgen förstärks och möjliggör kvalitetshöjningar och spetsutbildningar för vård- och omsorgspersonal, samt utbildningsplatser inom Komvux. Seniorernas hus med mötesplats för äldre i kommunen är prioriterat och kommer att bli verklighet tillsammans med fler insatser som motverkar ensamhet. Vi ger också ett uppdrag att utreda mer personal med heltid, med ett pilotprojekt inom omsorgen. Vilket är prioriterat av Centerpartiet eftersom det både ger ökad jämställdhet och stärker kommunen som arbetsplats, tillsammans med de 10 miljoner per år som satsas på arbetsplatsutveckling.

Klimat- och miljöarbetet förstärks med fyra uppdrag: att ta fram en klimatbudget som baseras på att uppnå Parisavtalets mål, att lyfta arbetet med Agenda 2030 målen och öka insatser inom cirkulär ekonomi, också att utveckla gröna stråk med biologiska torg bland annat. Tillsammans med redan pågående arbete att säkra vatten, utveckla energismarta lösningar och jobba med framtidens mobilitet, stärks klimat- och miljöarbetet långsiktigt.

Trygghetsarbetet är fortsatt i fokus där vi stärker brottsförebyggande teamet med en tjänst som arbetar med social prevention och ANDT, fler ordningsvakter och trygghetscenter nära stationen som ska bidra till utökad trygghet i hela kommunen. Vi i Centerpartiet har också lyft behovet av att stärka insatser för utsatta barn och unga, och Väsbyalliansen skjuter gemensamt till medel för alla delar. Under coronapandemin har mäns våld mot kvinnor ökat, ett våld som är oacceptabelt och Centerpartiet har skjutit till extra medel i budget med Väsbyalliansens gemensamma prioritering för att stärka Mivida kvinnojour i kommunen och övriga jourer.

Kommunen kommer utveckla fler idrottsytor, upprusta lokaler för att möta Väsbybornas behov och prioritera folkhälsofokus tillsammans med pågående rörelseinitiativ. Vår kommun har också mycket att erbjuda av naturområden som utvecklas. Fler inhägnade hundrastgårdar kommer också att byggas.

I fjol fokuserade Centerpartiet på arbetsmarknadspaketet Väsby växlar upp med 20 miljoner kronor årligen till år 2023 för att stärka näringsliv och att fler kommer i egen försörjning. År 2024 tillskjuts 3 miljoner kronor för fortsatta tillväxtinsatser och etableringsfrågor, samt att kommunen utvecklar kontakter med forskning och innovation, högre lärosäten och stärka regionsamarbete. 2 miljoner kronor skjuts till samma år för att vägleda fler att nå egen försörjning.

Vårt fokus är att prioritera välfärdens kärna, trygghet och tillväxt i kombination med klimat- och miljöarbete som vi bygger vår kommun stark. Det här är en grön budget med fokus på dig som lever, bor och verkar i Väsby.

Ann-Christin L Frickner, kommunalråd C

Läs hela budgeten här. , 5.8 MB.