Ny majoritet för Värmdö framåt

Centerpartiet kommer tillsammans med Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet leda Värmdö under mandatperioden
2019–2022. Det breda samarbetet, som kallar sig Majoritet för Värmdö,
skapar en stabil majoritet som ger förutsättningar för genomarbetade
beslut med Värmdöbornas bästa i fokus.

– Det är glädjande att kunna bilda en ny härlig kraft som kommer att föra Värmdö
framåt de kommande fyra åren, säger Deshira Flankör (M), kandidat till ordförande
i kommunstyrelsen.

Att förenkla vardagen för Värmdöborna ser Majoritet för Värmdö som en huvuduppgift.
Det råder fullständig enighet mellan partierna att prioritera kommunens
kärnverksamheter såsom skola, barnomsorg och stöd till äldre och personer med
behov.

– Det ska vara tryggt att växa upp, leva och åldras i Värmdö. Vårt fokus är lika
mycket barnens uppväxtvillkor som att våra äldre måste bli behandlade med respekt
och värdighet, säger Anna Lipinska, gruppledare (KD).

– Tillsammans vill vi underlätta i vardagen genom att öppna upp för båtpendling
och fler väl placerade infartsparkeringar, säger Kristina Lång, gruppledare (C). Men även förbättra förutsättningarna för fler arbetstillfällen i kommunen.

Men även förbättra förutsättningarna för fler arbetstillfällen i kommunen.
Stort fokus kommer att ligga på miljö och klimat i samarbetet. Värmdö har miljöutmaningar
som måste lösas. Det är också viktigt för alla partierna i majoriteten att
kommunen når klimatmålen.

–Vi ser fram emot att göra det lättare för Värmdöbor att ha en klimat- och miljövänlig
vardag. Det ska vara lätt att göra rätt! säger Filip Joelsson, gruppledare (MP). Vi
ser också fram emot att komma i land med arbetet för en giftfri Farstavik.
För ett långsiktigt hållbart samhälle måste man ha en ansvarsfull ekonomi. Värmdös
befolkningsökning gör att behovet av bland annat skolor, förskolor, äldreboenden
och planering av infrastruktur är stort.

– Kommunen ska vara en möjliggörare och inte nödvändigtvis en utförare, säger
Deshira Flankör (M). Därför är vi överens om att åstadkomma fler samarbeten med
privata aktörer i byggandet och driften av nya verksamheter.
En bra skola är en hörnsten i samhället. Barnens framtid ska inte hänga på vilken
skola de väljer. Majoritet för Värmdö vill att Värmdös skolor fortsätter den positiva
utvecklingen, därför kommer bland annat skolpengen att ses över.

– Våra skolor har en bra grund att fortsätta utvecklas på, säger Fredrik Sneibjerg,
gruppledare (L). Vi vill att alla barn ska nå kunskapsmålen oavsett förutsättningar och
behov.

En fråga som partierna är överens om att inte vara eniga om är Östlig Förbindelse.
Där kommer M, C, Kd och L fortsatt att driva frågan om leden utan stöd av Mp som
inte vill ha den.

Majoritet för Värmdö har enats om:
 • Rätt förutsättningar för kommunens kärnverksamhet som exempelvis en
  skolpeng i paritet med länets kommuner.
 • Satsa på elevhälsa och psykisk hälsa för unga, bland annat verksamheten
  Hamnen.
 • Fler samarbeten med privata aktörer i byggandet och driften av nya
  verksamheter.
 • Förenkla företagsetableringsprocessen.
 • Bygga fler bostäder, inte minst för studenter, äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Ökade insatser för ett bättre och renare hav, sjöar och natur.
 • Naturreservat i Ekedalsskogen ska påbörjas under mandatperioden.
 • Lösningar för en giftfri Farstavik.
 • Hållbart VA-nät, öka takten och se över standarden i nätet.
 • Undersöka var 60/40-planerna kan upphävas.
 • Satsning på klimatet, förnybar energi och fossilfritt Värmdö 2022.
 • Fler centrum- och pendlingsnära infartsparkeringar
 • Säkra och sammanhängande cykelbanor för bl. a. pendling.
 • Båtpendling.
 • Utveckla Gustavsbergs hamn.
 • Ökat fokus på stadsplanering och detaljplaner.
 • Östlig förbindelse, M, C, L och KD är överens med MP om att inte vara överens
  denna fråga.