Bevara den gröna kilen i Brunn!

Utveckling är viktigt för Värmdö, och lika viktigt är det att vi värnar om det som gör Värmdö unikt, vår skärgårdsmiljö, vårt vatten och vår unika natur. Därför lägger Majoritet för Värmdö ett förslag om att minska intrånget i den gröna kilen i planprogrammet för Brunn.

- Många väljer Värmdö för naturen och närheten till skärgården. Att vi går varsamt fram och bevarar vår unika natur när vi utvecklar kommunen är därför av största vikt. Förslaget att minska intrånget i den gröna kilen i Brunn är lagt med hänsyn till att bevara viktig tätortsnära skog för djur såväl som människor, säger Kristina Lång (C), ordförande i Kommunstyrelsens Planutskott.

Förslaget går ut på att den del som omfattas av den gröna kilen i planområde Brunn 1:286 lyfts ur planprogrammet. För att Värmdö som tillväxtkommun ska växa hållbart är det viktigt att vi planerar i linje med översiktsplanen, som är en sammanvägning av olika allmänna intressen och hänsyn till miljön. Enligt översiktsplanen ska tillväxten ske i våra fem centrumområden: Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Stavsnäs och Björkås (Djurö). Att bygga i centrumnära lägen skapar underlag dels för en väl utbyggd kollektivtrafik och dels för service och handel. Det ger barnen gångavstånd till skola och fritidsaktiviteter och minskar bilberoendet.

Vi har i översiktsplanen tydligt pekat ut att ”Värmdö ska utvecklas till en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vi satsar på gröna kilar, stränder och vikar med stor biologisk mångfald.” Att Majoriteten nu lägger förslag om att minska intrånget i den gröna kilen är därför i enlighet med översiktsplanen.

I Värmdö kommuns översiktsplan 2012–2030 beskrivs att Brunn ska utvecklas till ett sammanhållet och levande centrum med en blandning av service, bostäder, arbetsplatser, handel samt skol- och idrottsverksamhet. Planprogrammet för Ingarö utgår från översiktsplanen och är ett sätt att måla de stora penseldragen och se helheten i samhällsbygget. Ett planprogram ger också kommunen förutsättningar för en bättre dialog med Regionen, Länsstyrelsen och Trafikverket för gemensam planering för framtiden. Genom samråd om planprogrammet har dessutom kommunens medborgare fått tillfälle att komma med synpunkter i ett tidigt skede.